شرکت بانک پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102946956


شماره ثبت:
254300
تعداد بازدید:
27
تأسیس:
1384/6/13
آدرس:
تهران خيابان ميرداماد پلاك 430 1969774511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ذبیح اله خزائی 1538847
آقای علی اکبر امین تفرشی 1538847
آقای احمد وادیدار 1538849
سید کاظم میرولد 10181490
آقای داود مجتهد 10181490
آقای عزیزاله اسکندرفر 12977233
غلام حسین وحیدی 12977233
آقای مصطفی بهشتی روی 14209253
آقای مجید قاسمی 14209260
کامران اختیار 14209260

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 854866
آگهی تصمیمات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۲۱۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244508
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به کدملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به کدملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۲۲۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538847
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۱۰۹۲۲۳ مورخ ۲۳/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل: آقایان مجید قاسمی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ و احمد وادیدار ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و ذبیح اله خزائی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ و مصطفی بهشتی روی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ و کامران اختیار ۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲ و داود مجتهد ۰۰۴۷۰۶۳۹۷۱ و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر امین تفرشی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۱۳۵۱۲۲۲۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538849
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۱۱۳۹۵۰ مورخ ۲۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سیدکاظم میرولد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قاسمی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان احمد وادیدار ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ و ذبیح اله خزائی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ و مصطفی بهشتی روی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ و کامران اختیار۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲ و داود مجتهد ۰۰۴۷۰۶۳۹۷۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر امین تفرشی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک اعم از چک‌ها، بروات، سفته و قرارداد‌ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی با مدیرعامل با حق توکیل به معاونین و مدیران ذیربط همراه با مهر بانک مجاز می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه بمدیرعامل تفویض نمود پ۹۳۰۵۰۱۲۷۷۲۲۴۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690245
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

هیات مدیره محترم بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ۹۳۰۸۱۸۹۶۳۴۱۸۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412251
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. اختیارات مندرج در بند ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به غیر از صلح، ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، به مجید قاسمی (مدیر عامل بانک) به شرح ذیل موافقت به عمل آمد. اقامه هرگونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوا یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ادارات ثبت، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام، تعیین کارشناس و مصدق، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا یا ترک دعوا، جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوای متقابل و دفاع در دعاوی مذکور، نیابت در قبول یا رد سوگند، نیابت در ابلاغ سوگند، تامین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، ایداع و استرداد هرگونه وجه یا مال، درخواست صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی از بدو تا ختم، اخذ محکوم به و هرگونه اختیار لازم قانونی در راستای انجام موضوع وکالت را با حق توکیل به غیر ولو کرارا برای انجام تمام یا برخی از موارد برشمرده فوق پ۹۳۱۱۰۸۲۳۰۳۷۳۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181490
آگهی تصمیمات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت یک سال تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید کاظم میرولد به کدملی ۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷ مجید قاسمی به کدملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ احمد وادی دار به کدملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ ذبیح اله خزائی به کدملی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ مصطفی بهشتی روی به کدملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ داود مجتهد به کدملی ۰۰۴۷۰۶۳۹۷۱ کامران اختیار به کدملی ۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ علی اکبر امین تفرشی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ سید کاظم میرولد به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید قاسمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781038
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۸۷۶۵ مورخ ۲۹/۴/۹۳ اعلام می‌دارد حق امضا به شرح زیر صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر بانک معتبر می‌باشد. امضا نامه‌ها و مکاتبات عادی با مدیرعامل با حق توکیل به معاونین و مدیران ذیربط همراه با مهر بانک مجاز می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۸۸۲۰۶۳۹۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922987
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳و مجوز شماره ۱۳۳۷۳۷/۹۵مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره ۰۳۸/۲۲۴۰۶۴/۹۵۹مورخ ۳۰/۴/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۸۰۴۶۷۶۵۶۰۰۰ریال بموجب گواهی شماره۱۹۶۷/۹۴ ص / ۲۰۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۴۳۰۶۰۴۴۶۸۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977233
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره به آقایان عزیزاله اسکندرفر ک م ۴۰۳۰۷۴۲۳۶۱ و غلام حسین وحیدی ک م ۰۰۵۲۲۴۵۷۱۳ به شرح ذیل تفویض گردید: کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به غیراز صلح، ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، به آقای عزیز اله اسکندرفر (مدیریت امور اعتبارات) و آقای دکتر غلام حسین وحیدی (مدیریت امور حقوقی) منفردا به شرح ذیل موافقت به عمل آمد. کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه بانک منصرف از مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی به غیراز صلح، ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک شامل اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ادارات ثبت، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق اعتراض به رای، فرجام، تجدید نظر، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا یا ترک دعوا، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای تمامی تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوا و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوای جلب شخص ثالث و ورود ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، نیابت در قبول یا رد سوگند، نیابت در ابلاغ سوگند، تامین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، ایداع و استرداد هرگونه وجه یا مال، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات اجرایی از بدو تا ختم، اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در اداره‌ها و دوایر ثبت اسناد و هرگونه اختیار لازم قانونی در راستای انجام موضوع وکالت با حق توکیل به غیرولو کرارا برای انجام تمام یا برخی از موارد برشمرده فوق. پ۹۵۰۵۳۱۷۷۸۶۵۶۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005663
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۹۱۲۹/۹۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ملی انتخاب شدند. روزنامه کثرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها ی رسمی بانک انتخاب شد. پ۹۵۰۶۱۵۷۹۶۱۲۹۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109591
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۸۷۲۴۸ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره۱۳۴۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید بانک مشتمل بر ۱۴۷ ماده و۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۵۰۸۱۵۳۷۲۱۱۲۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209253
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکاظم میرولد کدملی ۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قاسمی کدملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی بهشتی روی کدملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ منشی جلسات هیات مدیره انتخاب گردید امضاء اسناد و اوراق تعهدآور بانک با دو امضاء هیات مدیره همراه با مهر بانک و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. با توجه به مفاد ماده ۸۲ اساسنامه حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: الف) کلیه اختیارات مندرج در بند‌های ۸، ۶، ۵، ۲، ۱ و ۱۰ ماده ۸۴ اساسنامه ب) اختیارات مندرج در بند۳ ماده ۸۴ اساسنامه به استثنای شعبه‌های خارج از کشور پ) انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه. ت) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان بانک و تعیین مشاغل. جزئیات شرح وظایف، حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش، روش‌های توبیخ یا تنبیه، مرخصی و سایر شروط استخدام بر طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه‌ها، مقررات و قوانین مربوطه. ث) چنانچه هریک از اختیارات تفویض شده فوق دارای آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره باشد، اختیارات تفویضی با رعایت آئین نامه مربوطه قابل اعمال خواهد بود. پ۹۷۰۶۱۹۷۲۴۱۴۲۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209260
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۹۲۵۹/۹۷ مورخه ۱۲/۶/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند آقای مجید قاسمی کدملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ آقای سیدکاظم میرولد کدملی ۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷ آقای احمد وادیدار کدملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ آقای ذبیح اله خزائی کدملی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ آقای کامران اختیار کدملی ۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲ آقای مصطفی بهشتی روی کدملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ آقای علی اکبر امین تفرشی کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ پ۹۷۰۶۱۹۹۷۹۱۷۶۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295925
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۳۱۶۴/۹۷مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی بانک انتخاب شد. پ۹۷۰۸۱۲۴۱۷۹۲۴۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه