شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102938290


شماره ثبت:
253411
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1384/6/1
آدرس:
تهران بلوار ميرداماد نفت شمالي ك 2 شماره 6 1918973451

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن دور اندیش 1566579
زهره خیر علیپور 1566579
آقای مهدی محمدی 1566579
عباس هشی 1566579
آقای میر فیض فلاح 1566580
روح اله عسگرشهبازی 1566580
محمد چراغعلئی 13076683
سحر نیکوکاریان 13076683
ولیلا محمدنژاد 13076683
آقای عبداله عالیشوندی 13196763
آقای علی پورجهانبخش 13450557

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1566579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۶۴۳۶ , ۱۲۱ مورخ ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ آقای حسن دوراندیش به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۰۲۷۵ آقای مهدی محمدی به شماره ملی ۱۲۸۴۷۰۳۳۱۲ خانم زهره خیرعلیپور به شماره ملی ۰۰۶۸۹۱۳۱۷۶ خانم سحر نیکوکاریان به شماره ملی ۰۰۶۲۶۷۸۱۱۶ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۲۰۸۹۹۷۵۵۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566580
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۶۴۳۶ , ۱۲۱ مورخ ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میر فیض فلاح شمسی با شماره ملی ۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴ به سمت رییس هیات مدیره و آقای مهدی محمدی با شماره ملی ۱۲۸۴۷۰۳۳۱۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای روح اله عسگر شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۸۴۳۷۶۷ (خارج از هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء احد از اعضاء هیات مدیره و امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۲۰۹۳۱۳۸۲۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679982
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۰۸۹۷۶۹۳۱۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723312
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله عالیشوندی به شماره ملی ۲۴۵۱۸۹۱۸۵۸ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۴۱۶۶۱۸۰۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821319
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۳۲۷/۶۰۲/۹۵مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان شهریور ماه هر سال به پایان خرداد ماه هر سال تغییر یافت و ماده ۶۴ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح ماده ۶۴: سال مالی شرکت از روز اول تیرماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر خرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ۹۵۰۳۰۸۳۵۲۶۴۹۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076683
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۶۹۴/ ص ب مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۵ بیمه صنعت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ سحر نیکوکاریان ش م ۰۰۶۲۶۷۸۱۱۶ زهره خیر علیپور ش م ۰۰۶۸۹۱۳۱۷۶ محمد چراغعلئی ش م ۳۹۷۹۳۸۷۵۰۱ ولیلا محمدنژاد ش م ۰۰۵۶۷۵۲۵۷۱ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۲۶۸۹۴۱۰۲۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13196763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۵۶۱۰/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سحر نیکوکاریان به کدملی ۰۰۶۲۶۷۸۱۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره عبداله عالیشوندی به کدملی ۲۴۵۱۸۹۱۸۵۸ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت اسیتفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارای ی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارای ی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. پ۹۵۰۹۲۹۵۵۰۶۸۸۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۶۳۲/ ۶۰۲/ ۹۶ مورخ ۳۰/ ۲/ ۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سحر نیکوکاریان ش م ۰۰۶۲۶۷۸۱۱۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی پورجهانبخش با کدملی۴۳۲۴۴۱۸۹۷۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ومدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۵۰ اساسنامه شرکت و با عنایت به مفاد ماده ۵۶ اساسنامه (به شرح پیوست صورتجلسه) به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت اسیتفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. پ۹۶۰۳۰۸۱۹۶۳۶۶۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668367
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۰۰۳۴/۶۰۲/۹۶مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۲۹۳۱۲۲۰۷۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۷/۰۹/۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره۳۰۰۸۳ , ۱۲۲ مورخ۱۸/۱۰/۹۶ و مجوز به شماره ۷۶۶۰۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۰۸/۰۸/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی شماره۴۶۹۶/۹۶ مورخ۱۱/۰۶/۹۶ و گواهی به شماره ۵۲۵/ص۹۶/۲۸۹ مورخ ۰۳/۱۰/۹۶ بانک پاسارگارد شعبه نفت شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۶۱۲۰۵۸۰۲۸۱۲۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413133
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۶۴۴۶/۶۰۲/۹۷ مورخه ۳۰/۰۷/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی - نیلوفر، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، کوچه شهیدحسین ادائی، پلاک ۱۷، طبقه اول کدپستی ۱۵۳۳۶۳۶۳۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۱۰۱۵۲۲۶۲۵۴۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه