شرکت سطح پوش کاسپین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102938058


شماره ثبت:
253382
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1384/6/1
آدرس:
تهران سيدخندان خ جلفا خ سيمرغ غربي خ گلزار ك پروانه پ 2 1541676111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ناصر خدرنژاد 1314484
فریبرز اکبرزاده شفارودی 1314484
حسین علی اکبر زاده 1314484
آقای محمدتقی قلندرلکی 1314484
حمیدرضا دارستانی فراهانی 13153801
آقای محمد عموئی 13153801
آقای مجید عبدالهیان دهکردی 13153801
آقای محسن سمیعی 13153801

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1314484
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید عبدالهیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۶۹۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و ناصر خدرنژاد به کدملی ۲۰۰۲۴۹۸۰۲۴ به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۳۸۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی اکبرزاده به کدملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و محسن سمیعی به کدملی ۰۰۴۹۷۲۱۶۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و فریبرز اکبرزاده شفارودی به کدملی ۲۵۱۰۱۲۴۶۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ ۲۰/۸/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدتقی قلندرلکی به کدملی ۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردید. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۵۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314509
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی پارس ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید. و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردید: شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ و شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰ و شرکت پارس گستر مینو شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ و شرکت سهامی عام صنعتی مینو شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ پ۱۷۶۵۶۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719538
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سودوزیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۲۲۲۶۷۸۰۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627072
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره بسمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی فر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت رهاورد سازندگی آزادگان و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی مینو و شرکت پارس گستر به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394276
آگهی تصمیمات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۳۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ بتصویب رسید. حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033688
آگهی تصمیمات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: عقیل حیدری به نمایندگی از شرکت ره آورد سازندگی آزادگان سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی قلندرلکی به نمایندگی از طرف شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی فرهبد به نمایندگی از طرف شرکت دارویی آرایشی بهداشتی مینو سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره و محمد نیکپور به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر به سمت عضو هیئت مدیره و حمید عالی فرد به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران سید خندان خ جلفا خ سیمرغ غربی خ گلزار کوچه پروانه پلاک ۲ کدپستی ۱۵۴۱۶۷۶۱۱۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090047
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سمیعی به کدملی ۰۰۴۹۷۲۱۶۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مکدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۳۷۴۱۵۳۳۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109024
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۸۱۵۶۷۸۲۶۱۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153801
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای مجید عبدالهیان دهکردی به کد ملی ۴۶۲۱۴۹۵۶۸۲ بنمایندگی شرکت اقتصادی وخود کفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حمید دارستانی فراهانی به کدملی ۰۰۵۰۹۲۷۱۵۹ به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.. آقای حسین علی اکبرزاده به کدملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ بنمایندگی شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محسن سمیعی به کد ملی ۰۰۴۹۷۲۱۶۳۱ بنمایندگی شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمد عموئی به کدملی ۰۰۵۵۶۰۰۸۹۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو باشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۶۲۰۹۱۴۶۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846051
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی شهودامین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردید. شرکت اقتصادی وخودکفائی آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ شرکت پارس گستر مینوشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۳۸۰ شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزاردگانشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰ شرکت سهامی عام صنعتی مینوشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰ پ۹۶۱۱۱۰۳۶۸۱۱۶۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه