شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102933619


شماره ثبت:
252925
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1384/5/31
آدرس:
تهران بلوار ميرداماد شرقي بين خيابان نفت شمالي و اتوبان مدرس پلاك 253 1918933931

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامحسین نوذری 1039083
آقای عبدالباقی غفرانی 1039083
محمدجواد عاصمی پور 1039083
حمید عبدلی 1039083
سید جعفر حجازی 1381506
آقای حسن سروری 1381506
آقای محمود برزو 1381506
مهدی صیدی 10580420
ناجی سعدونی 12679508
امین الله اسکندری 12679508
آقای مهدی فیض 13229613
آقای سید شهاب الدین آیت اللهی 14214561
حسن جباری 14214561

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649256
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۸۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655710
آگهی تغییرات شرکت توسعه و صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۳۵۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۸۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039083
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ محمدجواد عاصمی پور به ش ملی ۱۸۲۸۸۸۰۷۲۸ به جای غلامحسین نوذری به ش ملی ۲۳۷۲۳۳۰۵۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. حمید عبدلی به ش ملی ۳۹۳۲۶۷۹۵۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالباقی غفرانی به ش ملی ۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۳۷۵۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133700
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ منتهی به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۲۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168294
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجواد عاصمی پور به شماره ملی ۱۸۲۸۸۸۰۷۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود برزو به شماره ملی ۲۴۳۲۴۰۸۲۷۶ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالباقی غفرانی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۰۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170301
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶، و شرکت شیمیایی مدبران شیمی بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۹۴۲ را بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود. پ۱۷۰۰۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287630
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰۰/۲ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۵۷۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381505
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ و شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ و شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ و شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵ و شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹. پ۱۷۹۱۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381506
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جعفر حجازی به کد ملی ۱۸۱۷۹۳۴۰۷۴ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالباقی غفرانی کد ملی ۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود برزو به کد ملی ۲۴۳۲۴۰۸۲۷۶ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن سروری به کد ملی ۰۰۵۱۱۵۹۹۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناجی سعدونی به کد ملی ۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۹۱۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401981
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ سهم صد هزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده از طریق مطالبات حال شده تامین شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۰۳۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580420
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ و شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۹۴۲ و تولیدات پتروشیمی قائدبصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ غلامحسین نوذری به کدملی ۲۳۷۲۳۰۵۰۰ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی صیدی به کدملی ۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰ به نمایندگی از شیمیایی مدبران شیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید عبدلی به کدملی ۳۹۳۲۶۷۹۵۱۲ به نمایندگی از تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621035
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690827
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832039
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۸۹ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679508
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جعفر حجازی به کد ملی ۱۸۱۷۹۳۴۰۷۴ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر ش م ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالباقی غفرانی به کد ملی ۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی ش م ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناجی سعدونی به کد ملی۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ش م ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و امین الله اسکندری به کد ملی ۱۸۱۸۰۱۸۱۰۱ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ش م ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن جباری به کد ملی ۲۷۵۴۷۴۵۹۲۰ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر ش م ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۸۶۴۳۱۷۸۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925678
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۰۲۷۲۰۴۵۹۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095629
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فیض به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۶۹۹۵ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ش ش ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره (جایگزین آقای امین الله اسکندری کدملی ۱۸۱۸۰۱۸۱۰۱) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۵۳۶۵۷۰۸۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169308
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام شرکت از ۱۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال کاهش و تعداد سهام شرکت از ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۹۱۵۹۴۳۶۱۶۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229613
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۵۰۹/۱۲۲مورخ ۶/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ماده و ۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شماره ثبت۲۵۲۹۲۵ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع اصلی انجام فعالیتهای بالادستی و پایین دستی در حوزه نفت و گاز از قبیل اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری میادین نفتی و گازی، ذخیره سازی گاز، احداث پالایشگاه صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، تامین، احداث و ایجاد خطوط لوله و سایر تجهیزات انتقال نفت و گاز، تامین و ساخت تجهیزات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انجام خدمات مهندسی و طراحی مربوط به فعالیتهای مذکور، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و بین المللی اعم از بخش دولتی، خصوصی و عمومی. ب موضوع فرعی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها، موسسات اعتباری و صندوق‌های داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالا و امور بازرگانی مربوط به موضوع شرکت و هرنوع فعالیتهای مجاز دیگر که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط بوده و یا در جهت اجرای آن ضرورت داشته و نافذ باشد. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: (شرکت فاقد شعبه است) تهران خیایان میرداماد شرقی، بین خیابان نفت شمالی و اتوبان مدرس، پلاک ۲۵۳ کدپستی ۳۳۹۳۱ ۱۹۱۸۹ ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، که کاملا تادیه شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به نمایندگی سید جعفر حجازی ۱۸۱۷۹۳۴۰۷۴ رئیس هیات مدیره شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به نمایندگی عبدالباقی غفرانی به کد ملی ۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶ نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به نمایندگی ناجی سعدونی به کد ملی ۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به نمایندگی حسن جباری به کد ملی ۲۷۵۴۷۴۵۹۲۰ عضو هیات مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶به نمایندگی مهدی فیض به کد ملی ۰۴۵۱۵۰۶۹۹۵ عضو هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت شرکت مبلغ ۱۵۶۷۶۱۶۶میلیون ریال و بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به مبلغ ۹۶۲۵۶۵۱میلیون ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۱۴۴۶۷۳۸۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570322
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «ابرار» جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۵۳۰۷۱۹۴۸۹۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919237
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ شرکت مهندسی ری نیرو ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ پ۹۶۱۲۱۵۸۴۸۸۳۴۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176273
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۲۸۱۸۷۵۳۱۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214561
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجعفر حجازی به کدملی ۱۸۱۷۹۳۴۰۷۴ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر ش. م ۱۰۱۰۳۶۶۹۶۱۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عبدالباقی غفرانی کدملی ۲۰۹۱۷۴۱۹۰۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی ش. م ۱۰۱۰۳۱۲۱۹۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ناجی سعدونی کدملی ۱۸۱۷۹۲۸۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ش. م ۱۰۱۰۲۸۱۹۴۲۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای سیدشهاب الدین آیت اللهی به کدملی ۲۵۱۰۱۳۱۳۸۹ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن جباری به کدملی ۲۷۵۴۷۴۵۹۲۰ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر ۱۰۳۲۰۸۱۶۶۵۰ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشره ذیل به مدیرعامل تفویض گردید عزل و نصب کارکنان شرکت طبق دستورالعمل هیات مدیره، تعیین شغل بر اساس ساختار تشکیلاتی مصوب هیات مدیره، تعیین حقوق و دستمزد طبق دستورالعمل مصوب هیات مدیره، پیشنهاد پاداش، ترفیع و تنبیه کارکنان به هیات مدیره جهت تصویب، تعیین شرایط استخدام، معافیت، خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی کارکنان. اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره. تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. تهیه و پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیات مدیره جهت تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شش ماه شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی و هیات مدیره. تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها، موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و مدت و میزان کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از اخذ مصوبه هیات مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پ۹۷۰۶۲۱۳۱۶۶۱۵۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه