شرکت گروه مالی صدر پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102927198


شماره ثبت:
252279
تعداد بازدید:
35
تأسیس:
1384/5/19
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ونك-بزرگراه كردستان-خيابان زاينده رود غربي-پلاك 3-طبقه همكف- 1991634413

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسین عبده تبریزی 659958
آقای محمدمهدی احمدآخوندی 1198087
آقای محمدرضا مدیری همدان 1198087
آقای رضا معظمی 1198087
محمدحسین بدخشانی 1400664
آقای کورش الیاس نفیعی 1400664
آقای مصطفی ازگلی 10083646
آقای احمد ساعی 10083646
آقای مهندس سیدافضل موسوی 12842241
رضا درستی 13609860
آقای حسین مقدم 13609860
آقای بابک جهان آرا 13609860

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 659958
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده ۲۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کد ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ محمدرضا مدیری همدان به کد ملی ۰۰۶۷۷۷۴۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ مصطفی ازگلی به کد ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ حسین عبده تبریزی به کد ملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ بنمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ بابک جهان آرا به کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ بنمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ احمد ساعی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبده تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک جهان آرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. محل شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی جام جم خ خرسند پ ۷۵ کدپستی ۱۹۶۶۷۱۴۹۱۳ منتقل گردید درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۷۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660012
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۷۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198014
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به نمایندگی آقای احمد ساعی به کدملی ۲۰۴۲۴۳۲۲۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ به نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی به کدملی ۴۱۷۶۶۷۱۰۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدان به کدملی ۸۷۷۷۴۴۵۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ به نمایندگی آقای محمدمهدی احمدآخوندی با کدملی ۱۴۳۰۷۱۰۰۰۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی به نمایندگی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کدملی ۸۲۸۶۴۶۳۰۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را بر اساس ماده ۲۴ اساسنامه شرکت بشرح پیوست در ۲۵ بند به ایشان تفویض نمودند. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیای ایشان، رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۱۵۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198087
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. ۲ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ به نمایندگی آقای احمد ساعی با کد ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ و شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدان با کد ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ و شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ به نمایندگی آقای محمدمهدی احمد آخوندی با کد ملی ۰۰۷۴۳۰۷۱۰۱ و شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ به نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی با کد ملی۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ و شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا با کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ ۳ مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۵۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400664
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی محمد حسین بدخشانی شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۵۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. اعضای اصلی هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ با نمایندگی احمد ساعی کد ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ با نمایندگی کوروش الیاس نفیعی کد ملی ۰۰۵۶۶۲۹۹۶۶ شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ با نمایندگی محمدرضا مدیری کد ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵ سرمایه هم افزا پارس امین سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ با نمایندگی محمد مهدی احمد اخوندی کد ملی ۰۰۷۴۳۰۷۱۰ شرکت پویا تجارت فریاب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ با نمایندگی سید افضل موسوی کد ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹. پ۱۸۰۳۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401798
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: احمد ساعی کد ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، کوروش الیاس نفیعی کد ملی ۰۰۵۶۶۲۹۹۶۶ به نمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزادانا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره. محمد رضا مدیری کد ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. محمد مهدی احمد اخوندی کد ملی ۰۰۷۴۳۰۷۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره. سید افضل موسوی کد ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به علاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضاء هر یک از اعضاء و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۳۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589497
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان شیخ بهایی، خیابان ونک، پلاک ۸۳، کدپستی ۱۹۹۴۸۱۳۱۵۱ تغییریافت وماده اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۰۵۱۶۷۸۴۳۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547666
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پاس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحسن صدرواقفی و سعید داودی و سیدعلی صدرواقفی و احمد ساعی و مهدی اخلاقی و شرکت تامین سرمایه نوین به نمایندگی بابک جهان آرا و شرکت عمران و توسعه فارس به نمایندگی حسن ممتحن. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ احمد ساعی به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید داودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدحسن صدرواقفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083646
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده ۲۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کد ملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ محمدرضا مدیری همدان به کد ملی ۰۰۶۷۷۷۴۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۴۲۶ مصطفی ازگلی به کد ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ حسین عبده تبریزی به کد ملی ۰۰۳۱۷۶۶۷۱۴ بنمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۵۰۴۹ بابک جهان آرا به کد ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ بنمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ احمد ساعی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبده تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک جهان آرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. محل شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی جام جم خ خرسند پ ۷۵ کدپستی ۱۹۶۶۷۱۴۹۱۳ منتقل گردید درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842241
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه هم افزا پارس امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ بنمایندگی سید افضل موسوی به شماره ملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره - محمدرضا مدیری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت طرح و ساخت المان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹ بنمایندگی رضا درستی به شماره ملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ بنمایندگی حسین مقدم به شماره ملی ۰۰۴۱۰۳۸۹۱۶ به سمت عضو هیات مدیره و بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل را بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه شرکت تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا ی هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۴۵۵۳۶۵۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842267
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۶/۹۴ بتصویب رسید. محمد رضا مدیری به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۴۴۵۸ - بابک جهان آرا به شماره ملی۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ - شرکت سرمایه هم افزا پارس امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ - شرکت طرح و ساخت المان با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۹۳۸۴۷۰۹۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189567
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «گروه مالی صدر پارس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۹۲۳۷۷۴۲۴۰۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602821
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند - شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ - شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ - شرکت طرح و ساخت المان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹ - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ - شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۰۵۲۵۶۱۳۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609860
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۳۴۲۷ با نمایندگی سیدافضل موسوی به کدملی ۴۲۸۳۸۹۶۳۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۱۳۶ با نمایندگی حسین مقدم به کدملی ۰۰۴۱۰۳۸۹۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت طرح و ساخت المان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۵۳۹ با نمایندگی رضا درستی به کدملی ۲۵۹۲۸۹۹۰۸۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۴۰۴۶ با نمایندگی احمد ساعی به کدملی ۲۸۰۲۰۴۲۴۳۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۹۶۲ با نمایندگی بابک جهان آرا به کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان، با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۵۶۳۳۶۱۸۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655610
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۷۲۲۴۳۲۸۵۱۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109872
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ونک بزرگراه کردستان خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ طبقه همکف کدپستی ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳ تغییر یافت. پ۹۷۰۴۱۶۱۴۳۲۲۸۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه