شرکت گروه کرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102925110


شماره ثبت:
252070
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1384/5/11
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-سهروردي شمالي-خيابان سهند-خيابان هويزه-پلاك 34-طبقه همكف 1559943611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا مرادی علی عربی 659989
روزبه خلیلی عراقی 659989
میکائیل بنایی 962229
شاهین خلیلی عراقی 962229
آقای جهانگیر ذوالفقاری 1120215
آقای محمد رضا عابدی میران 1699895
آقای ساسان عماد دادرس 9917854
سعید خلیلی عراقی 10116745
حمید خلیلی عراقی 10116745
محمدتقی سمنانی 10116745
آقای مسعود ابراهیمی 13002313
آقای علی اکبر زند 13612167

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 659989
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. روزبه خلیلی عراقی به کد ملی ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ و شاهین خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ و حمید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۸۵۷۹۷۷۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و محمدتقی سمنانی به کد ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ روزبه خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مرادی علیعربی به کد ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۷۵۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962229
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۸۵۷۹۷۷۴ سعید خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ محمدتقی سمنانی به ک م ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و روزبه خلیلی عراقی به ک م ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاهین خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، میکائیل بنایی به ک م ۵۰۵۹۳۲۶۲۰۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۴۰۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120215
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری کدملی ۳۲۵۷۷۴۵۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۶۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699895
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا مرادی علی عربی به شماره ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای مسعود ابراهیمی به شماره شماره ملی۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای میکائیل بنائی به شماره ملی ۹۵۰۵۹۳۲۶۲۰۹بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبراست. سایر مکاتبات اداری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۶۸۱۱۱۹۶۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917854
آگهی تصمیمات شرکت گروه کردسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲ به سمت بازرس اصلی و ساسان عماد دادرس به کدملی ۰۰۳۹۰۹۱۰۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116745
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۸۵۷۹۷۷۴ سعید خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ محمدتقی سمنانی به ک م ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و روزبه خلیلی عراقی به ک م ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاهین خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، میکائیل بنایی به ک م ۵۰۵۹۳۲۶۲۰۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002313
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد تقی سمنانی ش م ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود ابراهیمی ش م ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی ش م ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ به عنوان اصلی عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران ش م ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای میکائیل بنائی ش م ۵۰۵۹۳۲۶۲۰۹ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۴۷۸۸۳۷۵۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002316
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اخبارصنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر زند با شماره ملی ۰۴۹۱۴۸۸۲۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای محمد تقی سمنانی دارای کدملی به شماره ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ آقای مسعود ابراهیمی دارای کدملی به شماره ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ آقای روزبه خلیلی عراقی دارای کدملی به شماره ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ آقای محمد رضا عابدی میران دارای کدملی به شماره ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ آقای میکائیل بنائی دارای کدملی به شماره ۵۰۵۹۳۲۶۲۰۹ پ۹۵۰۶۱۴۸۳۷۸۳۹۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612167
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و علی اکبر زند به شماره ملی ۰۴۹۱۴۸۸۲۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار، اخبار صنعت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۶۹۱۴۴۱۸۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758140
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمت اله رئیسی اردلی به شماره ملی ۴۶۸۹۶۹۵۲۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۶۰۹۲۲۷۴۵۱۸۶۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945222
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سهروردی شمالی خیابان سهند خیابان هویزه پلاک ۳۴ طبقه همکف با کدپستی ۱۵۵۹۹۴۳۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح شد. پ۹۶۱۲۲۳۳۴۰۴۲۷۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه