گروه سرمایه گذاری امیر

شرکت گروه سرمایه گذاری امیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102916359
تهران چهارراه فرمانيه خيابان شهيد داود جهانبخش نژاد پلاك 20 طبقه سوم شمالي 1957944615
9
افراد
9
آگهی‌ها
251156
شماره ثبت
1384/4/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1092247
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر سهامی عام به شماره ثبت۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی مستقل به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۳۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت ایران گارمنت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۵۴۰۵ به نمایندگی محمدرضا براتی دوم به کدملی ۴۰۷۲۱۷۴۱۴۹ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۷۵۳۵۰ به نمایندگی علیرضا نجف پورکردی به کدملی ۴۹۸۸۹۳۳۵۶۳ رئیس هیئت مدیره و شرکت روغنکشی خرمشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۷۶۱۴۶ به نمایندگی حسین جعفری خانقاه به کدملی ۰۰۵۵۶۹۴۱۷۹ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت قند پانیذ فام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴ به نمایندگی محمد زین الدینی ریسه به کدملی بسمت عضو هیات مدیره شرکت فخر ایران به شنایه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۳۵۰۵ به نمایندگی غلامرضا زمانیان به کدملی ۰۴۵۲۴۸۸۳۳۸ بسمت عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و ایناد تعهدآور از جمله چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و معاون مالی شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۹۱۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372725
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۶۱۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد حریری به شماره ملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به نمایندگی شرکت ایران گارمنت به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۵۴۰۵ به جای محمدرضا براتی دوم به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۱۱۶۱۹۰۶۰۲۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372728
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۷۵۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران گارمنت به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۵۴۰۵ به نمایندگی آقای محمدرضا براتی دوم به شماره ملی ۴۰۷۲۱۷۴۱۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اتکا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۷۵۳۵۰ به نمایندگی آقای پرویز توسلی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۶۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت روغنکشی خرمشهر به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۶۱۴۶ به نمایندگی آقای غلامرضا زمانیان به کدملی ۳۶۲۱۰۷۳۱۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت قند پانیذفام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴ به نمایندگی آقای قاسم مالکی به کدملی ۰۰۵۶۱۱۰۹۲۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فخر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۳۵۰۵ به نمایندگی آقای محمدمهدی سیف اللهی به کدملی ۰۰۶۳۶۱۸۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اسناد و اوراق عادی و اداری و احکام و قرارداد‌های استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۶۲۷۵۹۸۴۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۶۱۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۱۰۹۲۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده زمان اعتبار اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای پرویز توسلی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۶۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا براتی دوم به شماره ملی ۴۰۷۲۱۷۴۱۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای غلامرضا زمانیان به شماره ملی ۳۶۲۱۰۷۳۱۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی سیف الهی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۱۸۰۵۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده زمان اعتبار اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اسناد و اوراق عادی و اداری و احکام و قرارداد‌های استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین اعضای هیئت مدیره اختیارات خود را در بند‌های ۲، ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۹۶۰۱۱۶۵۷۰۶۶۵۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372743
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۵۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۶۰۱۱۶۴۷۶۶۵۹۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372750
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۵۲۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران گارمنت به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۵۴۰۵ به نمایندگی آقای محمدرضا براتی دوم به شماره ملی ۴۰۷۲۱۷۴۱۴۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اتکا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۷۵۳۵۰ به نمایندگی آقای پرویز توسلی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۳۴۶۴۹ به سمت رییس هیات مدیره شرکت روغنکشی خرمشهر به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۶۱۴۶ به نمایندگی آقای غلامرضا زمانیان به کدملی ۳۶۲۱۰۷۳۱۰۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت قند پانیذفام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۰۳۴ به نمایندگی آقای قاسم مالکی به کدملی ۰۰۵۶۱۱۰۹۲۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت فخر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۳۵۰۵ به نمایندگی آقای محمدمهدی سیف اللهی به کدملی ۰۰۶۳۶۱۸۰۵۲به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۱۶۱۰۶۲۳۸۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ ومجوز ۳۲۴۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۰۵۶۵۵۹۷۹۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۲۲۶/۱۲۲مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گروه سرمایه گذاری امیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۲۲۲۶۸۳۳۲۵۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک