شرکت لیزینگ ایران وشرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102912170


شماره ثبت:
250731
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1384/4/25
آدرس:
تهران ـ خ وليعصر ـ بالاتر از نيايش ـ خيابان عاطفي ـ پ 100 ـ واحد 1 1967933759

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای هوشنگ نادریان 982708
اسماعیل غلامی 982709
آقای محمدسخایی فولادی 982709
حمید یوسفی 1476035
آقای محمدتقی صافدل 12773507
مینو کیانی راد 13380821
مهدی صیدی 13380821
محمد رحیم احمدوند 13785129
پرویز جمعلی نتاج 13785129
آقای داود کاغذگران 13785129
حامد تاجمیر ریاحی 13785129

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 982708
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۵۶۳۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۴۷۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982709
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۵۶۳۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت ایران و شرق به ش م ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک به ش م ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا به ش م ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به ش م ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ حمید یوسفی به ش م ۰۰۴۶۴۹۳۱۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت رئیس هیئت مدیره، اسماعیل غلامی به ش ملی ۴۱۷۱۹۶۶۲۵۶ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدتقی صافدل به ش ملی ۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی صیدی به ش ملی۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس و محمد سخایی فولادی به ش ملی ۱۲۸۷۹۵۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۴۷۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179170
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۴۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476035
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید یوسفی به کدملی ۰۰۴۶۴۹۳۱۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل غلامی به کدملی ۴۱۷۱۹۶۶۲۵۶ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد تقی صافدل به کدملی ۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶ به نمایندگی از سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مینو کیانی راد به کدملی ۲۲۹۶۰۱۵۴۲۵ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی صیدی به کدملی ۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. نامه‌ها با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۵۱۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476036
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی آقای هوشنگ نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۵۶۳۶۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال تعیین و انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ پ۱۸۳۵۱۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676050
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۰۷۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۸/۸۹ حمید یوسفی به کدملی۰۰۴۶۴۹۳۱۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد سخایی فولادی به کدملی۱۲۸۷۹۵۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۶۶۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و بقیه اعضای هیئت مدیره در سمتهای خود ابقاء شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773507
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۲۰۷۲۷۷/۹۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی محمد تقی صافدل به شماره ملی ۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به نمایندگی داود کاغذ گران به شماره ملی ۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به نمایندگی مینو کیانی راد به شماره ملی ۲۲۹۶۰۱۵۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به نمایندگی حمید یوسفی به شماره ملی ۰۰۴۶۴۹۳۱۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به نمایندگی مهدی صیدی به شماره ملی ۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت خواهد بود نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۲۵۵۷۶۳۵۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049201
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره ۲۰۲۵۴۶/۹۵مورخ ۲۷/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۱۷۶۹۸۴۴۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380821
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۲۲۹/۱۲۲مورخ۰۳/۱۲/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز به شماره ۴۱۲۹۲۱/۹۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوعات اصلی: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی. موضوعات فرعی: خرید و فرش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ماده و ۱۸تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت لیزینگ ایران وشرق از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوعات اصلی: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی. موضوعات فرعی: خرید و فرش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا موسسه اعتباری را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خ ولیعصر بالاتر از نیایش خیابان عاطفی پ ۱۰۰ واحد ۱ به کدپستی ۱۹۶۷۹۳۳۷۵۹ مدت شرکت نامحدود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تماما پرداخت شده می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی محمد تقی صافدل به شماره ملی ۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به نمایندگی حمید یوسفی به شماره ملی۰۰۴۶۴۹۳۱۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت ایران و شرق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹به نمایندگی داود کاغذ گران به شماره ملی۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به نمایندگی مهدی صیدی به شماره ملی ۴۲۸۴۷۰۸۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به نمایندگی مینو کیانی راد به شماره ملی ۲۲۹۶۰۱۵۴۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت، انحلال شرکت با رعایت قانون تجارت، دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) و سایر مقررات مربوطه صورت می‌گیرد. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. تقسیم سود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با اکثریت آرا و با رعایت موارد قانونی، مورد تصویب قرار می‌گیرد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های شرکت مبلغ ۲۱۲۰۶۷۸۰۳۱۴۸ ریال می‌باشد که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ ۲۱۰۴۰۷۳۲۱۰۴۴ ریال و بدهی‌های غیر جاری به مبلغ ۱۶۶۰۴۸۲۱۰۴ ریال است و شرکت فاقد هر گونه بدهی‌های احتمالی می‌باشد. روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۱۲۲۶۶۶۴۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528946
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۶۶۴۲/۹۶ مورخه ۲۰/۴/۹۶ بانک مرکزی و مجوز شماره ۲۲۹۷۳ , ۱۲۲ مورخه ۲۱/۴/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفید راهبر ش. م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۹/۱۳۹۶ انتخاب گردید - روزنامه کیهان و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۲۹۵۵۷۴۲۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706235
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۳۳۹۹/۹۶ مورخه ۲۲/۶/۹۶ بانک مرکزی و مجوز شماره ۲۵۹۰۱ , ۱۲۲ مورخه ۱/۷/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ شرکت کشاورزی مدبر کشت توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ پ۹۶۰۸۲۱۸۱۶۳۶۴۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785129
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۱۷۶۹ / ۹۶ مورخ ۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ با نمایندگی محمدتقی صافدل به کدملی ۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶ به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره. شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ با نمایندگی داود کاغذگران به کدملی ۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ با نمایندگی محمد رحیم احمدوند به کدملی۳۹۶۱۱۸۰۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ با نمایندگی حامد تاجمیر ریاحی به کدملی ۱۲۹۳۰۶۴۴۶۷ به سمت عضوهیات مدیره. شرکت کشاورزی مدبرکشت توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به نمایندگی پرویز جمعلی نتاج به کدملی۲۰۶۰۷۰۵۰۲۹به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وعقود با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران با اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی بودجة سالانة شرکت، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک. پ۹۶۱۰۰۵۶۳۳۱۸۸۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169989
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۷۷۰۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۶۰۹۵۳/۹۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۵۲۳۴۰۹۳۴۷۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه