توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102912146
تهران خيابان ملاصدرا – خيابان شهيد شيرازي جنوبي بن بست بهار پلاك 9 1435883343
16
افراد
19
آگهی‌ها
250728
شماره ثبت
1384/5/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 973803
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ک م ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به ش م ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به نمایندگی غلامرضا مهریار به ک م ۲۲۹۷۲۶۷۲۹۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به نمایندگی مرتضی اکبری به ک م ۱۱۱۱۱۳۶۱۱۴ و شرکت پتروشیمی پردیس به ش م ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ به نمایندگی سید مصطفی خردمند به ک م ۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴ هیئت مدیره برخی اختیارات را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ سید مصطفی خردمند به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی اکبری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید کاظم حیان به ک م ۴۴۳۲۵۸۸۹۷۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۰۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393809
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ریلی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ را به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا زندبابارئیسی با شماره کدملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۹۶۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717348
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ عباس عصاری آرانی به کدملی ۶۱۹۹۵۱۵۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد مهجوری به کدملی ۰۰۴۴۶۴۹۹۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدکاظم حیان به کدملی ۴۴۳۲۵۸۸۹۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247628
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷ به نمایندگی سعید مقدم فر به شماره ملی ۰۰۴۸۴۳۹۸۹۴ شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ به نمایندگی سید کاظم حیان به شماره ملی ۴۴۳۲۵۸۸۹۷۷ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شماره ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴ به نمایندگی حامد شاهرخی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۸۸۰۹۵ هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۶ از ماده ۴۳ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۸۹ سعید مقدم فر به سمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم حیان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد ساطعی (خارج از اعضا) به شماره ملی ۰۰۵۱۵۳۱۳۰۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259229
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردیده: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بشماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317448
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ریلی نیرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۳۶۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به ش ملی ۱۲۶۱۴۵۶۷۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662335
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برا ی مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شناسه ملی:۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش به شناسه ملی:۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸ پ۹۴۱۱۲۷۵۳۶۲۱۸۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662344
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۱۲۷۶۰۸۷۸۴۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662378
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جعفر علوی معلم به کدم ۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره توسط هیئت مدیره آقای علی اصغر سراجی به کدم ۲۰۹۱۸۲۱۲۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر بختیاری به کدم ۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا نادری افوشته به کدم ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره توسط هیئت مدیره آقای سید مصطفی خردمند به کدم ۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضا ء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۷۷۹۹۲۱۲۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710982
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ۳ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات ۴ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ۵ عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و معاملات ۶ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام خواهی، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و موکیل ولو کرارا، تعیین وکیل مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت بدعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به نفع شرکت چه در دادگاهها و چه در ادارات و چه در دوایر ثبت اسناد و املاک بند ۷ پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی و هر نوع استقراض به هیئت مدیره ۸ پیشنهاد تعیین میزان استهلاکها ۹ پیشنهاد مشارکت در شرکتها و موسسات داخلی، انعقاد هرگونه قرارداد و معاملات منقول و غیرمنقول، انعقاد هرگونه قرارداد اجاره، رهن دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهن مشتریان، قبول و دادن ضمانت و تضمین ۱۰ تهیه و پیشنهاد طرح‌های لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم لازم پ۹۴۱۲۲۴۴۷۶۲۸۸۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768077
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ملاصدرا خیابان شهید شیرازی جنوبی بن بست بهار پلاک ۹ کدپستی۱۴۳۵۸۸۳۳۴۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۲۰۷۷۰۰۵۰۰۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773848
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۶۱۴۵/۱۲۲مورخ ۲۵/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ماده ۱۱تبصره به تصویب رسیدوجایگزین اساسنامه قبلی گردید. موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: حمل و نقل و جابجایی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی تجهیز و توسعه تاسیسات ریلی و انجام فعالیتهای خدماتی، بازرگانی، عمرانی و واردات و صادرات کالاهای بازرگانی و صنعتی در چهارچوب قوانین جاری انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت با موسسات خارجی و داخلی، خرید و فروش اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت تامین و نگهداری کالا، انبارداری، ایجاد انبار و سردخانه و جایگاه ویژه کالاهای خاص ایجاد دفاتر بازرگانی، ایجاد شعبات و نمایندگی‌ها و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه عملیات بازرگانی، مالی و دانش فنی و واگذاری پروانه برای بازاریابی و فروش مشارکت در سرمایه گذاری در سایر شرکتهای داخلی و خارجی از طریق تاسیس یا بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری و مشاورهای در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت تامین منابع مالی لازم و فراهم نمودن تسهیلات از طریق بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و همچنین اعطاء تسهیلات و اعتبار به شرکتهای فعال در زمینه موضوعات شرکت انجام همکاریهای فنی و اطلاعاتی با موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انجام همکاریهای فنی و اطلاعاتی با موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و تامین و اجاره لوکوموتیو و تعمیر و نگهداری آن انجام عملیات مانوری در ایستگاههای خطوط ریلی و انجام خدمات تخلیه و بارگیری حمل و نقل مسافر و انواع کالا بصورت ترکیبی تامین و ساخت قطعات و لوازم ناوگان ریلی و تاسیسات زیربنائی و ماشین آلات مکانیزه ریلی و یا مشارکت در ساخت آنها انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی و ویژه ناوگان ریلی و ماشین آلات مکانیزه ریلی و یا مشارکت در انجام آنها تعمیر و نگهداری تاسیسات زیربنائی و خطوط ریلی و نگهداری و بهره برداری از بخش ارتباطات و علائم الکتریکی مرکز اصلی شرکت و شعب آن: مرکز اصلی شرکت به نشانی خیابان ملاصدرا خیابان شهید شیرازی جنوبی بن بست بهار پلاک ۹ و کدپستی ۱۴۳۵۸۸۳۳۴۳است و شرکت فاقد شعبه است. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی است که تماما پرداخت شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر می‌باشند: سیدجعفر علوی معلم به شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به سمت عضو هیات مدیره. علی اصغر سراجی به شماره ملی۲۰۹۱۸۲۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره. ناصر بختیاری به شماره ملی ۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. عبدالرضا نادری افوشته به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان باشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲به سمت عضو هیات مدیره. سیدمصطفی خردمند به شماره ملی ۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک اسیا کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸ به سمت عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانندو برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. هر گاه سهامداران سهام خود را به دیگران انتقال دهند، سهامدار بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رای دارد که قبل از انعقاد این مجامع سهامش طبق ماده ۷ اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهام و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و یا ارائه یکی از مدارک یاد شده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد. سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک ذیل حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل که براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خواهد بود. تشکیل اندوخته: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسیدموضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره میتواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید از قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین گردیده است: مجموع کل بدهیهای شرکت اعم از کوتاه مدت و بلند مدت براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مورخه ۳۱/۶/۹۴ جمعا مبلغ ۳۱۲، ۴۴۱، ۶۹۸، ۶۴۷ریال می‌باشد. و مبلغ ۴۵، ۴۶۷، ۲۰۰، ۰۰۰ ریال بابت دیون اشخاص ثالث از طرف شرکت تضمین شده است. نام روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت می‌باشد. *اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوطه به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد ضمنا رعایت مفاد ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامی است. پ۹۵۰۲۱۲۷۵۷۸۳۴۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080378
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش ش م ۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر ش م ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا ش م ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ شرکت دریابان جنوب ایران کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ و شرکت ایران مارین سرویسز ش م ۱۰۱۰۰۸۶۹۱۱۴ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۷۳۸۷۹۸۱۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109535
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر سراجی کدملی ۲۰۹۱۸۲۱۲۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر و آقای ناصر بختیاری کدملی ۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش و آقای رضا جمارانیان کدملی ۰۰۵۴۸۵۲۰۹۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش و آقای عبدالرضا نادری افوشته کدملی ۰۰۴۶۲۱۰۹۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا و آقای سید مصطفی خردمند کدملی ۰۰۴۳۷۵۲۷۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت ایران مارین سرویسز انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۸۱۵۵۱۳۶۳۰۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149586
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۱۲۸ قانون تجارت هیئت مدیره اختیارات و مسئولیت خود را به شرح ذیل در ارتباط با ماده ۳۷ اساسنامه به استناد ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی موسسات خصوصی و مراجع قضایی امضاء صدور تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک سفته برات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره. تهیه کلیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و مشخص نمودن روش‌های اجرایی آن و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با تایید هیئت مدیره عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات رسمی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تایید هیئت مدیره. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق و کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری با تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت با تصویب هیئت مدیره. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تایید هیئت مدیره. تهیه بودجه سالانه بمنظور اداره کردن شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب بودجه. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب ارائه و پیشنهاد هرگونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی‌های کلان شرکت به هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در قبال آنها ورورد شخص ثالث و دفاع از دعوای ورورد ثالث قبول یا رد سوگندتامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم خلاصه صورت دارایی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت با تصویب هیئت مدیره. تبصره: مدیرعامل مجاز میباشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید پ۹۵۰۹۰۳۲۵۳۲۳۸۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207359
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۰۴۳۰۲۱۱۶۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745121
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ و اجازه مجمع فوق العاده ۲۲/۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۲ - ۳۳۴۵۶۹ , ۹۶۹ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مورخ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۲۳۱۶۱۸۳۹۷۰۱ ریال بموجب گواهی شماره ۳۶۶/۲۱۷/۹۶ مورخ ۲۳/۸/۹۶ بانک آینده شعبه امانیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۹۱۴۳۱۲۵۲۴۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806071
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۱۸۱۸۸۹۷۲۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368354
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ ۰/ ۰۶ / ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۸ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب نمود: ۱ - شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش به شماره شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ ۲ - شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱ ۳ - شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ ۴ - شرکت پتروشیمی پردیس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ ۵ - شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک