راهیان ایلیا جهان

شرکت راهیان ایلیا جهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102909304
تهران م تجريش خ شهيد جعفري پ 66 واحد 2 1989645741
6
افراد
8
آگهی‌ها
250442
شماره ثبت
1384/4/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1689238
آگهی تغییرات شرکت راهیان ایلیا جهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لطیفه معنبی کد ملی ۴۲۸۴۸۱۶۸۸۸ به سمت مدیرعامل و آقای افشین نیک طالعان کد ملی ۰۰۵۶۵۲۵۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم فخیمی کندوانی کد ملی ۱۳۷۶۵۸۲۸۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا موسوی کد ملی ۰۴۵۲۶۷۹۳۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر صادقی کد ملی ۴۲۸۳۰۰۰۶۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۸۱۷۴۱۹۶۸۵۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689896
آگهی تغییرات شرکت راهیان ایلیا جهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لطیفه معنبی به کد ملی ۴۲۸۴۸۱۶۸۸۸ و خانم اعظم فخیمی کندوانی به کد ملی ۱۳۷۶۵۸۲۸۷۲ و آقای اکبر صادقی به کد ملی ۴۲۸۳۰۰۰۶۲۰ و آقای حمیدرضا موسوی به کد ملی ۰۴۵۲۶۷۹۳۴۶ و آقای افشین نیک طالعان به کد ملی ۰۰۵۶۵۲۵۹۵۸ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۸۱۷۶۵۸۸۶۱۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692382
آگهی تصمیمات شرکت راهیان ایلیا جهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: کلیه سهام بانام شرکت به تعداد ۰۰۰/۵۰ سهم به سهام بی نام تبدیل گردید. در نتیجه سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بی نام تماما پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465522
آگهی تصمیمات شرکت راهیان ایلیا جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۶/۸۹ کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام تبدیل گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۰ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی بی نام می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574396
آگهی تغییرات شرکت راهیان ایلیا جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵ و۳۰/۹/۸۹ مبلغ سهام از۰۰۰/۱۰۰ ریال به۰۰۰/۱ ریال کاهش و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم۰۰۰/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804488
آگهی تغییرات شرکت راهیان ایلیا جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین نیک طالعان به کدملی ۰۰۵۶۵۲۵۹۵۸ و صادق معنبی به کدملی۴۲۸۴۹۲۸۷۲۴ و حمیدرضا موسوی به کدملی۰۴۵۲۶۷۹۳۴۶ و لطیفه معنبی به کدملی ۴۲۸۴۸۱۶۸۸۸ و اعظم فخیمی کندوانی به کدملی۱۳۷۶۵۸۲۸۷۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب انتخاب گریدند. پ۹۵۰۲۲۹۹۴۸۶۲۴۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804491
آگهی تغییرات شرکت راهیان ایلیا جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین نیک طالعان به کدملی۰۰۵۶۵۲۵۹۵۸ بعنوان رئیس هیات مدیره اعظم فخیمی کندوانی به کدملی۱۳۷۶۵۸۲۸۷۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره لطیفه معنبی به کدملی ۴۲۸۴۸۱۶۸۸۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل صادق معنبی به کدملی ۴۲۸۴۹۲۸۷۲۴ بعنوان عضو هیات مدیره حمیدرضا موسوی به کدملی ۰۴۵۲۶۷۹۳۴۶ بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۹۴۰۲۴۰۵۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881766
آگهی تغییرات شرکت راهیان ایلیا جهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افشین نیک طالعان به کدملی۰۰۵۶۵۲۵۹۵۸ بعنوان رئیس هیات مدیره اعظم فخیمی کندوانی به کدملی۱۳۷۶۵۸۲۸۷۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره لطیفه معنبی به کدملی ۴۲۸۴۸۱۶۸۸۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل صادق معنبی به کدملی ۴۲۸۴۹۲۸۷۲۴ بعنوان عضو هیات مدیره حمیدرضا موسوی به کدملی ۰۴۵۲۶۷۹۳۴۶ بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۹۴۰۲۴۰۵۹۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک