شرکت داروسازی تولید دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102901102


شماره ثبت:
249619
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1384/4/8
آدرس:
ابتداي جاده ساوه خيابان شهيد يادگار كارخانجات توليد دارو 1371616314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید علی ارم 657378
آقای ناصر سالار 725086
منصور افتخاری کندلجی 1097154
علی فرقانیان 1097154
آقای حمیدرضا احمدی آشتیانی 1681685
پیام سیفی 1681685
قاسم بولو 1681685
ناصر محمدی 9911549
آصف یعقوبی 9946210
اکبر منصوری 9946210
علیرضا خسروانی 10740435
آقای محمدرسول سماکچی 13046997
علی مرتضوی تبریزی 13046997
کامران نعمتی 13651040
آقای فتح اله شکرانه مهربانی 13651040
آقای عباس جمالی 13796679
سعید قربانی قصابعلیسرائی 14384919
حامد صابونی 14384919

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657378
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیداروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ اکبر منصوری به کدملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی به کدملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی ارم به کدملی ۱۲۸۲۴۱۲۱۱۶ به نمایندگی گروه داروئی سبحان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آصف یعقوبی به کدملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی از شرکت ایران دارو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۳۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657467
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۲۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725086
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آصف یعقوبی به کدملی۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ بنمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و علیرضا خسروانی به کدملی۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و سید علی ارم به کدملی۱۲۸۲۴۱۲۱۱۶ بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و ناصر سالار به کدملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ بنمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ و منصور افتخاری به کدملی۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بنابراین آصف یعقوبی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور افتخاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۴۹۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925568
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۴/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۳۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926714
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۸/۹۱ آصف یعقوبی به کدملی۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره و علی مرتضوی تبریزی به کدملی۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ به جای علیرضا خسروانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی ارم به کدملی۱۲۸۲۴۱۲۱۱۶ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت عضو هیات مدیره و قاسم بولو به کدملی۵۰۲۹۲۱۱۰۰۴ به جای ناصر سالار به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ به سمت عضو هیات مدیره و منصور افتخاری به کدملی۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در۲۳ بند تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۲۴۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026662
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ علی فرقانیان به ش ملی ۲۶۴۹۵۱۵۴۱۴ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به جای علی ارم بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بهادار شرکت از جمله چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۱۳۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083029
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و گروه داروئی سبحان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت ایران دارو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و نمایندگی بین ایمن البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷. پ۱۶۵۸۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097154
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ آصف یعقوبی به ش ملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مرتضوی تبریزی به ش ملی ۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی فرقانیان به ش ملی ۲۶۴۹۵۱۵۴۱۴ نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و قاسم بولو به ش ملی ۵۰۲۹۲۱۱۰۰۴ نماینده شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و منصور افتخاری به ش ملی ۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۴۸۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503835
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تولید دارو سهامی عام شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۳۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657949
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۳ و مجوز شماره ۲۸۴۰۶۵ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۹۱۴/۴۳۸/۵ ریال بموجب گواهی‌های شماره ۲۴۳/۹۳ , ۴۴۴ مورخ ۲۳/۶/۹۳ و شماره ۸۱/۹۳/۴۴ مورخ ۱۰/۳/۹۳ بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است. ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۷۱۹۴۱۳۳۶۵۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681685
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام سیفی بجای آقای حمید رضا احمدی آشتیانی کد ملی ۰۰۷۴۶۲۸۴۱۰ بنمایندگی از شرکت ایران دارو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان عضو هیأت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شد. لذا اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: آقای منصور افتخاری به کد ملی۱۵۸۲۴۶۳۱۰۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی مرتضوی تبریزی به کد ملی ۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای قاسم بولو به کد ملی ۵۰۲۹۲۱۱۰۰۴ بنمایندگی از شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ و آقای علی فرقانیان به کد ملی ۲۶۴۹۵۱۵۴۱۴ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره و آقای پیام سیفی به کد ملی ۰۰۶۴۰۲۲۰۵۶ بنمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: در ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۷۴۶۹۵۸۱۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750948
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834390
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911549
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر منصوری به کد ملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی به کد ملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۰۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر محمدی به کد ملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵۳ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و ناصر سالار به کد ملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی شرکت تولید دارو تاکستان به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۶۱۹۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و آسف یعقوبی به کد ملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946210
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و به نمایندگی اکبر منصوری به کدملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ و شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی ناصر محمدی به کدملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵۳ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به نمایندگی علیرضا خسروانی به کدملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ و شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به نمایندگی آصف یعقوبی به کدملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ به نمایندگی ناصر سالار به کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ اکبر منصوری به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا خسروانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آصف یعقوبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارت بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109127
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولیددارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اکبر عبداللهی اصل بجای سید محمدعلی قدسی به عنوان نماینده شرکت تولیددارو تاکستان در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اکبر منصوری بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آصف یعقوبی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740435
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ اکبر منصوری به کدملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی به کدملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی ارم به کدملی ۱۲۸۲۴۱۲۱۱۶ به نمایندگی گروه داروئی سبحان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آصف یعقوبی به کدملی ۰۰۴۷۴۱۳۴۷۶ به نمایندگی از شرکت ایران دارو سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821190
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۴/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827531
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۰۳۸۳۸۴۴۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13046997
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رسول سماکچی به کد ملی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. علی مرتضوی تبریزی به کد ملی ۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. کامران نعمتی به کد ملی ۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰ نماینده شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره. علی فرقانیان به کد ملی ۲۶۴۹۵۱۵۴۱۴ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره. پیام سیفی به کد ملی ۰۰۶۴۰۲۲۰۵۶ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. (از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه) کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۰۱۰۳۶۲۰۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170134
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۴ومجوز ۰۸۰ ۲۵۶۸۷۴/۹۵۹مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران که طی گواهی شماره ۳۸۱ , ۴۴۴ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه کد ۴۴۴ مبلغ ۸۸۹۶۶۹۱۸۰ ریال واریز گردیده است افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ ریالی که تماما پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ۹۵۰۹۱۵۸۲۶۶۱۶۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472279
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - شرکتهای: گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۴۷۰۳۲۱۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651040
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد رسول سماکچی به کدملی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای کامران نعمتی به کدملی ۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای فتح اله شکرانه مهربانی به کدملی۰۴۹۲۸۵۶۳۷۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای پیام سیفی به کدملی ۰۰۶۴۰۲۲۰۵۶ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. (از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۸۸۱۹۴۵۶۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754882
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۷۰/۳۴۵۶۶۸/۹۶۹مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۷۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۸۵۲۲۷۳۸۱۷ ریال بموجب گواهی شماره ۲۳۸ , ۴۴۴ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۹۲۱۴۷۸۸۶۰۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796679
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جمالی با کدملی۴۳۲۲۱۲۳۷۹۱ به نمایندگی ازشرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۲۹۱۹۹۷۷۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016167
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد رسول سماکچی به شماره ملی۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره. - آقای کامران نعمتی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. - آقای حامد صابونی به شماره ملی۰۰۷۰۸۳۳۵۵۹ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. - آقای فتح الله شکرانه مهربانی به شماره ملی ۰۴۹۲۸۵۶۳۷۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره. و آقای عباس جمالی به شماره ملی ۴۳۲۲۱۲۳۷۹۱ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره، برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. - امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - هیات مدیره اختیارات خود را مطابق صورتجلسه مورخ ۲۱/۶/۹۶ به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۲۱۷۸۲۸۱۷۳۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079672
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۳۲۸۵۴۸۵۴۷۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14384919
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲

آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رسول سماکچی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۸۱۰۳۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره کامران نعمتی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره. حامد صابونی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۳۳۵۵۹ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل. فتح الله شکرانه مهربانی به شماره ملی ۰۴۹۲۸۵۶۳۷۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره. سعید قربانی قصابعلیسرائی به شماره ملی ۲۶۶۹۶۶۲۹۸۶ بعنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه