شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102898954


شماره ثبت:
249398
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1384/4/8
آدرس:
تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي خيابان آقا عليخاني 20 متري گلستان پلاك 14طبقه 2 واحد 201 1436935356

اشخاص

عنوان طبق آگهی
قدرت اله هدایتی 9873492
هادی جوهری 9873492
کامران نعمتی 9873492
آقای محمدسخایی فولادی 9873492
هادی مشهدی 9873492
آقای اسحق حاجی زاده 9994474
آقای مرتضی حدادپورنطنزی 12878420
آقای محمد تقویان 12880196
آقای محمد قاسمی همدان 12880196
محمد حمزه لو 12880196
آقای ناصر اقدمی 12880196
آقای محمدکاظم شاه کرمی 12880196

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9873492
آگهی تصمیمات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قدرت اله هدایتی به کدملی ۵۸۸۹۸۸۲۱۹۸ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵ محمد سخایی فولادی به کدملی ۱۲۸۷۹۵۷۱۶۱ هادی جوهری به کدملی ۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳ هادی مشهدی به کدملی ۲۲۱۸۳۵۴۳۲۲ کامران نعمتی به کدملی ۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰ محمد سخایی فولادی به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی مشهدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی جوهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بهادار مالی و عقود اسلامی و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994474
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر بین الملل سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵ محمد سخایی فولادی به کد ملی ۱۲۸۷۹۶۰۰۱۶۱ هادی جوهری به کد ملی ۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳ کامران نعمتی به کد ملی ۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰ هادی مشهدی به کد ملی ۲۲۱۸۳۵۴۳۲۲. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ اسحاق حاجی زاده به کد ملی ۰۰۵۱۲۰۶۵۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۷۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد سخایی فولادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی جوهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684095
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر بین المللی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۲/۹۰ نام شرکت از تدبیر بین المللی به شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878420
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت‌های بیوسان فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰ هربی فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۹۶۳ شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۹۱۱ سل تک فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۷۱۳۴ و گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۲۹۱۱۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۱۳۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی حدادپور نطنزی به شماره ملی ۱۲۳۹۵۰۵۲۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۶۴۳۵۳۲۱۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880196
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقویان به شماره ملی ۰۰۴۳۸۹۸۶۷۱ نماینده شرکت بیوسان فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای ناصر اقدمی به شماره ملی ۲۷۵۴۶۳۵۲۵۴ نماینده شرکت سل تک فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۷۱۳۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد قاسمی همدان به شماره ملی ۲۱۶۱۶۳۶۵۷۱ نماینده شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۹۱۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمدکاظم شاه کرمی به شماره ملی ۲۳۷۰۴۳۳۳۹۶ نماینده شرکت هربی فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۹۶۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حمزه لو به شماره ملی ۰۰۶۷۵۱۴۷۴۱ نماینده شرکت گروه صنایع شفافارمد به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۲۹۱۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۸۳۰۳۱۱۶۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931186
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی – خیابان آقا علیخانی – خیابان گلستان – پلاک ۱۴ –واحد ۷۰۱. کد پستی ۱۴۳۶۹۳۵۳۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ۹۵۰۵۰۴۸۹۴۲۲۵۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946559
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان آقا علیخانی ۲۰ متری گلستان پلاک ۱۴طبقه ۲ واحد ۲۰۱ کدپستی ۱۴۳۶۹۳۵۳۵۶ تغییر یافت. پ۹۵۰۵۱۳۱۰۰۱۸۹۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199914
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۳۰۳۲۱۹۹۰۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236346
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده۴۴ - سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید لااقل یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آنرا به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود. پ۹۵۱۰۱۳۳۷۷۶۸۰۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574620
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و روز آخر اسفند ماه همان سال پایان خواهد یافت. و ماده ۶۵ اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۶۰۱۳۶۷۲۹۳۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577653
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۰۴۴۱۵۳۶۷۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359392
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره به شرح جدول زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بیوسان فارمد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۷۰ سل تک فارمد شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۷۱۳۴ گروه صنایع شفا فارمد شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۲۹۱۱۰ هربی فارمد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۷۹۶۳ شهرک صنعتی دارویی برکت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۹۱۱ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14389383
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ماده ۶۵ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه