شرکت سامان نور کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102893449


شماره ثبت:
248833
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1384/3/29
آدرس:
تهران – خيابان جشنواره- خيابان شهيد هليسائي (درختي) – خيابان شهيد قاسمي- پلاك 12 1654996815

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسینعلی حسین زاده 13365597
آقای کریم رحیمیان 13365597
هادی احمدیان 13365597
نیکنام هوشیار 13365597
آقای یاسر عبدی 13688064
آقای سید مهدی احمدی آلهاشم 13688064
آقای رضا حق شنو آبکنار 13792619

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 11005822
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامان سبحان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۸۸۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده که به ترتیب در تاریخهای۲۵/۹/۹۱و۵/۱۰/۹۱ تشکیل گردید نام شرکت از سرمایه گذاری سامان سبحان به سامان نور کوثر سهامی عام تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارت پرتفوی گردانی در داخل و خارج کشور از موضوع فعالیت شرکت حذف در نتیجه ماده۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳، شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن کوثر به ش. ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰، شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر به ش. ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ و شرکت سرمایه گذاری سبحان به ش. ملی۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119558
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. پ۹۵۰۸۱۹۷۱۳۸۸۵۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365597
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای هادی احمدیان به شماره ملی ۱۲۲۹۲۴۰۲۷۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسینعلی حسین زاده به شماره ملی ۰۰۳۷۴۱۵۰۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نیک نام هوشیار به شماره ملی ۲۹۰۹۴۲۱۳۸۴ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کریم رحیمیان به شماره ملی ۲۶۵۸۸۶۰۸۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی احمدی آلهاشم به شماره ملی۰۰۶۹۸۰۶۴۶۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و همچنین اوراق و مکاتبات و اسناد عادی اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۱ به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. واگذاری با تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام، نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت درآن موجر باشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده، علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز و دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد، دادخواست، دعوا، انکار و تکذیب اسناد، اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت وضعیت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پ۹۶۰۱۰۷۷۳۵۶۵۲۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365599
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ پ۹۶۰۱۰۷۳۷۲۱۲۷۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688060
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ موسسه حسابرسی مفید راهبر، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار معین گردید. پ۹۶۰۸۱۰۹۸۳۱۳۳۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688064
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی احمدیان به شماره ملی ۱۲۲۹۲۴۰۲۷۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ رئیس هیئت مدیره آقای یاسر عبدی به شماره ملی ۲۲۲۹۹۵۶۲۵۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۴۶ (سهامی خاص) نائب رئیس هیئت مدیره آقای کریم رحیمیان به شماره ملی ۲۶۵۸۸۶۰۸۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ عضو هیئت مدیره آقای سید مهدی احمدی آلهاشم به شماره ملی ۰۰۶۹۸۰۶۴۶۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ عضو هیئت مدیره آقای رضا حق شنوآبکنار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. و همچنین اوراق و مکاتبات و اسناد عادی اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۱ به شرح زیر با رعایت صرفه و صلاح شرکت به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری آنها. دریافت مطالب و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. واگذاری با تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام، نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت در آن موجر باشد و چه مستاجر واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده، علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز و دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد، دادخواست، دعوا، انکار و تکذیب اسناد، اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت وضعیت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پ۹۶۰۸۱۰۵۶۶۹۱۹۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771016
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ برای مدت یک سال ملی بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار معین گردید. پ۹۶۰۹۲۹۶۳۳۹۵۰۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771024
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جوادیه تهرانپارس خیابان شهید برادران هلیسایی (درختی) خیابان شهید غلامحسین قاسمی پلاک ۱۲ طبقه همکف کدپستی ۱۶۵۴۹۹۶۸۱۱ انتقال یافت. پ۹۶۰۹۲۹۹۸۹۹۲۸۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792619
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای رضا حق شنو آبکنار به کدملی ۰۰۵۶۶۰۱۰۵۰ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان جشنواره خیابان شهید هلیسائی (درختی) خیابان شهید قاسمی پلاک ۱۲ کدپستی ۱۶۵۴۹۹۶۸۱۵ می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۰۲۳۵۹۱۷۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه