شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102893040


شماره ثبت:
248793
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1384/3/31
آدرس:
تهران-شهر تهران-ايوانك-خيابان گل افشان-خيابان شهيد مصطفي فلاحي-پلاك 23-طبقه دوم-- 1467765146

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای منوچهر امامی 13287965
آقای محمد بخشی 13287965
آقای جواد سلماسی 13287965
امیر حسین محمدی خاله سرایی 13532072
آقای رضا کامران 13532072
آقای سیدابوتراب فاضل 14195424
احمد شریف زاده 14195424
آقای علیرضا رضوی 14195424
آقای علی باجلان 14195424

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13287965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تله کابین ساحل میکا کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۹۹۶۷۴ بنمایندگی آقای امیر حسین محمدی خاله سرایی بشماره ملی ۰۰۵۵۰۶۶۵۳۴ شرکت آبزیدان پارس میکا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۲۲۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۲۲۵۷ بنمایندگی آقای منوچهر امامی بشماره ملی ۰۴۹۰۹۹۵۷۳۱ شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۶۹۷۰ بنمایندگی آقای جواد سلماسی بشماره ملی ۰۰۳۹۸۷۷۲۱۳ شرکت پارس میکا کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۲۱۴۸۱ بنمایندگی آقای محمد بخشی بشماره ملی۰۳۸۱۱۶۹۷۱۵و شرکت پروژه‌های ماندگار کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۰۷۲۰و شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۶۹۱۰۰ بنمایندگی آقای پژمان خسروی نیا بشماره ملی۴۸۱۰۹۶۷۹۹۷۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۲۳۹۶۵۸۷۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299540
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهرامامی بشماره ملی۰۴۹۰۹۹۵۷۳۱ به نمایندگی از شرکت آبزیدان پارس میکا کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۲۲۵۷ بسمت رئیس هیات مدیره آقای جواد سلماسی بشماره ملی ۰۰۳۹۸۷۷۲۱۳ به نمایندگی از شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۶۹۷۰بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد بخشی بشماره ملی۰۳۸۱۱۶۹۷۱۵ به نمایندگی از شرکت پارس میکا کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۴۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای پژمان خسروی نیا بشماره ملی ۴۸۱۰۹۶۷۹۹۷۱ به نمایندگی از شرکت پروژه‌های ماندگار کیش شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۶۹۱۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین محمدی خاله سرایی ش م ۰۰۵۵۰۶۶۵۳۴ بنمایندگی از شرکت تله کابین ساحل میکا کیش ش م ۱۴۰۰۴۲۵۹۹۶۷۴ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات رسمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۹۶۷۵۱۴۷۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349546
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۲۱۵۹۸۱۴۴۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352003
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ایوانک خیابان گل افشان خیابان شهید مصطفی فلاحی پلاک ۲۳ طبقه دوم، کد پستی ۱۴۶۷۷۶۵۱۴۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۲۲۶۲۱۶۱۹۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424793
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری توسعه پارس میکا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۲۲۰۱۰۱۲۸۸۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کامران بشماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ بعنوان جایگزین آقای پژمان خسروی بشماره ملی ۴۸۱۰۹۶۷۹۹۷۱ بنمایندگی شرکت پروژه‌های ماندگار کیش در هیئت مدیره شد. آقای منوچهر امامی به شماره ملی ۰۴۹۰۹۹۵۷۳۱ به نمایندگی از شرکت آبزیدان پارس میکا کیش به سمت رییس هیئت مدیره و آقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی از شرکت پروژه‌های ماندگار کیش به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای امیر حسین محمدی بشماره ملی ۰۰۵۵۰۶۶۵۳۴ به نمایندگی از شرکت تله کابین ساحل کابین میکا کیش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جواد سلماسی بشماره ملی ۰۰۳۹۸۷۷۲۱۳ به نمایندگی از شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بخشی به نمایندگی از شرکت پارس میکا کیش بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات رسمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۴۸۳۷۵۷۳۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵) به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند -. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۰۶۴۴۸۹۸۵۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195424
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پروژه‌های ماندگار کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۹۱۰۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (به نمایندگی آقای علیرضا رضوی به شماره ملی ۰۰۷۱۳۹۱۳۱۲) و شرکت تله کابین ساحل میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۹۶۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. (به نمایندگی آقای سید ابوتراب فاضل به شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰) و شرکت سرمایه گذاری وانبوه سازی پارس میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۴۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره. (به نمایندگی آقای محمد بخشی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۶۹۷۱۵) و شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۶۹۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی آقای علی باجلان به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶) و شرکت تفریحی آبزیدان پارس میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۲۲۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. (به نمایندگی آقای احمد شریف زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۱۰۲۳۴۳۰۹۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195431
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پروژه‌های ماندگار کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۹۱۰۰ به نمایندگی آقای علیرضا رضوی به شماره ملی ۰۰۷۱۳۹۱۳۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تله کابین ساحل میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۹۶۷۴ به نمایندگی آقای سید ابوتراب فاضل به شماره ملی ۱۲۸۵۷۲۵۲۲۰به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وانبوه سازی پارس میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۴۸۱ به نمایندگی آقای محمد بخشی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۶۹۷۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۶۹۷۰ به نمایندگی آقای علی باجلان به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۴۳۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تفریحی آبزیدان پارس میکا کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۲۲۵۷ شماره ثبت ۱۲۲۸۶ به نمایندگی آقای احمد شریف زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۶۱۰۷۸۶۸۱۲۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت در اول آبان ماه هر سال شروع و در پایان مهر ماه سال بعد خاتمه یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۸۲۰۳۴۷۲۵۶۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سا مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه