شرکت پترو آرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102888833


شماره ثبت:
248300
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1384/3/22
آدرس:
تهران شهر تهران-ونك-خيابان دفينه-خيابان شهيد عليرضا دامن افشار-پلاك 61-مجتمع پايتخت-بلوك B-طبقه 11-واحد 1104- 1969765448

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامرضا شفیعی 1021403
آقای محمود شیری 1021403
عباس دینی 1626993
آقای مرتضی امیرحمزه 1626993
آقای محمد میرمحمدصادقی 1626993
آقای احمد علی املشی 1626993
آقای محمدرضا ستارزاده 10300062
منوچهر منصورکیایی 10885069
آقای عباس سعیدپورگیلوانی 10885069
آقای نبی اله کرمی 14253473

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1021403
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳ و بنیاد رشد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹ و شرکت طراحی و مهندسی رشد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰ و اردشیر شفیعی به ش ملی ۰۴۷۱۶۰۵۶۰۸ و غلامرضا شفیعی به ش ملی ۰۰۵۰۲۲۵۳۴۰ محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خ الوند ک آفرین پ ۹ واحد ۳ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۵۱۱۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ بنیاد شریف به نمایندگی محمود شیری به ش ملی ۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و بنیاد رشد به نمایندگی محمد میرمحمدصادقی به ش ملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و طراحی مهندسی رشد شریف به نمایندگی احمدعلی املشی به ش ملی ۶۳۰۹۷۰۷۸۶۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب غلامرضا شفیعی با امضاء مدیرعامل و اردشیر شفیعی و در غیاب غلامرضا شفیعی و اردشیر شفیعی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۰۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614241
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳ بنیاد رشد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹ شرکت طراحی مهندسی رشد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰ شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۱۹۴ آقای غلامرضا شفیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۲۵۳۴۰ مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی فرزند علی دارای کد ملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۲۳۹۵۱۱۸۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626993
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاهیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد میر محمد صادقی به کد ملی ۱۲۸۵۳۷۴۷۰۳ به نمایندگی از بنیاد رشد به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شفیعی به کد ملی ۰۰۵۰۲۲۵۳۴۰، بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس دینی به کد ملی ۰۰۳۹۹۴۹۶۷۲ به نمایندگی از بنیاد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد علی املشی به کد ملی ۶۳۰۹۷۰۷۸۶۸ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی رشد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مرتضی امیرحمزه به کد ملی ۰۰۵۷۸۰۲۵۶۴ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۱۹۴ بعنوان عضو هیأت مدیره کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و آقای غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای غلامرضا شفیعی با امضاء مدیرعامل و مرتضی امیرحمزه و در غیاب غلامرضا شفیعی و مرتضی امیرحمزه با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۳۰۶۳۰۵۲۴۳۸۳۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271781
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام به شماره ثبت۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۸ کیوان گشنیزجانی به جای اردشیر شفیعی به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب غلامرضا شفیعی با امضا مدیرعامل و کیوان گشنیزجانی و در غیاب غلامرضا شفیعی و کیوان گشنیزجانی با امضا مدیرعامل و محمد میرمحمدصادقی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300062
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ش ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10450949
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی عام بشماره ثبت۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ بنیاد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳ و بنیاد رشد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹ و شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری ماندگارمهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۱۴۳ و شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۱۹۴ و غلامرضا شفیعی به کد ملی ۰۰۵۰۲۲۵۳۴۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10738386
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی عام بشماره ثبت۲۴۸۳۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ ۶۵٪ سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال میباشد که تماما پرداخت شده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885069
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی عام به شماره ثبت۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ و غلامرضا شفیعی به کدملی ۰۰۵۰۲۲۵۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمدعلی املشی به کدملی ۶۳۰۹۷۰۷۸۶۸ به نمایندگی شرکت بنیاد شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۳۵۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منوچهر منصورکیانی به کدملی ۲۲۱۸۹۴۷۴۵۵ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری ماندگار مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۱۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس سعیدپورگیلوائی به کدملی ۰۴۲۱۱۰۲۷۰۵ به نمایندگی از بنیاد رشد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۲۰۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اردشیر شفیعی به کدملی ۰۴۷۱۶۰۵۶۰۸ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب غلامرضا شفیعی با امضا مدیرعامل و اردشیر شفیعی و در غیاب غلامرضا شفیعی و اردشیر شفیعی با امضا مدیرعامل و منوچهر کیائی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965670
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691938
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۷۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۱۵۹۴۹۵۲۵۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638905
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - ونک - خیابان دفینه - خیابان شهید علیرضا دامن افشار - پلاک ۶۱ مجتمع پایتخت - بلوک B طبقه ۱۱ واحد ۱۱۰۴ کدپستی ۱۹۶۹۷۶۵۴۴۸ تغییر یافت. پ۹۶۰۷۱۲۱۸۱۷۷۱۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253473
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی ۲۱۴۰۲۴۵۹۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۱۸۸۷۳۴۵۴۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه