سرمایه گذاری هامون سپاهان

شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102886958
تهران خ شريعتي پل رومي ورودي الهيه مقابل كوچه مبشر ش 41 1914943341
13
افراد
10
آگهی‌ها
248095
شماره ثبت
1384/3/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 858083
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: عباس عصاری آرانی به کدملی ۶۱۹۹۵۱۵۳۴۱ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ مصطفی امید قائمی به کدملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و فریبرز کریمایی به کدملی ۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و پیمان امینی به کدملی ۳۲۳۰۷۱۸۹۹۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ سید جعفر علوی معلم به کدملی ۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی ۱۱۰۲۷۲۳۸۸۸ عباس عصاری آرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید جعفر علوی معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۹۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565039
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت پتروشیمی پردیس شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸ پ۹۳۰۵۲۰۴۱۸۹۳۷۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565040
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان آذرماه به پایان شهریور ماه هر سال به شرح ذیل تغییر یافت و ماده ۵۴ اساسنامه اصلاح گردید.. «سال مالی شرکت روز اول مهرماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد.» عبارت «از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز» از سطر ماده ۱۶ حذف گردید وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. عبارت «و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت» از سطر ماده ۲۲ حذف گردد. تبصره ۲ ماده ۲۲ حذف می‌گردد. وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردد در تبصره ذیل ماده ۲۵، عبارت «بنا به ضرورت» جایگزین «الزاما» گردد. وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردد. پ۹۳۰۵۲۰۶۷۲۵۲۶۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692262
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532563
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۸۸ واصل گردید: فریبرز کریمائی به کدملی ۲۶۶۹۲۲۹۷۱۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ محمد لطفی مزرعه شاهی به کدملی ۱۲۴۹۷۵۷۵۱۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ علی اصغر اسکویی تبریزی به کدملی ۰۰۴۸۰۲۲۳۹۱ بنمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ عباس عصاری آرانی به کدملی ۶۱۹۹۵۱۵۳۴۱ بنمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ مینا رحمانی حسیم بیگی به کدملی ۰۰۵۹۲۰۶۳۶۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. فریبرز کریمائی بسمت رئیس هیات مدیره و مینا رحمانی حسیم بیگی بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد لطفی بسمت مدیرعامل تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037975
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۰۸۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۰۵۷۴۳۳۰۹۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۶/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۲۱۸۳ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۲۳۳۹۷۴۸۴۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۷۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۷۸۰۶۷۴۰۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۲۲۹ , ۱۲۲ مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحمزه مالمیر کد ملی ۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پردیس شناسه ملی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره سید جعفر علوی معلم کد ملی ۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شناسه ملی بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مریم رفیعی نصیر آبادی کد ملی ۰۰۷۷۳۴۱۴۱۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان شناسه ملی بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به سمت عضو هیات مدیره رویا قدوسی کد ملی ۰۰۵۰۸۲۲۳۰۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان شناسه ملی بشناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ به سمت عضو هیات مدیره سید رضا سید سخا کد ملی ۰۰۶۹۷۸۳۹۱۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش شناسه ملی بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته، قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل می‌باشد: بند ۵: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند ۷: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر بند ۸: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت بند ۱۰: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. بند ۱۳: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند ۱۵: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه بند ۱۶: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه پ۹۶۰۶۰۵۵۸۰۹۶۶۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353444
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ و به موجب مجوز شماره ۳۹۴۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۳۶۷۲ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۵۹۹۸ پ۹۷۰۹۲۰۴۴۲۵۴۲۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک