شرکت سازه های نوین کرت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102886910


شماره ثبت:
248090
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1384/3/17
آدرس:
تهران سعادت آباد – ميدان كاج – خيابان سرو غربي – ساختمان طلائي – پلاك 23 – طبقه هفتم 1998714457

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای شاهین رحمانی 1182282
آقای حسن پورفرج قاجاری 1182282
آقای حبیب جهانگشای رضایی 10225316
عزیزعلی لرستانی 10555481
آقای حمیدرضا احمدی 10555481
مریم آرزم 13894188
محمد غلامی 13894188

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 966473
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش م ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به ک م ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۵۲۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178921
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان نوا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۶۳۲۱ شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۱۷۰۰ تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۲۷۶۷ پ۱۷۰۶۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182282
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان سهامی خاص به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا سهامی خاص به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای شاهین رحمانی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۷۱۲۰ به نمایندگی از طرف تعاونی مسکن کارکنان بستان بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا احمدی به شماره ملی ۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل سهامی خاص به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۶۷۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307418
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به کدملی۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۲۷۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599924
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه هفتم کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۵۷ تغییر یافت. پ۹۳۰۶۱۰۸۹۸۱۶۱۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619868
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۶/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کشت و صنعت جنوب کژال بنمایندگی مهدی خواجه دلویی شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا بنمایندگی محمدحسین تفقدی شرکت استراتوس آسیا بنمایندگی عزیزعلی لرستانی شرکت فنی تجاری پارس شهر بنمایندگی محمد غلامی شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بنمایندگی احمد ضیائی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی خواجه دلویی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عزیزعلی لرستانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225316
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش م ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به ک م ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555481
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام بشماره ثبت۲۴۸۰۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۰ حسن پورفرج قاجاری کدملی۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت ساختمان نوین ایرانیان نوا شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۶۳۲۱ به جای آقای احمد ضیائی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد غلامی کدملی۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهین رحمانی کدملی۰۰۴۹۶۲۷۱۲۰ به نمایندگی تعاونی مسکن کارکنان بستان شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا احمدی دیگسرا به کدملی۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل شناسه ملی۱۰۲۴۰۱۱۲۷۶۷ به جای مهدی خواجه دلویی به سمت عضو هیئت مدیره و عزیزعلی لرستانی به شماره ملی۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ به نمایندگی شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۶۱۷۰۰ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064182
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به ش ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288696
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۱۱۳۶۷۷۸۱۱۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894188
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد غلامی به شماره ملی۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای عزیز علی لرستانی به شماره ملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۱۷۰۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا احمدی به شماره ملی ۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و آقای شاهین رحمانی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۷۱۲۰ به نمایندگی از طرف تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ و خانم مریم آرزم به شماره ملی ۰۰۷۳۲۸۲۹۵۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ به عنوان اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. - حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب یک نفر از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۰۶۷۲۳۶۰۳۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894189
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضای هیات مدیره به مدت دوسال بقرار انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۱۷۰۰ شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۲۰۶۵۵۷۷۰۱۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه