شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102881763


شماره ثبت:
247560
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1384/3/9
آدرس:
تهران-تقاطع همت و خيابان شريعتي-خيابان شهيد داوود گل نبي-ميدان احمدي روشن(كتابي سابق)-پلاك 1 1544748999

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابراهیم غلامی 702374
حسینعلی کریمی فیروزجائی 1253172
آقای فرشاد ابراهیم پور 1253172
آقای ایمان فرجام نیا 1253172
آقای مجید کشورپژوه لنگرودی 10015525
سیدصالح سیدزاده اقدم 10066851
آقای امیر خلج اسعدی 10066851
علی اصغرگنجی تمیجانی 10066851
آقای فتح اله پرتوی 10066851
آقای عباس امین 10066851
امیرحسین باقرنژاد 11017058
مهدی محمودانی 11017058
, علیرضا یزدانی 12821601
فرهاد عربلو 12821601
آریو صدر اصفهانی 13098890
آقای سید حسین میرمحمدصادق ب 13098890
آقای سید هاشم امیری فرد 13738155
شاهین احمدی 13738155
سیامک قاسمی رودسری 13738155

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 689628
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۹۸۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702374
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ ابراهیم غلامی به کدملی ۰۴۳۹۷۴۲۹۲۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ به جای امیر خلج اسعدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق ۲ عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۳۳۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189054
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان انتخاب شد. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. پ۱۷۱۱۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247799
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش خیابان پیامبر پلاک ۷۰ کدپستی ۱۴۷۳۶۸۹۴۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۳۸۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253172
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ با نمایندگی آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۴۲۹۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ با نمایندگی آقای حسینعلی کریمی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان به شماره ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ با نمایندگی آقای ایمان فرجام نیا به شماره ملی۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲ با نمایندگی آقای فرشاد ابراهیم پور به شماره ملی ۱۸۴۱۵۵۱۰۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ با نمایندگی آقای مهدی محمودانی به شماره ملی۰۰۵۱۷۳۰۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا در غیاب مدیرعامل امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۸۴۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617757
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. ترازنامه، صورت حساب سود وزیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید پ۹۳۰۶۲۳۱۶۳۶۴۳۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708031
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800274
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۰ از موضع شرکت اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) حذف و ماده ۳ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950192
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015525
آگهی تصمیمات شرکت گسرش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066851
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۹۰ و هیات مدیره مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ به نمایندگی میرصالح سیدزاده اقدم به کدملی۱۵۸۰۵۴۲۴۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فتح اله پرتوی به کدملی۲۱۴۰۵۳۷۷۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ به نمایندگی امیر خلج اسعدی به کدملی۰۰۶۶۹۷۰۷۵۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و عباس امین به کدملی۲۱۸۱۰۹۶۴۵۷ و علی اصغر گنجی به کدملی۲۲۱۸۲۵۹۶۳۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136934
آگهی تصمیمات شرکت تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون داده‌های پارس به سمت بازرس اصلی و نظام الدین رحیمیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746298
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ ابراهیم غلامی به کدملی ۰۴۳۹۷۴۲۹۲۷ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ به جای امیر خلج اسعدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق ۲ عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11017058
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به ش م ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷ به نمایندگی ابراهیم غلامی به ک م ۰۴۳۹۷۴۲۹۲۷ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵ به نمایندگی مهدی محمودانی به ک م ۰۰۵۱۷۳۰۹۳۶ شرکت لیزینگ ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸ به نمایندگی امیرحسین باقرنژاد به ک م ۰۴۹۱۲۰۶۸۲۸ شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶ به نمایندگی حسینعلی کریمی با ش م ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با ش م ۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲ به نمایندگی فرشاد ابراهیم پور با ک م ۱۸۴۱۵۵۱۰۶۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ ابراهیم غلامی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی کریمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی محمودانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821601
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی کریمی فیروزجائی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آریو صدر اصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۴۸۲۳۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک قاسمی رودسری به شماره ملی ۰۰۸۱۷۷۶۶۳۲ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از شش نفر متشکل از هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۸۸۲۴۲۵۰۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018757
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۳۸۰۰۲۰۶۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098890
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره حسینعلی کریمی فیروزجائی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به سمت عضو هیات مدیره علیرضا یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰ به سمت عضو هیات مدیره آریو صدر اصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۴۸۲۳۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر متشکل از هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبرمی باشد. حدود اختیارات مدیرعامل وفق ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت تصویب و بخشی از اختیارات مفاد ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۸۰۸۷۷۲۸۲۱۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687188
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰) به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶) شرکت بازرگانی همقدم (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۵۱۱۳) شرکت بازرگانی سام پخش (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶) شرکت سام گروه آتی (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳) شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۷۶۴) پ۹۶۰۸۰۹۸۶۹۵۰۵۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738155
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۳۶۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۵۱۱۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۱۲۸۸۸۵۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۳۱۶ به سمت عضو هیات مدیره وآقای سید هاشم امیری فرد به شماره ملی ۱۵۸۰۲۱۰۹۵۳ به نمایندگی از شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۷۶۴ به سمت عضو هیات مدیره وآقای سیامک قاسمی رودسری به شماره ملی ۰۰۸۱۷۷۶۶۳۲ به نمایندگی از شرکت سام گروه آتی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۸۹۷۳ به سمت عضو هیات مدیره وآقای شاهین احمدی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۷۷۷۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و یا یکی از اعضای هیات مدیره با مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۱۴۳۶۲۳۸۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226219
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۱۳۲۵۱۴۵۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه