شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102849101


شماره ثبت:
244244
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1384/2/4
آدرس:
تهران بزرگراه يادگار امام نرسيده به نيايش خ سپهر پ167 1468633931

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی محمد یزدان جو 1677769
ولی نادی قمی 1677769
آقای اصغر فخریه کاشان 10453262
آقای بهرام کلانترپور 10453262
سید ماشااله شکیبی 10453262
میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی 13032412
سید محمد جعفرمرعشی شوشتری 13532292
آقای بابک جهان آرا 13532292
آقای مجید نوروزی 13532292
آقای مجید برومند 14200716

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557676
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۰۵۰۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677769
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ونامه شماره ۲۶۶۹۰۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید برومند به شماره ملی ۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ بنمایندگی از شرکت ره اختران نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ بنمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای میرعمادالدین مدیر زاده طهرانی به شماره ملی۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴بنمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کان سرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ بنمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت نایب بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق ماده ۳۹ اساسنامه تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۴۹۸۰۹۷۴۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677770
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۶۶۹۰۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. • شرکت ره اختران نور شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ به سمت عضو اصلی • شرکت نگین شفق سپهر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت عضو اصلی • شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت عضو اصلی • شرکت صنعتی و معدنی کان سرام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷ به سمت عضو اصلی • شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو اصلی • شرکت کک طبس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰ به سمت عضو علی البدل • شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به سمت عضوعلی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۴۸۱۴۹۱۰۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10105447
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۴۲۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ نجمی هاشمی فشارکی بنمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین بعنوان عضو اصلی هیات مدیره جهت باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تعیین و جایگزین شرکت کیان آب گروه گردید و بقیه اعضا در سمت خود ابقاء شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها سفته‌ها بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453262
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن گنجی به کدملی ۲۰۹۱۷۳۱۰۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به نمایندگی بهرام کلانترپور به کدملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ شرکت صنعتی و معدنی نگین شفق آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۵۱۳۲ به نمایندگی اصغر فخریه‎کاشان به کدملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ شرکت توسعه صنعت شایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۴۶۱ به نمایندگی میرعمادالدین مدیرزاده‎تهرانی به کدملی ۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴ شرکت افق فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۲۰۱۵۵۲۳۴ بنمایندگی نجمی‎هاشمی‎فشارکی به کدملی ۰۰۴۳۲۱۸۸۵۷ شرکت ره اختران نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ بنمایندگی نجمی‎هاشمی‎فشارکی به کدملی ۰۸۳۹۴۲۹۰۷۱ بسمت اعضای اصلی هیات‎مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ و سید ماشاءاله شکیبی به کدملی ۰۸۳۹۴۲۹۰۷۱ بسمت اعضای علی‎البدل‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ اصغر فخریه‎کاشان بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ماشاءاله شکیبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نجمی هاشمی‎فشارکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‎مدیره اختیارات خود را در بندهای ۹۲۱۲۲ از ماده ۳۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036504
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12812252
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ و مجوزشماره ۶۹۱۴/۱۲۲مورخ ۱۵/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو اصلی شرکت ره اختران نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ به سمت عضو اصلی شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت عضو اصلی شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت عضو اصلی شرکت صنعتی و معدنی کان سرام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷ به سمت عضو اصلی شرکت کک طبس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰ به سمت عضو علی البدل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به سمت عضوعلی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۰۳۱۶۴۷۷۷۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032412
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۱۲۷۷ , ۱۲۲ مورخ ۹/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید برومند به شماره ملی۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ بسمت مدیرعامل و آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی به شماره ملی۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کان سرام (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق ماده ۳۹ اساسنامه تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۳۱۹۳۰۷۲۳۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461578
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۹۸۶۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۱۷۴۰۲۱۰۶۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532292
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۳۵۹ / ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کانسرام با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۱۴۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام کلانترپور به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید نوروزی به شماره ملی ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید برومند به شماره ملی ۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ماده ۳۹ اساسنامه تعیین نمود. پ۹۶۰۵۰۴۴۱۷۷۹۲۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031025
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/ ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو اصلی. شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ به سمت عضو اصلی. شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت عضو اصلی. شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۵ به سمت عضو اصلی. شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت عضو اصلی. شرکت کک طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۹۲۲۰ به سمت عضو علی البدل. شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۲۲۵۴۳۷۴۶۴۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200716
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۱۰۳ , ۱۲۲ مورخه ۲۲/۵/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی ۱۷۵۵۱۹۷۶۰۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۴۰۹۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۱۵۵۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کلانترپور به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۸۴۴۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا به شماره ملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۹۵۵۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۸۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید نوروزی به شماره ملی ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید برومند به شماره ملی ۰۰۵۲۸۴۶۲۵۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۹۶۸۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۳۳۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و منصوب گردیدند. امضای اسناد تعهدآور و مالی: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۳۶۲۴۵۲۹۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334347
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ و به موجب مجوز شماره ۰۵۸ ۹۷۹/۳۹۰۸۹۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۸۹۴۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۸۹۴۶۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۳۸۲۸۵۷۹۸۵۸ ریال بموجب گواهی شماره ۱۰۱/۴۴۳۵/۷۳/۹۷ مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ و گواهی شماره ۱۲۱/۴۴۳۵/۷۳ مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ بانک صادرات ایران شعبه شهرک شهید محلاتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۷۰۹۰۷۲۰۱۸۰۲۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه