گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102845336
تهران خ شريعتي خ خواجه عبداله انصاري نبش ك 5 پ85 جديد 1661120875
2
افراد
3
آگهی‌ها
243852
شماره ثبت
1384/1/30
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626816
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۸۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۳۳۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۱ عباس احمدی به کدملی ۰۰۶۲۶۹۴۰۵۷ به جای سید مهدی متولی امامی به کدملی ۱۲۸۲۲۴۵۲۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مهدی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و یا با دو امضای فریدرضا هاشمی زاده نائب رئیس هیئت مدیره و عباس احمدی مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۸۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071091
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز سهامی عام به شماره ثبت۲۴۳۸۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۵۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به ک م ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی عامر مشاوره به ک م ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۱۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۳۷۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9809466
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۳۳۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۱ عباس احمدی به کدملی ۰۰۶۲۶۹۴۰۵۷ به جای سید مهدی متولی امامی به کدملی ۱۲۸۲۲۴۵۲۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مهدی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و یا با دو امضای فریدرضا هاشمی زاده نائب رئیس هیئت مدیره و عباس احمدی مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک