سرمایه گذاری ساختمان سبحان

شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102837181
تهران خيابان خالد اسلامبولي (وزراء ) كوچه سوم پلاك 1 طبقه سوم 1513645916
3
افراد
4
آگهی‌ها
243014
شماره ثبت
1383/12/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12685072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۱۶۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دولت یار (۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳۹) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کشکولی (۱۲۸۸۳۴۷۷۶۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مظاهری اقدم (۰۰۶۰۴۸۹۴۷۲) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان پدرام کاظمی نافچی (۱۲۸۸۳۲۴۷۲۳) و حسین رمضانی (۱۲۹۲۶۵۰۸۳۴) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق تعهدآور و اوراق عادی اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۱۷۱۳۷۵۱۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۳۱۶۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان مهدی کشکولی (۱۲۸۸۳۴۷۷۶۶۹) محسن دولت یار (۱۲۸۱۸۱۰۵۳۳۹) حسین مظاهری اقدم (۰۰۶۰۴۸۹۴۷۲) پدرام کاظمی نافچی (۱۲۸۸۳۲۴۷۲۳) حسین رمضانی (۱۲۹۲۶۵۰۸۳۴) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر (۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹) بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنود حساب (۱۰۱۰۳۱۶۴۴۳۲) بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند پ۹۴۱۲۱۱۲۵۴۱۱۷۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه سوم پلاک ۱ طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۶ نتقال یافت. پ۹۵۰۶۱۰۶۵۸۱۹۳۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس: شهرستان آبادان خیابان امیری کوچه دارایی پلاک ۴۰۳۶ ساختمان فاطمی واحد ۱۰۶ کدپستی شماره ۶۳۱۶۸۵۹۱۶۷ تاسیس گردید و علیرضا حیدری بشماره ملی ۱۲۷۰۰۷۴۸۷۳ بعنوان مدیرشعبه تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۸۵۶۳۲۰۳۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک