گروه توسعه و عمران علوی کرمان

شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102837162
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله بيمه-كوچه فيات-خيابان عبدالرحمان نفيسي-پلاك 57-طبقه پنجم- 1393844184
8
افراد
9
آگهی‌ها
243012
شماره ثبت
1383/12/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1255251
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۷۴۱۲۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624484
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال تمدید گردید: آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ به نمایندگی موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۰۸۸۹۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱ به نمایندگی شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمدجواد فدائی فتح آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ به نمایندگی شرکت اشکو پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد فرشاد به شماره ملی ۵۳۵۹۸۴۸۱۱۱ به نمایندگی شرکت صنایع خودروسازی کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای جمشید انصاری به شماره ملی ۴۲۸۴۱۴۹۲۷۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی خیر کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۸۸۸۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۸۰۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۹۳۳۹۳۱۵۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415835
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان خرمشهر خیابان شهید عربعلی نبش کوچه هفتم پلاک ۲۶ طبقه چهارم واحد ۴ کدپستی ۱۵۳۳۸۸۳۷۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۱۱۱۱۶۲۶۶۰۰۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323036
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۰۴۴۲۰۵۴۱۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464741
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۰۷۸۴۴۹۳۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652522
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ به نمایندگی از موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) به ش. م ۱۰۶۳۰۰۰۸۸۹۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی کریمی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد فرشاد به شماره ملی ۵۳۵۹۸۴۸۱۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی خیر کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۰۸۸۸۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمدجواد فدایی فتح آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ به نمایندگی از شرکت خدماتی بازرگانی هزار کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شه بخش به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان به ش. م ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۷۱۹۷۴۳۱۰۲۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950711
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی۰۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارجمندی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۱۲۲۶۴۳۱۶۷۷۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962888
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (هفتصد میلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و لذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال منقسم به هفتصد میلون سهم هزار ریالی بانام می‌باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۱۱۸۹۶۱۳۹۴۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191099
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله بیمه کوچه فیات خیابان عبدالرحمان نفیسی پلاک ۵۷ طبقه پنجم ک. پ ۱۳۹۳۸۴۴۱۸۴ تغییر یافت. پ۹۷۰۶۰۶۸۱۳۲۵۱۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک