سرمایه گذاری عمران سبحان

شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102836862
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله گاندي-خيابان سي و هفتم-خيابان شهيد خالد اسلامبولي-پلاك 165-طبقه اول- 1516853114
9
افراد
9
آگهی‌ها
242981
شماره ثبت
1383/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12704177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۱۹۵۶۲۴۸۰۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای احمد ورزشکار به کدملی ۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد هادی بناکار به کدملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جناب آقای مالک رحمتی به کدملی ۱۵۵۲۱۵۹۱۸۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد اسکندری به کدملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره جناب آقای احمد عبداله پور به کدملی ۴۱۷۱۲۸۲۵۱۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۱۵۶۳۵۲۸۲۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849018
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۱۱۱۵۷۹۶۷۷۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۱۲۳۸۹۰۴۰۶۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011838
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۴۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۲۱۵۶۶۰۳۶۲۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221900
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی محل شرکت شماره ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۴ می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۶۵۶۸۶۵۶۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361042
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۷۰۲/۱۲۲ مورخه ۳/۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام فیضی پور به کد ملی ۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - علیرضا قدرتی به کد ملی ۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره - محمد هادی بناکار به کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره - بهزاد مشعلی به کد ملی ۴۱۸۹۶۱۵۳۰۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر - صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره - ایرج پرهیزکار به کد ملی۲۳۹۰۹۲۴۱۱۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361060
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۸۴۹/۱۲۲ مورخه ۱۲/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361073
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۹۱۰/۱۲۲ مورخه ۱۳/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ - شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ - شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ - شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر - صبا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک