شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102835234


شماره ثبت:
242818
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/12/24
آدرس:
خيابان ملاصدرا خيابان شيراز جنوبي كوچه اتحاد پلاك 36 1435843481

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا بهفر 714221
محمد اسفندیار 859586
آقای احسان اله یار محمد 859586
آقای دکتر اسفندیار شاه منصوری 944852
نعمت اله پوستین دوز 1239426
آقای حسین خزلی 1239426
علیرضا شایان 1239426
محمد زارع پوراشکذری 1239426
آقای مهدی معین الدینی 1239426
محمدجواد شیخ 1509826
محمود خاقانی 1509826
منصور سلطانی 1509826
آقای آرمان اسدی 1509826
فرهاد زمانی 1509826
کیارش مهرانی 9557527
آقای امیرحسین نریمانی خمسه 10010261
آقای الیاس طاهری 13713366
آقای مجید هاتف وحید 13713366

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 714221
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مسسهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ شرکت یارانه مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۳۶۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859586
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ حجت اله موسوی به ک م ۴۷۱۲۰۰۶۵۱۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی به ش م ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به ک م ۰۰۶۰۰۱۲۷۷۳ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی مس به ش م ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد زمانی به ک م ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به ش م ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد اسفندیار به ک م ۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به ش م ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی به ک م ۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به ش م ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری به امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره به عنوان امضاء دوم با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به جای مدیرعامل حق امضاء خواهند داشت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۷۲۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944852
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۹۱ اسفندیار شاهمنصوری به ک م۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳ به جای احسان اله یارمحمد به نمایندگی از موسسه بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به ش م۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۰۸۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد زارع پوراشکذری به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای نعمت الله پوستین دوز به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد شیخ به نمایندگی از شرکت مس سرچشمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین خزلی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس و آقای مهدی معین الدینی به نمایندگی از شرکت مهندسی کانی مس بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۰۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت الله پوستین دوز کد ملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ بمنایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران با شناسه ملی، ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ محمدجواد شیخ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس چشمه، محمد زارع پوراشکذری کد ملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰ بنمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶، آقای حسین خزلی کد ملی ۰۴۵۲۴۴۹۸۹۸ نماینده شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس ۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸ و آقای مهدی معین الدینی ۳۱۳۱۴۴۳۶۳۴ بنمایندگی شرکت مهندسی کانی مس ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت شرکت آقای علیرضا شایان کد ملی ۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ و آقای کوروش شایان کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۰۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509826
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۰۹/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۶۹۲۸/۱۲۱ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جواد شیخ کدملی ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران شماره ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ آقای آرمان اسدی کدملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس شماره ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸ آقای محمود خا قانی کدملی ۴۴۳۱۴۴۸۸۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶ آقای فرهاد زمانی کدملی ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شماره ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ آقای منصور سلطانی کدملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس شماره ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مطابق اساسنامه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۴۶۰۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۲۱۲۷۹۱۹۳ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش شایان شماره ملی ۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۷۲۷۶۷۸۱۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667718
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۱۲۱۲۷۹۱۹۳ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش شایان شماره ملی ۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۷۲۷۹۴۳۷۲۴۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557527
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ کیارش مهرانی به کدملی ۰۰۶۱۷۳۵۴۲۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010261
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۵/۸۹ عبدالرضا داوری به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسفندیار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور چکها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب نایب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت به عنوان امضاء دوم همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به جای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد ضمنا فرهاد زمانی به نمایندگی از شرکت کانی مس و احسان اله یارمحمد به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس و حجت اله موسوی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152704
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ شرکت یارانه مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۴۱۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260312
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۹۱ اسفندیار شاهمنصوری به ک م۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳ به جای احسان اله یارمحمد به نمایندگی از موسسه بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به ش م۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588494
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۱۳۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران شرکت خدمات بازرگانی معاون و فلزات غیر آهنی شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۲۵/۱۲۲مورخ ۸/۱۱/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۰۱۱۸۹۸۹۴۴۷۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317637
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۸۲۵ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران (به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴) شرکت خدمات فنی و مهندس کانی مس سهامی خاص (به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷). شرکت خدماتی اطلس مس کویر سهامی خاص (به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۸۶۱۶۹). شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی خاص (به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸۴). شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی سهامی خاص (به شناسه ملی ۱۰۴۱۰۱۳۴۴۶۰۶) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت حساب سود وزیان مالی عملکرد سال۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۰۱۷۲۹۸۷۱۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602522
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۶۵۰ / ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۰۷۵۲۳۵۰۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713357
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۵۷۱ / ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الیاس طاهری به شماره ملی ۲۵۳۹۵۱۹۱۱۳ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۶۴۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۸۲۴۵۰۰۷۲۶۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۵۷۱ / ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ با نمایندگی آقای منصورسلطانی به شماره ملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۸۶۱۶۹ به نمایندگی آقای آرمان اسدی به شماره ملی ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸۴ به نمایندگی آقای فرهاد زمانی به شماره ملی ۲۵۳۹۵۱۹۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ به نمایندگی آقای الیاس طاهری به شماره ملی ۲۵۳۹۵۱۹۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۴۱۰۱۳۴۴۶۰۶ به نمایندگی آقای مجید هاتف وحید به شماره ملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۸۲۴۷۸۴۱۳۶۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811270
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۹۱۶۷۷ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ آقای منصور سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۳۵۳۸۵۱۲۱و آقای آرمان اسدی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ و آقای فرهاد زمانی بسمت عضوهیئت مدیره به شماره ملی ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. پ۹۶۱۰۲۰۴۶۶۳۸۰۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه