شرکت ایران دوچرخ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102833952


شماره ثبت:
242690
تعداد بازدید:
66
تأسیس:
1383/12/23
آدرس:
كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج سايت 2 گروه بهمن ط 3 شركت ايراندو چرخ 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا نادریان 562301
حسن آب روشان 564497
امیر خرمی شاد 622849
حمید رحمتیان 622849
مجید وزیری راد 1107017
آقای حسین نجفی 1287382
آقای اکبر عبداللهی 1287382
آقای شهرام سررشته داری 1287382
آقای رضا قادری 1287382
آقای محمود عادل خواه 1348873
آقای مهرداد آل علی 9827721
عبداله زارع تاج آبادی 10887425
رسول پوریوسفی اباتری 10887425
آقای نعمت اله سلمان 10887425
سهیلا اصغری 10887425
سعید عینکیان 10984697
فرامرز طاهری 13109166
آقای امیرعباس حسینی 13486125
_آقای امیرعباس زهتاب هاشمی 13486125
حمیدرضا منجی 13486125
مهدی محمودی فراهانی 13486125
آقای نیما مصلح 13486125
آقای حسین خضری 13558622

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562301
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۸۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564497
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخسهامی عام بشماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲/۱۲/۹۰ حق امضای اسناد مالکیت و مدارک فروش موتورسیکلتها با دو نفر از افراد ذیل میباشد: عبداله زاره تاج آبادی به کدملی۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ و نعمت اله سلمان به کدملی۰۴۳۹۸۸۳۵۵۵ و حسن آب روشان به کدملی۰۰۵۶۱۰۴۰۵۷ و رسول پوریوسفی اباتری به کدملی۲۶۷۹۴۳۷۸۷۱ و سهیلا اصغری به کدملی۰۰۵۲۶۸۳۶۴۸. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۲۹۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622849
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخسهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۳/۹۰ عبداله زارع تاج آبادی به کدملی۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ به جای حسین خضری به نمایندگی شرکت بهمن موتور بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند. حمید رحمتیان به کدملی۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ بسمت رئیس هیات مدیره و امیر خرمی شاد به کدملی۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و عبداله زارع تاج آبادی به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سعید عینکیان به کدملی۱۵۵۰۳۵۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و جعفر صالح به کدملی۳۲۵۶۶۱۲۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۸۱۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896348
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ شرکت سرمایهگذاری اعتبار ایران به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ با نمایندگی حمید رحمتیان به ک م ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به ش م ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ با نمایندگی امیر خرمیشاد به ک م ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت بهمن موتور به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ با نمایندگی عبداله زارعتاجآبادی به ک م ۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و شرکت بهمن لیزینگ به ش م ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ با نمایندگی جعفر صالح به ک م ۳۲۵۶۶۱۲۳۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت شاسیساز ایران به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ با نمایندگی سعید عینکیان به ک م ۱۵۵۰۳۵۳۲۸۴ به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۹۰۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071154
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۳۶۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107017
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ حمید رحمتیان به ش ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به ش ملی ۳۲۵۶۶۱۲۳۱۰ به نمایندگی شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله زارع تاج آبادی به ش ملی ۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ به نمایندگی شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید عینکیان به ش ملی ۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید وزیری راد به ش ملی ۰۳۸۳۶۸۲۷۷۰ به نمایندگی شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۰۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229736
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۹۰۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287382
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش موتورسیکلت‌های تولیدی شرکت توسط ۲ نفر از اشخاص معرفی شده تعیین گردید. آقای نعمت اله سلمان به کدملی ۰۴۳۹۸۸۳۵۵۵ آقای شهرام سررشته داری به کدملی ۴۳۲۲۸۴۰۷۴۴ آقای حسین نجفی به کدملی ۴۳۲۳۵۲۲۸۹۴ آقای رضا قادری به کدملی ۰۴۵۲۷۲۹۹۴۷ آقای اکبر عبداللهی به کدملی ۵۰۸۹۲۶۳۳۹۶ پ۱۷۵۴۴۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348865
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شماره شناسایی۳۲۱۰۲۵۱۹۶۲۰۹۲۱۰۰۵۰ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ شرکت فناوری تکنولوژی Wuxi شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348873
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمتیان به کدملی۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شماره شناسایی۳۲۱۰۲۵۱۹۶۲۰۹۲۱۰۰۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای جعفر صالح به کدملی۳۲۵۶۶۱۲۳۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای مجید وزیری راد به کدملی۰۳۸۳۶۸۲۷۷۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمود عادل خواه به کدملی۰۹۴۰۳۱۰۸۳۱ به نمایندگی از شرکت فناوری تکنولوژی Wuxi به سمت عضو هیات مدیره آقای عبداله زارع تاج آبادی به کدملی۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ از ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل آقای عبدالله زارع تاج آبادی تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات , و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۶۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569424
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر ش م۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۲۱۷۹۲۲۱۲۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569426
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت «انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با استانداردهای اجباری در صنعت موتورسیکلت و صدور گواهینامه معتبر مربوطه در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم» الحاق و در نتیجه ماده ۳ اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۵۲۱۱۸۹۴۶۸۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652469
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام بشماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲/۱۲/۹۰ حق امضای اسناد مالکیت و مدارک فروش موتورسیکلتها با دو نفر از افراد ذیل میباشد: عبداله زاره تاج آبادی به کدملی۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ و نعمت اله سلمان به کدملی۰۴۳۹۸۸۳۵۵۵ و حسن آب روشان به کدملی۰۰۵۶۱۰۴۰۵۷ و رسول پوریوسفی اباتری به کدملی۲۶۷۹۴۳۷۸۷۱ و سهیلا اصغری به کدملی۰۰۵۲۶۸۳۶۴۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827721
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925345
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965023
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حمید رحمتیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران و امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران و سعید عینکیان به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران و حسین خضری به نمایندگی از شرکت بهمن موتور و محمد هاشمی فرد به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۵/۸۹ حمید رحمتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین خضری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166827
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ شرکت سرمایهگذاری اعتبار ایران به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ با نمایندگی حمید رحمتیان به ک م ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به ش م ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ با نمایندگی امیر خرمیشاد به ک م ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت بهمن موتور به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ با نمایندگی عبداله زارعتاجآبادی به ک م ۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و شرکت بهمن لیزینگ به ش م ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ با نمایندگی جعفر صالح به ک م ۳۲۵۶۶۱۲۳۱۰ به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت شاسیساز ایران به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ با نمایندگی سعید عینکیان به ک م ۱۵۵۰۳۵۳۲۸۴ به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447739
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10887425
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ , کلیه اسناد فروش و مالکیت موتورسیکلت صادره شرکت در رابطه با موتورسیکلت محصول تولیدی شرکت با امضا منفرد هر یک از افراد (عبداله زارع‎تاج‎آبادی کدملی ۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ و نعمت‎اله سلمان کدملی ۰۴۳۹۸۸۳۵۵۵ و حسن آب‎روشان کدملی ۰۰۵۶۱۰۴۰۵۷ و رسول پوریوسفی‎اباتری کدملی ۲۶۷۹۴۳۷۸۷۱ و سهیلا اصغری کدملی ۰۰۵۲۶۸۳۶۴۸) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984697
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۳/۹۰ عبداله زارع تاج آبادی به کدملی۰۰۳۴۸۱۱۴۳۵ به جای حسین خضری به نمایندگی شرکت بهمن موتور بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند. حمید رحمتیان به کدملی۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ بسمت رئیس هیات مدیره و امیر خرمی شاد به کدملی۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و عبداله زارع تاج آبادی به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سعید عینکیان به کدملی۱۵۵۰۳۵۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و جعفر صالح به کدملی۳۲۵۶۶۱۲۳۱۰ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109163
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۵۷۱۴۸۶۹۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109166
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ به جای آقای مصطفی کنعانی به سمت رئیس هیات مدیره آقای فرامرز طاهری با کد ملی ۵۰۸۹۸۴۶۲۳۵ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به جای آقای داود کاغذ گران به سمت عضو هیات مدیره آقای نیما مصلح با کد ملی ۰۰۵۵۱۹۷۵۰۷ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به جای آقای ناصر ناصری به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیات مدیره بندهای ۱ و ۵ و و ۷ و ۱۲و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۵۹۴۸۸۱۹۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344744
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شناسه ملی ۳۰۰۲۶۹۲۲۲۰ و شرکت فناوری تکنولوژی Wuxi به شناسه ملی ۵۹۲۵۸۱۱۱۰ و شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۱۸۶۲۸۱۱۴۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425967
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴ پ۹۶۰۲۲۳۸۸۱۸۰۸۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486125
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _آقای حمیدرضا منجی با کدملی۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به عنوان نماینده گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به عنوان رئیس هیات مدیره _آقای امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ به عنوان نماینده شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. _آقای مهدی محمودی فراهانی با کدملی ۰۰۶۴۴۲۳۰۰۱ به عنوان نماینده شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به عنوان سمت عضوهیات مدیره _آقای امیرعباس زهتاب هاشمی با کدملی ۰۰۶۸۸۶۶۵۰۱ به عنوان نماینده بهمن لیزینگ (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ به عنوان سمت عضوهیات مدیره _آقای نیما مصلح با کدملی ۰۰۵۵۱۹۷۵۰۷ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره انتخاب گردیدند. با استناد به مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۵۰ اساسنامه حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی دریافت مطالبات مرکز و پرداخت دیون آن و متفرعاتش تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استراداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب … با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۰۴۶۴۸۵۸۳۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525002
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۰۱۱۹۰۵۰۷۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558622
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خضری باکدملی ۴۳۲۳۳۶۸۰۳۸ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ بجای آقای مهدی محمودی فراهانی با کدملی ۰۰۶۴۴۲۳۰۰۱ به سمت عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۳۳۱۰۴۴۶۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109136
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۴۱۶۳۱۰۹۸۳۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه