آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102830088
تهران خيابان آفريقا خيابان ايرج پلاك4 1917753383
12
افراد
18
آگهی‌ها
242295
شماره ثبت
1383/12/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642252
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفعسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۳/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: سید علی محمدابویی مهریزی به ش م۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به ش م۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ به جای محمد ابراهیمی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۴۴۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970567
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: محمود نوریان به ک م۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به ش ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سلیمی به ک م ۰۰۴۱۵۴۲۱۹۳ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ش م۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کیوان آرا به ک م ۱۲۹۱۲۶۱۴۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش م۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و لطیف دشت بزرگی به ش م ۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸ به عنوان نماینده شرکت ذوب آهن غرب کشور به ش م ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ و سید علی محمد ابوئی مهریزی به ک م ۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲ به عنوان نماینده شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به ش م ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء غلامرضا کرمی مدیر امور مالی به ک م ۰۰۶۰۳۰۱۰۹۰ و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۶و ۸و ۹و ۱۰ و ۱۴و ۱۵و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۸۳۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972504
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۱۷۹ و شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۸۳۸۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157635
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به ش م ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۵۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366344
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت: ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیاء مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش‌های مختلف عملیات ذوب و ریخته‌گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیاء مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش‌های مختلف عملیات ذوب و ریخته‌گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد موضوع فرعی ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور انجام تحقیقات و آموزشهای علمی و عملی در جهت دستیابی به فن آوری روز و سایر فناوریهای صنعت فولاد در صنایع وابسته و جنبی و تکمیلی. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدماتی فنی، مدیریتی، داد و ستدهای وارداتی و صادراتی، قطعات، تجهیزات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همجنین توزیع، حمل و نقل و هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد. حق العمل کاری، انبارداری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید و فروش سهام بانکها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس از طریق بورس و سایر مبادلات تجاری از هر قبیل. مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام. طراحی و تجهیز و بهره برداری از معادن و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی باشد. انجام هرگونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد. انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، تحقیقات و پژوهش و کمک به موسسات آموزشی عام المنفعه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی شرکت و مقررات جاری کشور. تاسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با فعالیتهای شرکت. عرضه کالا در بورس فلزات و انتخاب شرکت کارگزاری جهت امور مربوط به خرید و فروش و بازاریابی کالا. مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار شماره ۳ طبقه ۴ کدپستی ۱۹۶۷۹۱۷۱۸۳ و شرکت فاقد شعبه میباشد. مدت شرکت: شرکت به مدت نامحدود تاسیس گردیده است. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۶۵/۹۹۴/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۶۵/۹۹۴/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد و شرکت فاقد سهم ممتاز می‌باشد. نام و هویت کامل مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره: آقای احمد کیوان آرا به شماره ملی ۱۲۹۱۲۶۱۴۰۰ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی آقای محمود نوریان شماره ملی ۰۴۵۱۹۲۵۲۵۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به نمایندگی آقای سعید سلیمی شماره ملی ۰۰۴۱۵۴۲۱۹۳ تهران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به نمایندگی آقای احمد کیوان آراء شماره ملی ۱۲۹۱۲۶۱۴۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ به نمایندگی آقای لطیف دشت بزرگی شماره ملی ۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۸۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ به نمایندگی آقای سید علی محمدابویی مهریزی شماره ملی ۰۰۳۶۵۱۵۶۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره شرایط تقسیم سود و تشکیل اندوخته: اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به اندوخته قانونی منتقل شود. پس از رسیدن اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ بدهی‌های کوتاه مدت: ۴۸۵/۴۳۹/۳۷۰/۷۳۵/۱ ریال مبلغ بدهی‌های بلند مدت: ۵۱۹۹۶۱۵۸۵۳۵۰۴ مبلغ بدهیهای احتمالی شرکت ۳۸۷/۷۵۶/۳ میلیون روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو تراز مالی و حساب سود و زیان سالهای مالی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و صورت تقویم دارییها و اموال شرکت تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در مرکز شرکت و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران جهت مطالعه عموم و ذینفعان آماده است. پ۱۷۸۵۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538811
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۰۱۲۷۲۱۷۸۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909959
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۲۲۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ و شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158831
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به سمت بازرس اصلی و محمدحسین ولی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060720
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۲۲۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ و محمود نوریان به کدملی ۴۵۱۹۲۵۲۵۴ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سعید سلیمی به کدملی ۰۴۱۵۴۲۱۹۴ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد کیوان آرا به کدملی ۱۲۹۱۲۶۱۴۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و لطیف دشت بزرگی به کدملی ۱۷۵۶۶۲۵۸۹۸ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۳۸۰ و محمد ابراهیمی به کدملی ۱۰۴۰۸۲۲۶۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و در غیاب ایشان غلامرضا کرمی (مدیر مالی شرکت) و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱ ۴ ۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. سعید سلیمی بعنوان منشی هیئت‎مدیره تعیین گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان ولیعصر انتهای بلوار اسفندیار پلاک ۳ طبقه چهارم کدپستی ۱۹۶۷۹۱۷۱۸۳ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867684
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۰۱۶۲۰۲۱۷۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109441
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان آفریقا خیابان ایرج پلاک ۴کدپستی ۱۹۱۷۷۵۳۳۸۳ تغییر یافت. پ۹۵۰۸۱۵۸۹۲۸۱۲۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161403
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۵۱ ۲۴۷۲۴۶ , ۹۵۷ مورخ ۲۴/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۵۰۹۰۹۸۳۱۸۹۱۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188322
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمود سیدی به شماره ملی ۲۲۶۹۳۶۰۰۴۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد رحیم رستی به شماره ملی ۲۳۷۰۲۷۷۲۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای لطیف دشت بزرگی بشماره ملی ۱۷۵۶۶۲۶۸۹۸به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا خیاط به شماره ملی ۲۰۰۲۴۴۵۷۶۱ به نمایندگی از شرکت معدنی وصنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اسناد اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و هیات مدیره اختیار بندهای۱و۱۴، ۱۰، ۹، ۷، ماده ۳۷ از اختیارات هیات مدیره مندرج در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود، سایر اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه خواهد بود. پ۹۵۰۹۲۲۲۵۶۹۰۸۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251116
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۵ و مجوز شماره ۰۹۳ - ۲۴۷۲۴۶ , ۹۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۹۴۸۶۵۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۹۹۴۸۶۵۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۹۹۴۸۶۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۲۸۱۲۷۲۹۶۴۸۰۰ ریال بموجب گواهی شماره۱۰۹۵/۹۵/۱۸۵۴مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۰۲۲۱۲۷۸۴۱۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470567
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت اعضای هیات مدیره به شرح زیر و برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت معدنی و صنعتی چادرملوشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ شرکت کارخانجات نورد لوله یاران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۲۳۱۰۲۴۷۳۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523196
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود سیدی به شماره ملی ۲۲۶۹۳۶۰۰۴۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.. آقای محمدرحیم رستی به شماره ملی ۲۳۷۰۲۷۷۲۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا خیاط به شماره ملی ۲۰۰۲۴۴۵۷۶۱ به نمایندگی از شرکت معدنی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.. آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیار بندهای ۱۰، ۹، ۷، ۱ و ۱۴ ماده ۳۷ از اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نموده، سایر اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه خواهد بود. پ۹۶۰۴۳۱۵۲۴۷۰۱۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922693
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد واعظ به شماره ملی ۰۹۳۷۷۳۹۲۵۱به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرحیم رستی به شماره ملی ۲۳۷۰۲۷۷۲۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۶۶۴۶۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا خیاط به شماره ملی ۲۰۰۲۴۴۵۷۶۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به سمت مدیرعامل و عضوهیأت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۶۱۲۱۶۵۶۹۶۱۴۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071772
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۲۲۳۲۱۵۲۱۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک