بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102828209
تهران شهرك قدس فاز 3 حسن سيف كوي دهم پلاك 5 به كد پستي 1993686581 1993686581
17
افراد
14
آگهی‌ها
242091
شماره ثبت
1383/12/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1069103
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید نامه وارده۲۹۲۳۳۷۹ و ۱/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش. م۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به ش. م۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرح رمضانی به ش. م۶۴۶۹۴۸۱۶۳۵ و فاطمه خواجوندعابدینی به ش. م۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷ و احمد خواجوند عابدینی به ش. م۲۲۰۰۶۰۶۴۶۱ و میلاد خواجوند عابدینی به ش. م۲۱۹۰۱۰۰۷۱۲ و یعقوب خواجوند عابدینی به ش. م۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳ فرح رمضانی بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه خواجوند عابدینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یعقوب خواجوند عابدینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اسناد لازم الاجرا با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۲۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165703
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای یعقوب خواجوندعابدینی کد ملی: ۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳ خانم فاطمه خواجوندعابدینی کد ملی: ۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷ آقای حسین نجمی کد ملی: ۰۰۴۳۵۷۵۶۸۴ آقای محمدعلی دوست کد ملی: ۳۷۱۸۸۵۰۴۸۶ آقای داود خواجوندعابدینی کد ملی: ۲۲۰۰۰۹۸۰۵۷ بسمت اعضای اصلی و آقایان نوید شامیانی به کد ملی ۰۰۴۰۲۲۰۵۲۴ و نبی اله ایزکی نظریان به کد ملی ۲۲۷۹۸۷۸۰۹۷ بسمت اعضای علی البدل. پ۱۶۹۸۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172142
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب خواجوند عابدینی (رئیس هیئت مدیره) با کدملی ۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳ داود خواجوندعابدینی (نائب رئیس هیئت مدیره) با کدملی ۲۲۰۰۰۹۸۰۵۷ دکتر حسین نجمی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) با کدملی ۰۰۴۳۵۷۵۶۸۴ تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و سایر عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بقیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۱۲۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225693
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی تهران , خیابان نیاوران , نرسیده به سه راه یاسر , ساختمان۲۳۲ , واحد۳۰۲ انتقال یافت. پ۱۷۲۷۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675130
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. یعقوب خواجوند عابدینی کد ملی: ۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳ فاطمه خواجوند عابدینی کد ملی:۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷ حسین نجمی کد ملی: ۰۰۴۳۵۷۵۶۸۴ محمدجواد اقبالی فر کد ملی: ۲۲۰۰۴۹۴۸۷۴ داود خواجوند عابدینی کد ملی: ۲۲۰۰۰۹۸۰۵۷ عضو علی البدل محسن عسگری خواه: ۲۲۰۰۶۹۸۱۲۷ عضو علی البدل محسن احمدی کد ملی: ۴۸۳۹۹۲۲۱۰۱ پ۹۳۰۸۰۳۵۲۸۵۰۱۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675185
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهرک قدس فاز ۳ حسن سیف کوی دهم پلاک ۵ به کدپستی ۱۹۹۳۶۸۶۵۸۱ تغییر یافت. بهروز آرایی به کد ملی ۱۶۰۲۸۰۵۲۰۲بجای حسین نجفی به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۳۷۳۴۵۰۹۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732120
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود خواجوند عابدینی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۹۸۰۵۷ بجای آقای بهروز آرایی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید پ۹۳۰۹۲۳۷۲۱۲۴۹۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974372
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ فرح رمضانی نسب به کدملی ۶۲۶۹۴۸۱۶۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه خواجوندعابدینی به کدملی ۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یعقوب خواجوندعابدینی به کدملی ۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد خواجوندعابدینی به کدملی ۲۲۰۰۶۰۶۴۶۱ و میلاد خواجوندعابدینی به کدملی ۲۱۹۰۱۰۰۷۱۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و چک و اوراق بهادار و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058139
آگهی تصمیمات شرکت آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129802
آگهی تصمیمات شرکت آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۲۰۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی نمودگر روش بسمت بازرس اصلی و موسی محسنی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب خواجوندعابدینی احمد خواجه وند عابدینی فرح رمضا نی نسب میلاد خواجوندعابدینی فاطمه خواجوندعابدینی بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۸۸ یعقوب خواجوندعابدینی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد خواجوندعابدینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787466
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشتبشماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۵/۲/۹۰ حسین نجمی به کدملی۰۰۴۳۵۷۵۶۸۴ بجای یعقوب خواجوند عابدینی بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و یعقوب خواجوندی بدینی بسمت رئیس هیات مدیره تعیین و سایر اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی در سمتهای خود ابقاء شدند و کلیه اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها با امضای رئیس هیات مدیره یعقوب خواجوندی بدینی با مهر شرکت و مابقی مکاتبات اداری و امضای قراردادها خرید و فروش با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651033
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نبی اله ایزک نظریان با شماره ملی۲۲۷۹۸۷۸۰۹۷ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره بجای حسین نجمی با شماره ملی ۰۰۴۳۵۷۵۶۸۴ انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۲۰۹۱۲۴۰۸۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965670
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل، برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. عضو اصلی آقای یعقوب خواجوند عابدینی کد ملی ۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳ عضو اصلی آقای محمد جواد اقبالی فر کد ملی ۲۲۰۰۴۹۴۸۷۴ عضو اصلی آقای نبی اله ایزک نظریان کد ملی ۲۲۷۹۸۷۸۰۹۷ عضو اصلی آقای ابراهیم امیری نیا کد ملی ۲۲۰۰۴۷۱۰۸۴ عضو اصلی آقای میر فیض فلاح کد ملی ۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴ عضو علی البدل: خانم فاطمه خواجوند عابدینی کد ملی۲۲۰۰۷۵۰۹۲۷ عضو علی البدل: اسماعیل رمضانی نسب کد ملی ۲۲۰۰۴۹۸۲۹۲ پ۹۵۰۵۲۴۴۴۵۸۰۲۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965674
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد اقبالی فر به کد ملی ۲۲۰۰۴۹۴۸۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره یعقوب خواجوند عابدینی به کد ملی ۲۲۰۰۰۹۸۴۱۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرجات ماده ۳۷ اساسنامه می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۴۸۱۳۶۷۶۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک