شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102827776


شماره ثبت:
242047
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1383/12/12
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-جمالزاده-خيابان جمالزاده شمالي-خيابان زند-پلاك 21-طبقه همكف-واحد 1 1419836551

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فرشید علیمرادی 13288693
فرید علیمرادی 13288693
غلامرضا نام دژ 13288693
خانم حوری حسن پور 13288693
زهره حسن پور 13288697
آقای سجاد پیش قدم 13288697

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9658726
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاههای غیر مخرب آسیا سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۲۰۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۳/۸۹ به موضوع شرکت بازرسی کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی ارائه خدمات فنی و مهندسی مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت و آموزش سیستمهای مدیریت بازرسی فنی بازرسی جوش آموزش آزمون و صدور گواهینامه‌ی مرتبط با صنعت جوش نظارت فنی و کنترل کیفی در کلیه پروژه‌های صنعتی انجام آزمایشات غیر مخرب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش جهت شرکتها اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502480
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشهای غیرمخرب آسیا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۲۰۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییریافت: بازرسی فنی کالاهای وارداتی و صادراتی و ارائه خدمات فنی و مهندسی مشاوره و بازرسی فنی و نظارت فنی و کنترل کیفی در کلیه پروژه‌های صنعتی انجام آزمایشات غیرمخرب اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545054
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ شعبه شرکت در شهرستان خرمشهر سایت اداری روبروی دادگستری پلاک ثبتی ۴۰۹ فرعی ۵ اصل ۳۲۲ کدپستی ۶۴۱۷۸۱۳۶۵۸ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288693
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرشید علیمرادی ش ملی ۰۰۷۰۹۸۱۸۰۹ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره غلامرضا نام دژ شماره ملی ۳۶۲۰۸۴۱۷۲۱ بسمت رئیس هئیت مدیره فرید علیمرادی بشماره ملی ۰۰۷۰۷۰۰۳۰۳ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره خانم حوری حسن پور بشماره ملی ۲۷۰۹۶۱۶۲۴۶ بسمت عضو هئیت مدیره و خانم زهره حسن پور بشماره ملی ۲۷۰۸۷۳۹۰۸۵ بسمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۳۶۲۲۴۸۳۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288697
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرشید علیمرادی بشماره ملی ۰۰۷۰۹۸۱۸۰۹ و غلامرضا نام دژ بشماره ملی ۳۶۲۰۸۴۱۷۲۱ و فرید علیمرادی بشماره ملی ۰۰۷۰۷۰۰۳۰۳ خانم حوری حسن پور بشماره ملی ۲۷۰۹۶۱۶۵۴۶ و خانم زهره حسن پور بشماره ملی ۲۷۰۸۷۳۹۰۸۵ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ و آقای سجاد پیش قدم کدملی ۲۲۱۹۹۳۷۳۱۳ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۳۸۶۶۵۵۱۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917521
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جمالزاده خیابان جمالزاده شمالی خیابان زند پلاک ۲۱ طبقه همکف واحد ۱ کدپستی ۱۴۱۹۸۳۶۵۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۲۱۴۷۵۲۳۲۸۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه