شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102823179


شماره ثبت:
241570
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1383/12/6
آدرس:
تهران ميدان ونك خيابان گاندي جنوبي كوچه 16 پلاك 7 1517915811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالرحیم همایون پور 648105
جواد فرشباف ماهریان 1017183
آقای علی عبدالله زاده 1389651
شاپور شرافت 1764819
آقای صلاح الدین قوی پنجه 9970133
محمدابراهیم طوبائی 9970133
کریم قادری زاده 10444202
آقای سیامک منصور افشار 10444202
آقای حسین هاتفی فارمد 11097305
کیانوش آقایی 11097305
حمیدرضا بهزادی پور 13512664
سیاوش وکیلی 13512664
آقای سعید توتونچی ملکی 13512664
آقای شهرام بابالویان 13512664
آقای محرم رزمجوئی 13721483

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648105
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امیدسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ کارگزاری بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ به نمایندگی صلاح الدین قوی پنجه به کدملی ۰۰۵۷۳۹۱۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره به جای کیانوش آقایی به کدملی ۴۶۶۹۵۹۳۰۵ و سیامک منصورافشار به کدملی ۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به نمایندگی محمدابراهیم طوبایی به کدملی ۲۲۹۷۲۸۰۷۵۰ به جای عبدالرحیم همایون پور به کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها چک سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ردیفهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۹ از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۷۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936064
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا بهزادی پور به کدملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به جای کریم قاری زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۸۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017183
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ک م ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ک م ۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری امید به ک. م ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی جواد فرشباف ماهریان به ک. م ۱۳۷۰۵۴۱۴۲۲ و شرکت لیزینگ امید به ک. م ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به نمایندگی محمدابراهیم طوبائی به ک. م ۲۲۹۷۲۸۰۷۵۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به ک. م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به نمایندگی حمیدرضا بهزادی پور به ک. م ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ جواد فرشباف ماهریان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا بهزادی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک منصورافشار به ک. م ۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۸۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266800
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان گاندی خیابان۱۶ شماره۷ کدپستی۱۵۱۷۹۱۵۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۴۶۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292581
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام از طریق نقدی که مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲۵۹ ریال بموجب گواهی شماره ۱۳۷۷ مورخ ۲۳/۹/۹۲ بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و مابقی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۵۶۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389651
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۹۰ بنمایندگی علی عبداله زاده بشماره ملی ۴۹۲۹۸۸۷۵۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ بنمایندگی شاپور شرافت بشماره ملی ۶۰۰۹۴۹۸۸۶۴ بعنوان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ بنمایندگی حمیدرضا بهزادی پور بشماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره سیامک منصور افشار بشماره ملی ۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادها باامضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۰۱۳۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625722
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال بموجب گواهی شماره ۶۶۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ بانک سپه شعبه میر داماد غربی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۶۸۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764817
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذشد: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت لیزینگ امید به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت چاپ و نشر سپه به شماره ثبت۷۸۴۸۴ به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور شماره ثبت۴۱۷۳۷۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ پ۹۳۱۰۱۵۹۸۶۶۵۴۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764819
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا بهزادی پوربه شماره ملی۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت ۶۷۸۴۰وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ آقای شاپور شرافت به شماره ملی۶۰۰۹۴۹۸۸۶۴ نماینده شرکت لیزینگ امید شماره ثبت۲۲۹۵۵۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ آقای علی عبدالله زاده به شماره ملی۴۹۲۹۸۸۷۵۶۹نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ آقای سیاوش وکیلی به شماره ملی۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شماره ثبت۴۱۷۳۷۳شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ آقای علی اکبرصفریان نودهی بهشماره ملی۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲نماینده شرکت چاپ ونشرسپه به شماره ثبت۷۸۴۸۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ که: آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای شاپور شرافت به شماره ملی ۶۰۰۹۴۹۸۸۶۴به سمت نایب رئیس هیأت مدیرهآقای سیاوش وکیلی به شماره ملی ۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰ به سمت مدیرعامل تعیین وکلیه اوراق واسناد بهادار مالی، قرارداد‌ها چک، سفته و بروات با امضائ متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرو اوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ردیف‌های ۱و۴و۶و۷و۱۰و۱۴و۱۵و۱۶هیأت مدیره، مندرج در اساسنامه با رعایت آئین‌های مصوب به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۹۳۱۰۱۵۸۱۷۷۹۹۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782264
آگهی تصمیمات در شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۸ به موجب حکم صادره صلاح الدین قوی پنجه به عنوان نماینده شرکت به جای علیرضا برادران به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات در ماده ۳۸ اساسنامه در ردیفهای ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ را به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970133
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ کارگزاری بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ به نمایندگی صلاح الدین قوی پنجه به کدملی ۰۰۵۷۳۹۱۴۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره به جای کیانوش آقایی به کدملی ۴۶۶۹۵۹۳۰۵ و سیامک منصورافشار به کدملی ۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به نمایندگی محمدابراهیم طوبایی به کدملی ۲۲۹۷۲۸۰۷۵۰ به جای عبدالرحیم همایون پور به کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها چک سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ردیفهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۹ از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432246
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۸۸ نام شرکت به مدیریت توسعه گوهران امید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه گذاری و مشارکت و خرید سهام از هر نوع از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و تجاری و تولیدی اعم از اینکه در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و یا غیر آن با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات و موازین مربوطه، خرید و فروش و واگذاری کلیه اموال منقول به منظور اجرای کلیه طرحهای تولیدی در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتها و موسسات داخلی و خارج به منظور عرضه و فروش کلیه کالاها و خدمات مدیریتی و نیز انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور و نیز صادرات و واردات کلیه اقلام و کالاهای بازرگانی مصنوعات مجاز و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی دولتی و خصوصی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444202
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به نمایندگی جواد فرشباف ماهریان به کدملی ۱۳۷۰۵۴۱۴۲۲ و شرکت کارگزاری کاسپین مهرایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ به نمایندگی کیانوش آقایی به کدملی ۴۶۶۹۵۹۳۰۵ و شرکت لیزینک امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ و بنمایندگی عبدالرحیم همایون پور به کدملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ بنمایندگی کریم قاری زاده به کدملی ۱۱۴۰۱۲۶۷۹۲ و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ بنمایندگی سیامک منصور افشار به کدملی ۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۰ جواد فرشباف ماهریان به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیانوش آقایی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات ردیف‌های ۱۹ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۷ ۶ ۴ ۱ هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید و محل شرکت به اتوبان یادگار امام ایثارگران شمالی بلوار برادران شهید فیروزی روبروی کوهسار یکم شماره ۲ کدپستی ۱۹۸۱۷۶۳۳۸۵ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532707
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۱۵۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۲/۸۹ صلاح الدین قوی پنجه به سمت رئیس هیئت مدیره، احمدعلی محصصی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حجت اله انصاری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد اختیارات هیئت مدیره در ماده۳۸ اساسنامه در ردیفهای۷و۱۴و۱۵و۲۰ به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966001
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097305
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ و ۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بنمایندگی حسین هاتفی فارمد به کد ملی ۰۹۴۴۱۰۴۹۵۹ و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ بنمایندگی عبدالرحیم همایون پور به کد ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ بنمایندگی کیانوش آقایی به کد ملی ۴۶۶۹۵۹۳۰۰۵ بنابنراین حسین هاتفی فارمد بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم همایون پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیانوش آقایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774884
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/ ۱۳۹۴مورد بحث و بررسی قرار گرفت موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۱۳۸۱۵۴۵۹۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۳۶۷/۱۲۲مورخ ۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام بابالویان به شماره ملی ۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱ نماینده شرکت چاپ ونشرسپه شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶به سمت عضو هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۰۲۳۴۲۴۰۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275820
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۶۰۰/۱۲۲مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید توتونچی ملکی به شماره ملی ۲۹۷۱۸۰۸۲۷۰ نماینده گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۰۶۵۲۳۳۲۵۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۳۸۹/۱۲۲مورخ ۱۵/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۹/۳۰/ ۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضای هیأت مدیره به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ - شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ - شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۳۳۶ - شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ - شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۵۱۹۹ پ۹۶۰۲۱۶۹۳۳۶۵۲۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512664
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۱۶۸/۱۲۲مورخ ۳۰/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضابهزادی پوربه شماره ملی۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ش م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای شاپور شرافت به شماره ملی۶۰۰۹۴۹۸۸۶۴ نماینده شرکت لیزینگ امید ش م ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سعید توتونچی ملکیبه شماره ملی ۲۹۷۱۸۰۸۲۷۰نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ش م ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیاوش وکیلی به شماره ملی۱۵۸۲۱۱۲۰۱۰نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به ش م ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای شهرام بابالویان به شماره ملی ۱۵۰۰۴۴۸۹۴۱نماینده شرکت چاپ ونشرسپه ش م ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار مالی، قرارداد‌ها چک، سفته و بروات با امضائ متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبرو اوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ردیف‌های ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ هیات مدیره، مندرج در ماده ۴۱اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ۹۶۰۴۲۴۸۵۱۶۰۴۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721483
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۶۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم رزمجوئی به شماره ملی ۱۵۰۰۹۸۱۸۹۳ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۲۹۴۴۲۳۹۱۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۳۴۳۴ , ۱۲۲ موخ ۱۴/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۱۲۸۸۲۱۶۹۱۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹

پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۴۷۴۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه، ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۲۲۲۶۱۰۵۳۱۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه