شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102822786


شماره ثبت:
241530
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1383/12/5
آدرس:
خيابان ولي عصر نرسيده به خيابان توانير بن بست بخشندگان پلاك 2303 (ساختمان مديكو) طبقه ششم واحد 603 1516743391

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ایرج پیچ گاه 896528
ولی اله کریمی 9979729
حمید اسلوب 10087403
علی اصغر جان نثاری 10429050
بهنام حسین زاده ظروفچی 13246544
آقای علا نقشینه 13246544
آقای حمیدرضا خوشکلام 13246544
خانم صدیقه قاسمی 13246544
آقای مهران پتکچی 14191985
آقای حمید نکوراد 14191985
آقای حامد فقرائی 14191985
آقای سیدمحسن مصطفوی 14191985
آقای بهرام قادری 14405055
آقای محسن میرزائی 14405055

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 722959
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش. ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۰۹۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726458
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش. ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۰۹۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896528
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به ش م ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ به نمایندگی حمید اسلوب به ک م ۰۰۷۵۵۹۹۳۱۷ و کاوشگران یاران جوان به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ به نمایندگی ایرج پیچ کا به ک م ۶۵۹۹۸۴۵۱۴۲ و بهنام حسین زاده ظروفچی به ک م ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ و حمیدرضا خوشکلام به ک م ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۲ و صدیقه قاسمی به ک م ۰۰۵۷۳۲۰۱۲۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا خوشکلام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صدیقه قاسمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادها اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری منفردا با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۵۵۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095970
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ نام شرکت به نام شرکت پارس ایمن سهم (سهامی عام) تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. پ۱۶۶۴۷۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق) خیابان سی و نهم پلاک۶ طبقه اول کدپستی۱۵۱۶۶۹۶۶۱۳ انتقال یافت. پ۱۷۰۹۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542164
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیرباش م ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی باکدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۰۴۸۴۳۴۳۵۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734437
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ ونامه شماره ۲۹۰۷۳۰/۱۲۱مورخه۲۱/۰۸/۱۳۹۳سازمان بورس مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ شرکت کاوشگران یاران جوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ آقای حمید رضا خوشکلام به شماره ملی ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۲ خانم صدیقه قاسمی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۲۰۱۲۸ پ۹۳۰۹۲۴۸۰۱۸۴۶۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744037
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش. ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979729
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش. ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087403
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به ش م ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ به نمایندگی حمید اسلوب به ک م ۰۰۷۵۵۹۹۳۱۷ و کاوشگران یاران جوان به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ به نمایندگی ایرج پیچ کا به ک م ۶۵۹۹۸۴۵۱۴۲ و بهنام حسین زاده ظروفچی به ک م ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ و حمیدرضا خوشکلام به ک م ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۲ و صدیقه قاسمی به ک م ۰۰۵۷۳۲۰۱۲۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا خوشکلام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صدیقه قاسمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادها اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری منفردا با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429050
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی ۰۰۳۵۰۴۹۳۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917133
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۸۵۸۸۴۵۶۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران خیابان خالد اسلامبولی انتهای خیابان ۳۹ پلاک ۶ طبقه همکف کدپستی ۱۵۱۶۹۷۵۹۱۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۷۱۳۹۲۰۳۹۵۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۱۵۳۱۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۹/۱۲۹۵ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴. شرکت کاوشگران یاران جوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳. شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴. آقای حمید رضا خوشکلام به شماره ملی ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۲. خانم صدیقه قاسمی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۲۰۱۲۸. پ۹۵۱۰۱۹۱۳۲۴۰۳۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246544
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام حسین زاده ظروفچی به کد ملی ۰۰۴۶۷۱۶۴۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا خوشکلام به کد ملی ۱۸۲۷۹۸۶۳۵۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای ایرج پیچ گاه به کد ملی ۶۵۹۹۸۴۵۱۴۲ به نمایندگی از شرکت کاوشگران یاران جوان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علا نقشینه به کد ملی۰۰۶۴۴۵۶۴۱۲ نمایندگی از شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به عنوان عضو هیئت مدیره وخانم صدیقه قاسمی به کد ملی ۰۰۵۷۳۲۰۱۲۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترخیص و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. انجام هرگونه معامله دررابطه با موضوع فعالیت شرکت. پ۹۵۱۰۱۹۳۸۲۹۵۵۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۴۲۰۸۳۹۴۱۲۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191977
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به شماره ثبت۸۰۵ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴. شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به شماره ثبت۸۱۱ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴. شرکت کاوشگران یاران جوان به شماره ثبت۸۲۶۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳. شرکت تابان کیش به شماره ثبت۹۰۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹. شرکت کاوان کیش به شماره ثبت۹۰۱ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲. پ۹۷۰۶۰۷۴۱۹۵۳۲۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191985
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد فقرائی به کد ملی ۰۰۸۴۲۰۳۴۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مهران پتکچی به کد ملی ۰۰۵۶۱۷۵۹۱۴ به نمایندگی از شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به شناسه ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحسن مصطفوی به کد ملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱ به نمایندگی از شرکت کاوشگران یاران جوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید نکوراد به کد ملی ۰۰۵۷۷۱۳۸۵۵ به نمایندگی از شرکت تابان کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹. آقای بهرام قادری به کد ملی ۴۰۷۰۵۴۱۰۵۵ به نمایندگی از شرکت کاوان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیرزه اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترخیص و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. انجام هرگونه معامله در رابطه با موضوع فعالیت شرکت. محل شرکت به آدرس تهران: خیابان ولی عصر نرسیده به خیابان توانیر بن بست بخشندگان پلاک ۲۳۰۳ (ساختمان مدیکو) طبقه ششم واحد ۶۰۳ کدپستی ۱۵۱۶۷۴۳۳۹۱ انتقال یافت. پ۹۷۰۶۰۷۶۶۱۶۵۱۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405055
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام قادری با کدملی ۴۰۷۰۵۴۱۰۵۵ به نمایندگی شرکت کاوان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهران پتکچی با کدملی ۰۰۵۶۱۷۵۹۱۴ به نمایندگی شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن مصطفوی با کدملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱به نمایندگی شرکت کاوشگران یاران جوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید نکوراد با کدملی ۰۰۵۷۷۱۳۸۵۵ به نمایندگی شرکت تابان کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن میرزائی با کدملی ۴۲۸۵۸۲۷۳۱۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۱۰۱۱۹۶۴۵۴۴۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه