شرکت بیمه دی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102822596


شماره ثبت:
241511
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1383/12/3
آدرس:
شهر تهران-ميرداماد-خيابان كجور-بلوار ميرداماد-پلاك 239-طبقه اول-واحد 1 1918955311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اکبر عباسی ملکی 1196919
حسن اعتمادزاده 1196919
حسن بالازاده 1196919
وحید ماجد 1196919
مرتضی علی حسینی 1196919
سید مجید بختیاری 1630141
درنتیجه بهرام فیضی پور 9935376
آقای غلامرضا حاجی زاده 10881179

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1196919
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ و هیات مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اکبر عباسی ملکی کدملی ۵۰۷۹۶۱۰۳۵۲ به نمایندگی از بانک دی شماره ثبت ۴۰۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید ماجد کدملی ۲۹۷۲۱۵۵۴۶۷ به نمایندگی از لیزینگ دی شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ شناسه ملی ۳۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸ بسمت عضو و سید حسن اعتماد زاده کدملی ۲۰۰۲۴۱۸۹۵۰ به نمایندگی از آتیه سازان دی شماره ثبت ۴۰۲۲۶۰۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی حسینی کدملی ۰۰۳۷۱۹۵۲۱۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه و معادن کوثر شماره ثبت ۶۵۸۷۸ و شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسن بالازاده کدملی ۱۶۷۱۴۶۹۸۰۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری دانایان پارس شماره ثبت ۲۲۷۱۸۶ و شماره ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ بسمت عضو. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اختیارات مدیرعامل طبق مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اعضا علی البدل هیات مدیره موسسه اندوخته شاهد به شماره ثبت ۱۵۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ و سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شماره ثبت ۴۸۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ پ۱۷۱۵۰۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630141
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی به شماره ۱۵۸۳۸/۶۰۲/۹۳ مورخ ۲۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید بختیاری بشماره ملی۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷ به نمایندگی ازشرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ بجای آقای سید حسن اعتمادزاده کد ملی ۲۰۰۲۴۱۸۹۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر عباسی ملکی کد ملی ۵۰۷۹۶۱۰۳۵۲ بسمت رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل طبق مصوبات ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ و مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ هیأت مدیره مورد تنفیذ قرار گرفت. پ۹۳۰۷۰۱۵۸۸۶۵۸۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765897
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۸۸ محسن مهرعلیزاده به نمایندگی شرکت شاهد به سمت رئیس هیئت مدیره و عزیزاله عصاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سعدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی فتحعلی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل و فریدون صفرخانلو به عنوان صاحبان امضاء مجاز تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935376
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بهرام فیضی پور به کد ملی ۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881179
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا حاجی زاده به کد ملی ۱۹۵۰۳۶۵۹۷۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025617
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768684
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره۳۶۶۰/۶۰۲/۹۵ مورخ ۳۰/۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره۰۳۵/۱۸۲۷۱۵ , ۹۴۹ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۰۷۲۳۴۶۸۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که تماما پرداخت شده می‌باشد. مبلغ ۱۷۸۹۶۹۱۲۵۶۱۸۴ ریال به موجب گواهی بانکی شماره۱۰۴۹/۱۱۲/۹۴ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ بانک دی شعبه شریعتی واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۲۰۸۳۰۷۷۳۴۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801720
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۱۷۷۴ مورخ ۷/۲/۹۵ طبق گواهی بانکی به شماره ۱۰۴۹/۱۱/۹۴ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ بانک دی شعبه شریعتی مبلغ ۱٫۷۹۸٫۶۹۱٫۲۵۶٫۱۸۴ ریال صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۲۸۳۴۳۴۰۵۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979950
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۴۱۲/۶۰۲/۹۵ مورخ ۳/۵/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به بازرس علی البدل برای سال ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ددنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۰۱۴۰۵۵۸۰۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322834
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۵۵۳۲۹/۶۰۲/۹۵مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند: بانک دی به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ شرکت تجارت گسترفرداد به شماره ثبت ۸۰۵۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۸۱۱ شرکت لیزینگ دی به شماره ثبت ۴۰۲۹۱۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۰۵۳۸ شرکت آتیه سازان دی به شماره ثبت ۴۰۲۶۰۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شماره ثبت ۴۳۳۷۲۳ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳ پ۹۵۱۲۰۴۶۵۰۹۶۹۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818468
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۷۸۱۱۵/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۰۲۶۶۴۰۷۵۸۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339407
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۹۰۷/۶۰۲/۹۷ مورخ ۲۴/۵/۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۹۱۱۸۳۶۷۷۳۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه