شرکت نیک صنعت پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102818656


شماره ثبت:
241112
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1383/11/28
آدرس:
تهران شهر تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید خدامرادی 1078325
حمیدرضا نورعلیزاده 1203150
آقای تورج دهقانی 1621234
آقای محمدرضا سروش 1621234
آقای احسان وحیدی فرد 1621234
غلامرضا رفیعی 9982660
سید جلال الدین سیدی کنجانی 9982660
جبرائیل اکبری مهربانی 9982660
علی ابراهیم زاده رودکی 9982660
مرتضی کربلایی‎جعفر 10425741
هوشنگ احمدی 10425741
آقای روح اله فراهانی 10425741
آقای مهرداد آل علی 10596916
محمدرضا نادریان 10905588
علی اکبر رضایی 13240463
منصور پورزرین 13240463
سید محسن شمس 13240463
آقای سید علیرضا عزیز اللهی 14106140
آقای امیرعباس حسینی 14106140
آقای ولی حاتم وند 14372074
آقای رامین خلاقی 14372074
حمیدرضا منجی 14372074
علی صحرانورد 14372074

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 656004
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: غلامرضا رفیعی به کدملی ۱۵۳۰۷۲۳۶۶۳ به جای مرتضی کربلایی جعفر به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه جبرائیل اکبری مهربانی به کدملی ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ احمدی به کدملی ۰۰۵۲۲۰۶۲۸۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ و حمیدرضا نورعلیزاده به کدملی ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ بنمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵ و علی ابراهیم زاده رودکی به کدملی ۰۰۵۷۰۵۷۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۵۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078325
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۱ سعید خدامرادی به ک م ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به جای علی ابراهیم زاده رودکر بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۵۶۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078771
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۶۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203150
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه انرژی آریادانا به ش م ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به نمایندگی غلامرضا رفیعی ک م ۱۵۳۰۷۲۳۶۶۳ شرکت گروه بهمن به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی جبرائیل اکبری مهربانی ک م ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ شرکت گروه انرژی مهستان به ش م ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به نمایندگی حمیدرضا نورعلیزاده ک م ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی سعید خدامرادی ک م ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ سیدجلال الدین سیدی کنجانی به ش م ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ پ۱۷۱۷۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203151
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جبرائیل اکبری مهربانی به نمایندگی شرکت گروه بهمن به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا رفیعی به نمایندگی شرکت گروه انرژی آریادانا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدجلال الدین سیدی کنجانی به سمت عضو هیئت مدیره حمیدرضا نورعلیزاده به نمایندگی شرکت گروه انرژی مهستان به سمت عضو هیئت مدیره سعید خدامرادی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت عضو هیئت مدیره هوشنگ احمدی را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۱۷۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353906
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهام عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم با نام ۰۰۰/۱ ریالی از محل آورده نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۱۱۶۵۶ مورخ ۸/۱۰/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه ۱۴۷ افزایش یافته است که تماما پرداخت شده میباشد و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲ تکمیل امضا شد. پ۱۷۷۸۴۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530807
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آزمودگان بعنوان بازرس اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل شرکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۵۶۴۱۹۳۹۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614303
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰و شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ و شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ وشرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۷۱۶۵۴۱۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621234
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جبرائیل اکبری مهربانی به کد ملی ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا رفیعی به کدملی۱۵۳۰۷۲۳۶۶۳ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید رضا نورعلیزاده به کد ملی۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای تورج دهقانی به کد ملی۲۴۵۱۰۰۹۸۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای احسان وحیدی فرد به کد ملی ۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به استناد ماده ۵۰ اساسنامه شرکت هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل آقای احسان وحیدی فرد تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت پیشنهاد به هیأت مدیره تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و شعبه‌ها در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی بازنشستگی و مستمری وارث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره شرکت تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس مصوبات هیأت مدیره تحصیل اعتبار از بانکها و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و کارمزد و یا هرگونه شرایطی از سیستم بانکی کشور که مقتضی باشد با رعایت ماده ۳ اساسنامه شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات راجع به اعتراض به رأی تجدید نظرخواهی، حق پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، جلب شخص ثالث، طرح دعوی متقابل، ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، (برمبنای آئین نامه مصوبات هیئت مدیره) درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، به نام شرکت، در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع قانونی تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با داشتن حق توکیل به غیر و عزل و تجدید انتخاب او تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاریه کشور تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۳۰۶۲۵۶۶۷۴۱۶۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705014
آگهی تغییرات در شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علی ابراهیم زاده رودگر بجای علیرضا فتحی نیا به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بهمن در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982660
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: غلامرضا رفیعی به کدملی ۱۵۳۰۷۲۳۶۶۳ به جای مرتضی کربلایی جعفر به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه جبرائیل اکبری مهربانی به کدملی ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ احمدی به کدملی ۰۰۵۲۲۰۶۲۸۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ و حمیدرضا نورعلیزاده به کدملی ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ بنمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵ و علی ابراهیم زاده رودکی به کدملی ۰۰۵۷۰۵۷۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10425741
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ شرکت سرمایه‎گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ سید جلال‎الدین سیدی‎کنجانی به کدملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ سید جلال‎الدین سیدی‎کنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی کربلایی‎جعفر به کدملی ۰۰۳۳۸۵۴۷۱۸ بنمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و روح‎اله داودآبادی‎فراهانی به کدملی ۰۰۳۷۱۹۹۵۰۱ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیات‎مدیره و علی‎ ابراهیم‎زاده‎رودگر به کدملی ۵۷۵۷۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری بهمن به سمت عضو هیات‎مدیره و حمیدرضا نورعلی‎زاده به کدملی ۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به سمت عضو هیات‎میدره و هوشنگ احمدی به کدملی ۰۰۵۲۲۰۶۲۸۹ و بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596916
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی شهباز به ش ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905588
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823559
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشا اطلاعات رجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۰۹۸۳۹۲۰۴۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086277
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ و شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۱۵۳۵ و شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۱۵۱۴۸۲۰۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240463
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور پورزرین با کدملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا منجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر رضایی با کدملی ۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحسن شمس به کدملی ۰۰۵۵۰۸۴۰۰۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و۸ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۵۱۵۵۷۵۴۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486153
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۴۰۴۴۵۸۸۰۲۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668207
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳) موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شدند. پ۹۶۰۷۲۹۵۰۰۹۲۱۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829877
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضامنجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای ولی حاتم وند با کدملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای علی صحرا نورد باکدملی ۰۰۴۱۴۹۱۲۲۱ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷به سمت عضوهیئت مدیره آقای سیدعلیرضاعزیزالهی باکدملی ۰۰۳۰۰۶۶۷۶۱به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۱۰۲۷۳۱۲۵۱۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978146
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ و گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ و سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰. پ۹۷۰۱۲۶۷۶۹۲۰۷۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106140
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا منجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای ولی حاتم وند با کدملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای علی صحرا نورد با کدملی ۰۰۴۱۴۹۱۲۲۱ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا عزیزالهی با کدملی ۰۰۳۰۰۶۶۷۶۱ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده۵۰ اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۴۱۳۵۵۶۱۲۲۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372074
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶

آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضامنجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرعباس حسینی با کدملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای ولی حاتم وند با کدملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای علی صحرا نورد باکدملی ۰۰۴۱۴۹۱۲۲۱ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷به سمت عضوهیئت مدیره آقای رامین خلاقی باکدملی۰۰۵۴۶۰۱۶۳۰به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.. به استنادمواد۱۲۴و۱۲۸لایحه اصلاح قانون تجارت هیات مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده۵۰اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه