شرکت بیمه سامان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102818130


شماره ثبت:
241059
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1383/11/27
آدرس:
تهران خ خالد اسلامبولي ش 113قديم 123 جديد 1513813118

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا جم 9776454
آقای اله ویردی رجایی سلماسی 9776454
محمد ضرابیه 9776454
آقای خسرو فخیم هاشمی 13701689
علی ضیایی اردکانی 13701709
احمدرضا ضرابیه 13701709
علی غضنفری مقدم 13701709
آقای احمد مجتهد 13701709
علی ارجمندی 13701709
آقای حسین واعظ قمصری 13701709

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715737
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۶۳۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118177
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۶۷۱/۴۲۹/۴۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۷۶۰۸۰۱۹۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ و گواهی ۹۴۸۱۸۰۱۹۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ بانک سامان شعبه ۸۰۱ آفریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۷۷۰۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171136
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید بهاءالدین علایی فرد دارنده کدملی ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ضیایی اردکانی دارنده کدملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد زمانی دارنده کدملی ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا ضرابیه دارنده کدملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر عنوان و نام از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری و وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۱۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171142
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و علی ضیائی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۶ و شرکت‌های بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و شرکت سرمایه گذاری مس سر چشمه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲ و شرکت هزار کرمان (سهامی خاص) به شناسه ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۰۱۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218576
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲: پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۰۸۵۶۹ مورخ۳۰/۶/۹۲ اشعار میدارد در آگهی صادره فوق نام و سمت آقای محمد ضرابیه ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره از قلم افتاده که بدینوسیله اعلام و اصلاح میگرد. پ۱۷۲۳۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578838
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۴۸۷۱/۶۰۲/۹۳ مورخ ۱۳/۵/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۸۳۶۶۶۷۵۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776454
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ و علی ضیایی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ و شرکت بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ و شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲ و شرکت هزار کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ بسمت اعضاء علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و اله ویردی رجایی سلماسی به کدملی ۲۸۵۱۱۴۸۱۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ضیایی اردکانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850676
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت مدیره و اله ویردی رجائی سلماسی به نمایندگی از شرکت بانک سامان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی ضیائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید علی خاتمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک سامان بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103271
آگهی تصمیمات در شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده در نتیجه سرمایه اولیه شرکت تماما پرداخت شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10189348
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968056
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۸/۹۴ و مجوز شماره ۴۶۹۷۷/۶۰۲/۹۴ مورخه ۱۷/۹/۹۴ بیمه مرکزی و شماره ۰۶۴/۲۳۰۱۶۱ , ۹۵۹ مورخه ۱۰/۵/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۱۸ میلیارد ریال منقسم به ۶۱۸ میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده به مبلغ ۹۵۶۸۹۹۸۸۴۰۰ میلیارد ریال و مبلغ ۶۸ میلیارد ریال از محل سود اندوخته و مبلغ ۵۴۳۱۰۰۱۱۶۰۰ ریال از محل واریز نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۵۲۵۴۹۶۷۳۵۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153099
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ و تاییدیه بیمه مرکزی به شماره ۳۳۶۳۲/۶۰۲/۹۵ مورخ ۷/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۹۰۳۸۴۶۲۶۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666904
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۴ و مجوز شماره ۰۵۷ ۳۱۲۲۴۷ / ۹۶۹ مورخ ۱۷/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۶۶۷۶۴/۶۰۲/۹۶ مورخ ۴/۷/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۳۴۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام افزایش یافته که مبلغ ۱۷۷۴۹۵۵۹۰۹۰۰ ریال از طریق مطالبات حال شده و مابقی از طریق پرداخت نقدی می‌باشد که بموجب گواهی شماره ۱۰۳۲ ۸۰۱ ۹۶ مورخ ۱۰/۴/۹۶ و گواهی شماره ۱۸۵۹ ۸۰۱ ۹۶ مورخ ۷/۶/۹۶ بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۷۲۶۳۴۷۸۴۶۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701689
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۳۶۷۲/۶۰۲/۹۶ مورخه ۲۵/۷/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ضیایی اردکانی دارنده کد ملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ به سمت رئیس هیات مدیره احمد مجتهد دارنده کد ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمدرضا ضرابیه دارنده کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خسرو فخیم هاشمی به کد ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی ارجمندی دارنده کد ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره حسین واعظ قمصری دارنده کد ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ علی غضنفری مقدم دارنده کد ملی ۳۱۹۹۸۲۹۵۵۴ به سمت عضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۷۳۵۷۳۳۴۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701709
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۷۲۸۷۸/۶۰۲/۹۶ مورخه ۲۲/۷/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. علی ضیائی اردکانی به کد ملی ۴۴۴۹۴۸۷۴۸۶ احمد مجتهد به کد ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ احمدرضا ضرابیه به کد ملی ۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ خسرو فخیم هاشمی به کد ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ علی ارجمندی به کد ملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی غضنفری مقدم به کد ملی ۳۱۹۹۸۲۹۵۵۴ حسین واعظ قمصری به کد ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۸۱۷۷۴۶۱۸۴۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053708
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۷ , و مجوز شماره ۵/۳۹۳۸۷۴ , ۹۷۷ مورخ۱۰/۲/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی بموجب شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۱۵۶۶ مورخ ۶/۳/۹۷ صادر می‌گردد. پ۹۷۰۳۰۷۱۶۶۴۷۷۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114627
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۸/۳۹۳۸۷۴ , ۹۷۹ مورخه ۱۶/۴/۹۷ سازمان بورس و مجوز شماره ۳۰۳۶۳/۶۰۲/۹۷ مورخه ۱۲/۴/۹۷ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که مبلغ ۱۱۶۴۱۵۸۸۰۶۱۱ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و مبلغ ۷۱۸۴۱۱۹۳۸۹ ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره ۱۲۲۶/۸۰۱/۹۷ مورخه ۲۴/۳/۹۷ بانک سامان شعبه آفریقا و مبلغ ۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از محل سود انباشته و مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از محل سود اندوخته پرداخت گردیده، افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۴۱۹۶۶۱۷۶۴۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه