سرمایه گذاری دلیران پارس

شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803281
تهران، خيابان آفريقا، خيابان نور، پلاك 6 1917733333
15
افراد
10
آگهی‌ها
239540
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629784
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۵۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ش م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ش م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ شرکت دادوستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ش م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ شرکت اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به ش م ۰۰۹۱۹۲۷۸۱۳ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به ش م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسین پناهیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک داوری به ش م ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای متفق دو نفر ازا عضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۴۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996893
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۷۰۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380335
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حجت اله انصاری، علیرضا سیری و احمد نبی زاده بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای بابک داوری به کد ملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۷۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661449
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. _ آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هانی بابازاده شیروان، سجاد طاهری سرتشنیزی و جعفر کمری بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. _ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. _ حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۲۴۵۱۸۹۶۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۲۲۲۱۷۱۳۹۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793922
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ش م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ش م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ شرکت دادوستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ش م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ شرکت اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ش م ۰۰۹۱۹۲۷۸۱۳ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به ش م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسین پناهیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک داوری به ش م ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر ازا عضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۰۷۸۰۶۳۱۴۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019111
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۳۴۰۰۷۶۵۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۱۰۱۴۶۹۵۵۴۰۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۶۷۷ , ۱۲۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین به شماره ثبت۴۴۲۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۱۰۸۱ با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قم به شماره ثبت۴۴۱۲۰۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۶۲۷۱ با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی ۰۰۵۰۴۰۶۴۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره ثبت۴۳۴۱۴۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۹۷ با نمایندگی خانم سیده مرضیه سیاه پوشان کدملی ۰۰۸۰۹۴۳۰۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان البرز به شماره ثبت۴۴۰۲۴۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۰۳۷ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی ۴۵۶۸۸۱۱۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه درمان پارس به شماره ثبت۳۱۹۰۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۸۸۷۹ با نمایندگی آقای محمدجواد جوادی ندا کدملی ۴۰۵۱۹۰۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل؛ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۰۳۹۲۷۷۱۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک