شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803205


شماره ثبت:
239532
تعداد بازدید:
39
تأسیس:
1383/11/1
آدرس:
تهران شهر تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا قاضی مقدم 1287383
خانم فاطمه هویشی 1287383
سعید موحدی 1287383
محمدعلی اخوان 1287383
علی معماری 13503606
آقای شهرام ملکی ابرغانی 13503606
مجتبی کامل نیا 13503606
احمدرضا سپهوند 13503606

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1287383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا قاضی مقدم کدملی ۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا جلیلی کدملی ۰۰۵۳۸۸۷۳۸۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان کدملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه هویشی کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرآرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۴۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307393
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیا مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۳ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ پ۱۷۶۴۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097545
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ ونامه شماره۱۲۷۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ شرکت بهمن سرویس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۹۴۵ پ۹۵۰۸۰۸۸۰۹۲۹۰۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۹۳۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کامل نیا باکدملی ۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی معماری به شماره ملی ۱۸۱۷۴۰۲۵۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا سپه وند باکدملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱به نمایندگی ازشرکت بهمن سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۹۴۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام ملکی ابرغانی با کدملی ۱۶۵۲۳۲۳۷۴۰به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی باکدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده۵۰ اساسنامه اختیارات در بندهای مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. ۳. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۴. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعاوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی و اخذمحکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه درادارات ودوایر ثبت اسناد. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به آدرس: تهران، شهر تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پ۲۷۹طبقه همکف، کدپستی۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییریافت. پ۹۶۰۴۱۸۲۵۷۶۸۶۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۹۳۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۱۸۱۷۹۸۵۶۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه