شرکت سرمایه یمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803034


شماره ثبت:
239515
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1383/11/3
آدرس:
تهران-شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خيابان هيجدهم شرقي-پلاك -47-طبقه سوم-واحد 1- 1997857989

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم نفیسه دروکی 702402
آقای مهدی سوادلو 702402
محمدرضا نادریان 10053556
علیرضا نورزاده لیاسی 10735925
آقای اردشیر مردان پور 13476600
آقای عباسعلی شریفی 13476600
مهدی شهبازی 13476600
فاطمه کرمی 13476607

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمینسهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی ۶۳۱۹۹۲۳۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۲۱۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. پ۱۷۳۰۰۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری یمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه یمین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۴۵۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296089
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید: شهر تهران خیابان پاسداران کوچه بوستان ششم پلاک ۱۰۷ طبقه پنجم واحد ۱۹ کدپستی ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۶۰۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383487
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۹۲۴۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۹۵۲۲۳۴۲۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053556
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735925
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی ۶۳۱۹۹۲۳۷۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856396
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476600
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اردشیر مردان پور به شماره ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به نمایندگی از شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی شهبازی به شماره ملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۶۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نفیسه دروکی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۰۴۳۸۴ به نمایندگی از شرکت بنیان سرمایه تسنیم به شناسه ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۹۸ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علیرضا نورزاده لیاسی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۲۳۷۳۳ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۷۶۳۷ به عنوان عضوء هیئت مدیره و عباسعلی شریفی به شماره ملی ۱۲۶۳۲۶۹۰۹۵ به نمایندگی از شرکت تأمین اندیش کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۸۱۲ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۲۸۸۸۷۶۹۹۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476607
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی ۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۸۸۵۹۶۸۹۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476616
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان هجدهم شرقی پلاک ۴۷ طبقه سوم واحد یک کد پستی ۱۹۹۷۸۵۷۹۸۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۳۲۸۴۶۰۴۴۷۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه