شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803015


شماره ثبت:
239513
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1383/11/3
آدرس:
تهران كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج خيابان 27 پلاك 251 طبقه همكف 1399813111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدعلی اخوان 1311066
رضا حسین پور 1311066
سعید موحدی 1311066
مسیح زرگر خرازی اصفهانی 1311066
محمد هنجنی باقری 12772931
آقای مصطفی محزون 12772931
آقای مجید رحیمی 12772931
آقای هادی آقابابایی 12772931
آقای پرویز احمدزاده 12772931
ناصر مهربان بدابی 12934079
رضا اروجلو 12934079
فرحناز شفیع خانی 12934079
آقای عیسی رضایی 12934088
آقای محمود همت آبادی 12934088
سید مهدی طبائی عقدائی 12934088
آقای سجاد عادلی 12934088
کورش شفاف 12934088
ابراهیم علی پور فطرتی 13970448
علی ابن مهدی 13970448
آقای سیامک امیرخوشخبر 13970448

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1311066
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم کدملی۲۱۲۱۲۵۱۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اخوان کدملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مسیح زرگر خرازی کدملی۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا حسین پور کدملی۰۰۶۱۶۴۶۸۶۵ به نمایندگی از شرکت کیان مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۴۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311952
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ و شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ شرکت کیان مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ آدرس شرکت به تهران , خیابان آفریقا انتهای بلوار صبا , پلاک۳۷ , کدپستی۱۹۱۷۷۷۳۸۴۴ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۷۶۴۰۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772931
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هنجنی باقری با شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۵۵۵۶ بنمایندگی شرکت افق نیلی خلیج فارس باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی آقابابایی با شماره ملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی محزون با شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۱۲۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پرویز احمدزاده با شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۴۸۶۱ به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید رحیمی شماره ملی ۰۰۵۱۵۱۷۳۰۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر باشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی، سازمانها و مؤسسات عمومی و دولتی و خصوصی.) پیشنهاد درخصوص تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره.) تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای اداره کردن شرکت.) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختیار صلح و بطور کلی.) استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، ادعای دعاوی، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطاء مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.) تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان پ۹۵۰۲۱۲۲۳۱۲۳۹۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضا اروجلو بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۶۸۶۱ بنمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و ناصر مهربان بدابی با کدملی ۵۶۹۹۲۲۱۸۹۱ بسمت عضوء هیئت مدیره و سیامک امیر خوشخبر با کدملی ۱۳۷۸۰۷۶۰۵۲ بسمت عضوء هیئت مدیره و ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی ۲۵۹۳۶۷۴۰۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابن مهدی با کدملی ۲۱۲۱۹۲۰۰۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - آدرس شرکت به: تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج خیابان ۲۷ پلاک ۲۵۱ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۸۱۳۱۱۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۵۰۵۷۹۷۹۹۷۱۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934082
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ و ناصر مهربان بدابی با کدملی ۵۶۹۹۲۲۱۸۹۱ و سیامک امیر خوشخبر با کدملی ۱۳۷۸۰۷۶۰۵۲ و ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی ۲۵۹۳۶۷۴۰۹۱ و علی ابن مهدی با کدملی ۲۱۲۱۹۲۰۰۱۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۵۷۴۸۸۳۶۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. - موسسه اعتباری کوثر مرکزی بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ به نمایندگی عیسی رضایی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۷۶۸۱۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره. - شرکت گروه راهبرد مبین کوثر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۰۲۰ به نمایندگی سجاد عادلی به شماره ملی ۱۸۸۲۲۰۱۲۰۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. - شرکت ساینا گسترپردیسان بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۹۲۷۸ به نمایندگی محمود همت آبادی به شماره ملی ۶۴۴۹۷۱۸۸۷۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۶۴۲۷ به نمایندگی کورش شفاف به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۰۴۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. - شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷ به نمایندگی سید مهدی طبائی عقدائی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۷۹۷۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. - کلیه اوراق واسناد تعهد آور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها وغیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۵۰۵۰۵۵۲۵۵۳۷۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۶۸۳۱۲۶۸۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563882
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین باشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۵۵۶۴۱۹۱۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970448
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی ۲۵۹۳۶۷۴۰۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، علی ابن مهدی با کدملی ۲۱۲۱۹۲۰۰۱۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم علی پور فطرتی با کدملی ۲۷۳۸۳۴۶۸۰۴ بنمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ناصر مهربان بدابی با کدملی ۵۶۹۹۲۲۱۸۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سیامک امیر خوشخبر با کدملی ۱۳۷۸۰۷۶۰۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۱۱۹۳۰۹۲۲۷۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229331
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین باشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۲۹۹۶۶۵۲۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه