شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102802996


شماره ثبت:
239511
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1383/11/3
آدرس:
كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج خيابان 27 پلاك 251 طبقه همكف 1399813111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم فاطمه هویشی 1307442
آقای علیرضا قاضی مقدم 1307442
آقای شهرام ملکی ابرغانی 1307442
سعید موحدی 10916309
اکبر بزرگمهر 10916309
حسین پناهیان 10916309
آقای مهرداد امینی خویی 10916309
محمد هنجنی باقری 12756252
آقای محمد باقر فقیه 12756252
آقای رضا کوثری 12756252
آقای مرتضی ترابی 12756252
آقای فرزاد مختاری 12756252
آقای سیامک امیرخوشخبر 12948258
فرحناز شفیع خانی 12948258
آقای عیسی رضایی 12948261
کورش شفاف 12948261
سید مهدی طبائی عقدائی 12948261
آقای سجاد عادلی 12948261
آقای محمود همت آبادی 12948261
ناصر مهربان بدابی 12948263
علی ابن مهدی 12948263

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1307441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ شرکت کیان مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۴۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علیرضا قاضی مقدم کدملی۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای مهرداد امینی خویی کدملی۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ به نمایندگی از شرکت کیان مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیات مدیره خانم فاطمه هویشی کدملی۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهرام ملکی کدملی۱۶۵۲۳۲۳۷۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۴۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768172
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ و شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ و شرکت سرمایه گذاری صدرآرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916309
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال سعید موحدی به کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر بزرگمهر به کد ملی ۰۳۲۰۱۰۴۳۱۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ و مهرداد امینی به کد ملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کوثری به شماره ملی ۰۰۴۹۵۶۶۴۸۲ به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۷۷۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد هنجنی باقری به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۵۵۵۶بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی ترابی به شماره ملی ۰۹۳۱۶۰۱۴۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۷۱۵۱ به بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد باقر فقیه به شماره ملی ۶۱۸۹۸۰۹۵۸۸ به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۶۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد مختاری به شماره ملی ۲۶۲۰۶۹۱۹۶۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهربا شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسنادتعهد آور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی، سازمانها و مؤسسات عمومی و دولتی و خصوصی. پیشنهاد درخصوص تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای اداره کردن شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختیار صلح و بطور کلی. استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، ادعای دعاوی، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطاء مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ۹۵۰۱۳۱۶۹۹۷۸۱۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۰۸۸/ ۱۲۲ مورخ ۶/ ۵/ ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ آقای ناصر مهربان بدابی با کد ملی ۵۶۹۹۲۲۱۸۹۱ آقای سیامک امیر خوشخبر با کد ملی ۱۳۷۸۰۷۶۰۵۲ آقای ابوالقاسم دل زنده مقدم با کد ملی ۲۵۹۳۶۷۴۰۹۱ آقای علی ابن مهدی با کد ملی ۲۱۲۱۹۲۰۰۱۳ پ۹۵۰۵۱۳۱۶۶۷۹۲۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948261
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۰۰۸۸/ ۱۲۲ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عضویت هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به نمایندگی آقای عیسی رضایی به شماره ملی ۴۹۱۱۷۶۸۱۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سجاد عادلی به شماره ملی ۱۸۸۲۲۰۱۲۰۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش (سهامی خاص) به نمایندگی آقای کورش شفاف به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۰۴۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساینا گسترپردیسان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود همت آبادی به شماره ملی ۶۴۴۹۷۱۸۸۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سید مهدی طبائی عقدائی به شماره ملی ۴۵۱۹۷۹۷۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۵۰۵۱۳۸۷۹۷۹۴۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۰۸۸/ ۱۲۲ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی رضا میر آقای خوانی با کد ملی ۰۰۷۱۵۲۵۵۳۱ بنمایندگی از شرکت ویسمن موتور شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱بسمت عضو هیات مدیره آقای علی ابن مهدی با کد ملی ۲۱۲۱۹۲۰۰۱۳بسمت رییس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم دل زنده مقدم با کد ملی ۲۵۹۳۶۷۴۰۹۱بسمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدعلی رضا میر آقایی خوانی ۰۰۷۱۵۲۵۵۳۱ بسمت مدیرعامل ناصر مهربان بدابی ۵۶۹۹۲۲۱۸۹۱بسمت عضو هیئت مدیره وسیامک امیر خوشخبر ش م ۱۳۷۸۰۷۶۰۵۲بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مرکز اصلی شرکت به آدرس: تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج خیابان ۲۷ پلاک ۲۵۱ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۸۱۳۱۱۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۵۱۳۸۷۱۸۵۷۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۶۳۷۲۱۶۷۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و شماره ثبت ۱۷۲۶۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ انتخاب و تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۵۹۹۷۴۳۹۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۶۳۱۷۹۹۹۷۱۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه