شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102802014


شماره ثبت:
239413
تعداد بازدید:
28
تأسیس:
1383/11/3
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد احمد قصير-كوچه چهاردهم غربي-پلاك 12-طبقه سوم 1514755314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا قاضی مقدم 1343006
خانم فاطمه هویشی 1343006
محمدعلی اخوان 1343006
سعید موحدی 11127947
رضا حسین پور 11127947
حسین پناهیان 11127947
آقای علی کارگر 12855861
آقای مرتضی ترابی 12855861
آقای علی سجادی پناه 12855861
آقای هادی آقابابایی 13074125
آقای رضا عباسی 13074130

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1307392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ شرکت کیا مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ پ۱۷۶۴۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر ارین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم کدملی ۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اخوان کدملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و خانم فاطمه هویشی کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا جلیلی کدملی ۰۰۵۳۸۸۷۳۸۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۱۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آذین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۸۹ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به نمایندگی رضا حسین پور به کدملی۰۰۶۱۶۴۶۸۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به نمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به کدملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به نمایندگی علیرضا قاضی مقدم به کدملی۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه انرژی هور به کدملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به نمایندگی محمدعلی اخوان به کدملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به کدملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر ارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۷۷۸۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ریل ترابر سبا به شناسه ملی ۹۳۲۰ ۱۰۱۰۴۰۵ شرکت پیشگامان توسعه فرآیند دانش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۴۳۶۹ شرکت بین المللی نگار نصر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۲۶۴ شرکت نوآوران موج به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵ شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۴۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۱۱۹۳۷۹۴۸۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: علی کارگر با کدملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ به نمایندگی از شرکت ریل ترابر سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۳۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. هادی آقابابایی با کدملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه فرآیند دانش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۴۳۶۹به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علی سجادی پناه با کدملی ۳۸۷۴۴۰۵۷۷۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی نگار نصر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۵۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره. مرتضی ترابی با کدملی ۰۹۳۱۶۰۱۴۵۲ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. رضا عباسی با کدملی ۰۳۲۱۶۶۳۱۷۹ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۲۹۵به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۲۶۹۵۴۶۲۹۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر با کدملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی آقابابایی با کدملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سجادی پناه با کدملی ۳۸۷۴۴۰۵۷۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی ترابی با کدملی ۰۹۳۱۶۰۱۴۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا عباسی با کدملی ۰۳۲۱۶۶۳۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۲۵۲۴۷۱۶۲۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر کدملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ و آقای هادی آقابابایی کدملی ۰۳۸۳۷۷۷۱۸۶ و آقای علی سجادی پناه کدملی ۳۸۷۴۴۰۵۷۷۱ و آقای مرتضی ترابی کدملی ۰۹۳۱۶۰۱۴۵۲ و آقای رضا عباسی کدملی ۰۳۲۱۶۶۳۱۷۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۵۸۹۲۹۵۷۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977730
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه چهاردهم غربی پلاک ۱۲ طبقه سوم کدپستی ۱۵۱۴۷۵۵۳۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۱۲۶۱۱۶۳۷۶۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه