توسعه بین الملل ایران مال

شرکت توسعه بین الملل ایران مال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801995
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان شهيد احمد قصير-خيابان هشتم-پلاك 12-طبقه پنجم 1514716116
23
افراد
19
آگهی‌ها
239411
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629850
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۴۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۴۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680039
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱, شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئتمدیره ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت دادوستد آریا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئتمدیره، حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره، لیلا احدزاده به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۱۴۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به ک م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و علیرضا سیری به ک م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و احمد نبی زاده به ک م ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای داد و ستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و گروه صنعتی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و حامد صدری به ک م ۶۱۵۹۷۳۵۴۷۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380309
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد صدری به کد ملی ۶۱۵۹۷۳۵۴۷۰ خارج از اعضای بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۷۸۷۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۶۴ بسمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۱۷۸۷۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۲۷۴۸۹۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد مرادی به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بجای آقای حسن عابدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بجای آقای علیرضا سیری بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بجای آقای حجت اله انصاری بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای جعفر کمری به کد ملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بجای آقای احمد نبی زاده بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هانی بابازاده شیروان، سجاد طاهری سرتشنیزی و جعفر کمری بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای احسان حریرچی خراسانی به کد ملی ۰۰۱۰۰۹۰۱۴۲ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۸۴۷۴۳۶۸۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۵۶۳۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۸۴۹۶۷۲۲۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980774
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196707
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی اخوان به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی سنائی فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن و حسن غلامی به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین و بهزاد قنبری به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن بسمت اعضاء هیئت مدیره و لیلا احدزاده خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق تعهدآور ازجمله چک، سفته با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861503
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱, شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت دادوستد آریا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به کدملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سید هدایت تشکرحسینی به کدملی ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، لیلا احدزاده به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10914954
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871433
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۰۲۹۶۹۲۰۱۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954861
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۱۴۶۱۸۲۸۴۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۸۱۴۶۱۸۲۸۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۵۱۸۶۱۳۶۴۵۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978412
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت تغییر، و ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان میرسد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903770
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹، به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۶۱۲۰۸۹۳۲۸۳۶۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018332
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان هشتم پلاک ۱۲ طبقه پنجم کدپستی ۱۵۱۴۷۱۶۱۱۶ تغییر یافت پ۹۷۰۲۱۸۹۱۴۳۹۵۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220225
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۰۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۲۶۷۳۹۶۸۷۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290173
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن عدل خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ به نمایندگی از شرکت دقایق گستر پویا به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۴۵۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محسن قرائی به شماره ملی ۲۹۴۹۲۳۴۶۲۳ به نمایندگی از شرکت نیروگاهی فولاد دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۹۹۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، جناب آقای علی اکبر اصغری به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۸۸۳۵ به نمایندگی از شرکت مسکن سازان بهشت پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۶۶۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای سیدمهدی عالی نژاد به شماره ملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت زانوس سازه شمال به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای صادق سپندارند به شماره ملی ۰۹۳۹۰۶۶۵۷۲ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۱۳۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای علی اکبر اصغری به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۸۸۳۵ به عنوان مدیرعامل برای ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه امضای یکی از سه نفر آقایان محسن قرائی، سیدمهدی عالی نژاد و صادق سپندارند و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از سه امضای فوق همراه با مهر شرکت و نامه‌ای عادی و اداری با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۰۶۷۶۰۱۲۴۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360580
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل ایران مال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸۱۴۶۱۸۲۸۴۰۰۰۰ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (منقسم به یکصد میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک