شرکت سرمایه گذاری سلیم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801961


شماره ثبت:
239408
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1383/11/1
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران- اباذر- بزرگراه آيت اله كاشاني- خيابان شهيد نجف زاده فروتن(بوستان دوم)- پلاك 1 طبقه دوم- 1471676411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عباس هشی 727813
محمدرضا نادریان 727843
مسعود سلطان زالی 730537
حسن عابدی 730538
احمد نبی زاده 730538
محمد مرادی 1603451
آقای سجاد طاهری سرتشنیزی 1603451
آقای محمود کلانتری بنجار 1603451
حجت اله انصاری 1603451
هانی بابازاده 1603451
آقای جعفر کمری 1603451
علیرضا سیری 10364860
در نتیجه محمدرضا رستمی 10364860
آقای محمد نیک فر 13233495
آقای محمد جامعی مقدم 13233495
عباس شفیع پور 13233495
آقای ابراهیم دهقان پیر 13233495
ابوالفضل اسماعیل زاده 13233495

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727813
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سلیمسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۸۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727843
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سلیمسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۸۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730537
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیمسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ مسعود سلطان زالی به کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۸۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۸۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089017
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۳۶۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ و پیرو مجوز به شماره ۲۶۵۶۳۵/۱۲۱مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایدگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کلانتری بنجار به شماره ملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۱۲۴۴۴۱۴۵۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603452
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و پیرو مجوز به شماره ۲۶۵۶۳۴ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت دادو ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ وشرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ پ۹۳۰۶۱۲۵۹۶۸۲۹۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716303
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ مسعود سلطان زالی به کد ملی ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۸/۹۴ و مجوز شماره ۲۴۹۱ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۹/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۴۱۱۲۴۷۲۸۱۵۵۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740104
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۷۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی نبش خیابان شهید محمود نجف زاده فروتن پلاک یک دارای کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۴۱۵ تغییر یافت. پ۹۵۰۱۲۳۱۰۱۵۴۵۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۱۳۷۶۹۹۹۱۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233495
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۵۳۱۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادا ر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نیکفر فرزند یعقوبعلی دارای کدملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت ۲۰۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۴۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم دهقان پیر فرزند زینال دارای کدملی ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جامعی مقدم فرزند یعقوب دارای کدملی ۰۰۶۲۶۱۴۰۵۳ به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت ۲۶۲۴۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل اسماعیل زاده فرزند محمد هاشم دارای کدملی ۰۰۵۴۹۱۲۸۲۲ به نمایندگی از شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس شفیع پور فرزند اصفر دارای کدملی ۰۰۵۷۲۳۹۲۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت ۲۲۷۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب وجایگزین نمایندگان قبلی گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای محمد جامعی مقدم) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان محمد نیکفر یا ابراهیم دهقان پیر یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا عباس شفیع پور) و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۱۲۷۸۶۹۹۸۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903855
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران اباذر بزرگراه آیت اله کاشانی خیابان شهید نجف زاده فروتن (بوستان دوم) پلاک ۱ طبقه دوم کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۴۱۱ می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۸۹۸۵۸۳۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967202
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۲۶۵۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ و شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶ و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودروشناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۴۴۰ و ابراهیم دهقان پیر به شماره ملی ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۱۸۸۱۵۳۵۸۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه