شرکت گروه مالی ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801942


شماره ثبت:
239406
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/11/1
آدرس:
تهران،ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس، نبش كوچه33، پلاك18، ساختمان ملت 1516696611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی دیواندری 683876
شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین 1663706
حبیب‎اله بوربور 1663706
غلامرضا زال‎پور 9763616
آقای محبوب جلیل پور ثمرین 11020258
محمدابراهیم پورزرندی 11043536
آقای علی رحمانی 11043536
علی رستگار 12650190
آقای طهماسب مظاهری خورزنی 12650190
مهدی قدمی 12650190
محمدباقر اکرم 12650190
آقای هادی اخلاقی فیض آثار 13180858
حمید تاجیک باغخواص 13180858
آقای محمد بیگدلی 13180858
آقای سیدکاظم چاوشی 13180858

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683876
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت به ک م ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به نمایندگی علی دیواندری به ک م ۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ و شرکت بانک ملت به ش م ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به نمایندگی حبیب اله بوربورحسینبیگی به ک م ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ و شرکت ساختمانی ملت به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به نمایندگی غلامرضا زال پور به ک م ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ و شرکت چاپ ملت به ش م ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ که علی دیواندری به سمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله بوربورحسینبیگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۵۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015658
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش م ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به ک م ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۷۱۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190552
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۱۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348897
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و ۲۴ تبصره با اتفاق آرا به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۷۶۷۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662782
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۱۰۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ش. م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بعنوان ش. م ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۳۶۰۷۲۳۰۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663706
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۶۲۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک. م ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به عنوان رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ و آقای حبیب اله بوربور ک. م ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش. م ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ و آقای علی رحمانی ک. م ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک. م ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت‌های بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۳۸۹۱۸۳۳۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679414
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۸۶۲۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک. م ۴۳۲۱۹۳۴۹۷۴ به عنوان رییس هیئت مدیره جایگزین علی دیواندری به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش. م ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ و آقای حبیب اله بوربور ک. م ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ و آقای علی رحمانی ک. م ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک. م ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت‎ ‎بهساز مشارکت‌های بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۵۶۷۴۱۶۳۵۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681570
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۳۳۷۶ , ۱۲۱ مورخ ۲۶/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ‎شرکت بانک ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ و ‎شرکت بهسازان ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ و ‎شرکت چاپ بانک ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ و ‎شرکت بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ و ‎شرکت ساختمانی بانک ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰. پ۹۳۰۸۰۷۴۸۷۷۵۴۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763616
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۱/۸۹ علی دیواندری به کدملی۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ به جای مجید غفوری روزبهانی بعنوان نماینده شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ و غلامرضا زالپور به کدملی۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ به جای سید مصطفی میری چمیه بعنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پور ثمرین به کد ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043536
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه‎گذاری خردمندان به گروه مالی ملت تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدابراهیم پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ بجای محسن فدوی و بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و علی رحمانی به کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بنمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ بجای جعفر عزیزی بسمت عضو هیات‎مدیره تعیین و علی دیواندری به کدملی ۰۸۷۰۳۳۲۰۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب‎اله بوربور به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا زال‎پور به کدملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650190
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۴۷۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به نمایندگی علی رستگار با شماره ملی ۴۵۶۹۳۰۸۸۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بهساز مشارکت‌های ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به نمایندگی مهدی قدمی با شماره ملی ۰۰۵۰۶۷۵۷۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به نمایندگی طهماسب مظاهری خورزنی با شماره ملی ۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به نمایندگی محمدباقر اکرم با شماره ملی ۴۵۶۹۳۱۱۹۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به نمایندگی حمید تاجیک باغخواص با شماره ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدئیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهند بود. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشند. پ۹۴۱۱۲۰۷۶۹۹۸۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984235
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ومجوز شماره ۹۱۵۹ , ۱۲۲ مورخ۲۰/۴/۹۵ سازمان بورسو اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی فعالیت شرکت به آدرس تهران - میدان آرژانتین - خیابان زاگرس نبش کوچه ۳۳ پلاک۱۸، ساختمان ملت - کدپستی ۱۵۱۶۶۹۶۶۱۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۶۰۳۲۶۰۹۵۶۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087853
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۸۹۶۵/۱۲۲مورخ ۱۴/۴/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بانک ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ شرکت بهساز مشارکتهای ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۲۹۰۴۸۶۶۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180858
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۳۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اخلاقی فیض آثار با شماره ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ به نمایندگی از بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۹۶۷ به عنوان رییس هیات مدیره و محمد بیگدلی با شماره ملی ۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و حمید تاجیک باغخواص با شماره ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره و سیدکاظم چاوشی با شماره ملی ۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و غلامرضا زال پور با شماره ملی ۵۴۷۹۷۱۵۹۶۸ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت‌های بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶و ۲۱ ماده مزبور و نیز تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان، مدیران و مشاوران (بند ۵ ماده ۴۱) را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۹۲۰۳۲۲۵۶۷۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615006
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۳۲۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۴/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۷۳۴۹۶۱۳۳۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه