شرکت سرمایه گذاری لقمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801085


شماره ثبت:
239310
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1383/11/1
آدرس:
تهران-شهر تهران-فرشته-خيابان شهيد ابوالفضل آقابزرگي-خيابان شهيد سيد مرتضي فياضي-پلاك 51-طبقه اول-واحد 3- 1965948934

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا نادریان 629783
علیرضا سیری 992269
حجت اله انصاری 992269
حسن عابدی 1622998
خانم عرفانه مومنی نسب 1622998
در نتیجه محمدرضا رستمی 1622998
احمد نبی زاده 1622998
هانی بابازاده 1655373
آقای جعفر کمری 1655373
محمد مرادی 1655373
آقای سجاد طاهری سرتشنیزی 1655373
آقای سید بهاالدین حسینی هاشمی 13364225
آقای رضا کامران 13364225
قدرت الله آسوده کردخیلی کد 13364225
احسان تابش 13364225
محمدرضا ادریسی 13364225

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629783
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت دادوستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن پناهیان به ش م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی ایرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به ش م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت دادوستد آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ش م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین و سید هدایتاله تشکرحسینی به ش م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایرانیان بسمت اعضای هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای ۲ نفر ازا عضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا جلال سیفالدینی به ش م ۱۰۶۲۹۲۱۶۳۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۳۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629843
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۳۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992269
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عرفانه مومنی نسب به کدملی ۰۰۶۳۲۵۳۹۸۴ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بعنوان نماینده شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474526
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه صنعتی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ پ۱۸۳۴۳۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597556
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۲۹۳۴۵۲۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴، آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸، آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بعنوان اعضا هیئت مدیره و خانم عرفانه مومنی نسب به کد ملی ۰۰۶۳۲۵۳۹۸۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۶۷۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655373
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۴۸۹۵ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۱۵۷۳۵۲۵۲۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692625
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۸۷۳۱۷۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۰/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۹۸۶۲۱۰۷۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091570
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179845
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505683
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت دادوستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن پناهیان به ش م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی ایرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به ش م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت دادوستد آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ش م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین و سید هدایت اله تشکرحسینی به ش م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایرانیان بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر ازا عضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا جلال سیف الدینی به ش م ۱۰۶۲۹۲۱۶۳۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ مجوز شماره ۱۸۶۹۷ , ۱۲۲ مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی تعیین گردید. پ۹۵۱۲۲۸۴۰۰۸۴۳۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۶۹۷ , ۱۲۲ مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: *** شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ *** شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶ *** شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶ *** شرکت جامد سازان آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳ *** شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷ پ۹۵۱۲۲۸۱۴۳۴۵۰۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۶۹۷ , ۱۲۲ مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *** آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره *** آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره *** آقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای محمدرضاادریسی به شماره ملی ۱۳۷۳۶۶۵۰۳۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای قدرت اله آسوده کردخیلی به شماره ملی ۲۰۹۲۳۱۶۶۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ** حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۸۵۷۸۳۱۴۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432794
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۵۴۱ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران فرشته خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی خیابان شهید سید مرتضی فیاضی پلاک ۵۱ طبقه اول واحد ۳ کدپستی ۱۹۶۵۹۴۸۹۳۴ انتقال یافت. پ۹۶۰۲۲۶۵۷۶۳۵۶۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۳۸۲۷۱۵۵۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727425
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ و تفویض اختیار لازم حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ و با عنایت به مجوز شماره ۲۷۸۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به تعداد ۲۰۰ میلیون سهم با نام به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه به بموجب نامه شماره۵۴۷۷۴/۹۶ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ و نامه شماره۷۲۲۵۵/۹۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶بانک گردشگری شعبه فرشته کد۱۵۴ پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۹۰۱۳۷۷۷۴۷۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033732
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۳۴۰۳۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های دعوت و اعلامیه‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۲۲۶۳۴۱۸۰۷۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه