مدیریت حفاری آریا دانا

شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801070
تهران شهر تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711
12
افراد
12
آگهی‌ها
239308
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1059233
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۷۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457655
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲ و شرکت شاسی ساز بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و شرکت مزدا یدک بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۳۳۳۳ و شرکت عصر بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ و شرکت سروش بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ پ۱۸۲۶۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274681
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۹۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ علی غریبیان بسمت مدیرعامل جدید شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10403045
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۱۴۰۲، شرکت شاسی ساز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲، شرکت مزدا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۳۳۳۳، شرکت عصر بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲، شرکت سروش بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941446
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ بتصویب رسیدروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ پ۹۵۰۵۱۱۶۳۴۹۵۵۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109161
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد فلاح با کد ملی ۲۶۷۸۳۴۰۲۴۴ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ماشاالله اسمعیلی با کد ملی ۳۰۷۰۱۰۰۵۵۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای ولی حاتم وند با کد ملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیأت مدیره خانم مرجان میمندی با کد ملی۰۰۶۳۱۶۵۹۶۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید رضا سلیمانی تکلیمی با کد ملی۱۲۱۹۳۸۶۳۷۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. به استناد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت هیات مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۵۰ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های ۱و ۷ و۸ و ۱۸ را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۵۲۷۰۸۶۷۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486158
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپه وند با کدملی۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شماره ثبت۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت رئیس هیات مدیره سیده آرزو شفیعی با کدملی ۴۲۸۴۷۸۴۰۳۱به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ولی حاتم وند با کدملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیات مدیره حسین حیدر قلی زاده بائی با کدملی ۵۶۸۹۷۲۶۶۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت عضو هیات مدیره سید رضا سلیمانی تکلیمی با کدملی۱۲۱۹۳۸۶۳۷۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مشروحه در بند‌های ۱و ۷ و۸ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۴۰۴۹۴۵۴۲۳۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486170
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۰۴۹۱۷۲۶۳۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829861
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری به کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره سارا خطیبی به کد ملی ۰۰۷۵۹۴۴۶۳۴ به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیده آرزو شفیعی به کد ملی ۴۲۸۴۷۸۴۰۳۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ولی حاتم وند به کد ملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ و حسین حیدر قلی زاده بائی به کد ملی ۵۶۸۹۷۲۶۶۳۱ (اعضاء هیأ ت مدیره) کماکان در سمت خویش باقی می‌باشند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی ومتفرعات آن تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجاری طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف، تعیین جاعل و استردادسند، استرداددعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیر وتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه درامری که کاملاقاطع دعوی باشد، دعوی خسارت دعوی، جلب ثالث و ورود ثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب علیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۰۲۳۰۲۲۸۲۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978148
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: • شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ • شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ • شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ • شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ • شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ پ۹۷۰۱۲۶۷۷۸۳۴۲۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060173
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزادقنبری دارای کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲به سمت رئیس هیأت مدیره غیر موظف و خانم سارا خطیبی دارای کد ملی ۰۰۷۵۹۴۴۶۳۴به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای ولی حاتم وند دارای کدملی۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضوهیات مدیره و آقای حسین حیدرقلی زاده بائی درای کدملی۵۶۸۹۷۲۶۶۳۱ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضوهیات مدیره و خانم سیده آرزو شفیعی دارای کد ملی ۴۲۸۴۷۸۴۰۳۱به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. ا ختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۷۰۳۱۲۷۳۹۳۴۶۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285913
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه اکبریان با کد ملی ۱۲۸۲۸۳۸۱۴۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به جای خانم آرزو شفیعی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی منصوب گردیدند. آقایان بهزاد قنبری کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ با سمت رئیس هیئت مدیره، ولی حاتم وند کد ملی ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ با سمت عضو هیئت مدیره، حسین حیدر قلی زاده بائی کد ملی ۵۶۸۹۷۲۶۶۳۱ با سمت عضو هیئت مدیره و خانم ساراخطیبی کد ملی ۰۰۷۵۹۴۴۶۳۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره در سمت خود باقی می‌باشند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره طبق اختیارات خود را طبق ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۸۰۵۶۱۳۱۹۷۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک