سرمایه گذاری ارشک

شرکت سرمایه گذاری ارشک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801066
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، كاووسيه ، خيابان علامه شهيدي(ديدارجنوبي) ، خيابان ناوك ، پلاك 19 ، طبقه دوم ، واحد شرقي 1518647864
24
افراد
21
آگهی‌ها
239306
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 749006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشکسهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م ۰۰۶۹۵۵۹۳۸۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۷۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749007
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشکسهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۷۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳ به نمایندگی گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و مهدی پرنیان بریرانی به کدملی ۰۴۵۲۷۲۸۵۶۸ خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464636
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی پرنیان بریرانی به کد ملی ۰۴۵۲۷۲۸۵۶۸ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۸۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464638
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۱۸۲۸۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637529
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۵۶۲۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۷۶۲۳۲۶۹۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661454
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۴۸۸۴ , ۱۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ بجای آقای حسن عابدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بجای آقای علیرضا سیری بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بجای آقای حجت اله انصاری بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ بجای آقای احمد نبی زاده بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۲۸۴۴۶۵۳۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566530
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784861
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م ۰۰۶۹۵۵۹۳۸۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762806
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م ۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م ۰۹۳۷۵۹۹۵۹۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م ۰۰۶۹۵۵۹۳۸۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۷۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوارق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره. محمد رضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان صبا با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱۵۳۲ به سمت رییس هیأت مدیره. ناصر شاهباز به شماره ملی ۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره. امیر رضا خسروی به شماره ملی ۵۰۴۹۷۹۲۶۲۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد خراسان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. سعید بداغی به شماره ملی ۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۳۰۶۷۴۴۱۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، میدان هفت تیر، اول خیابان بهار شیراز پلاک ۱۸۵ کدپستی۱۵۷۵۶۱۵۴۱۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۷۲۶۱۷۷۳۲۹۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230139
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزش آفرینان صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱۵۳۲ بنمایندگی آقای علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به عنوان عضو هیات مدیره، شرکت مجتمع فولاد خراسان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸ بنمایندگی آقای احمد نبی زاده به شماره ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بنمایندگی آقای ابراهیم عباسی به شماره ملی ۲۰۳۱۵۰۴۵۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای ناصر شاهباز به شماره ملی ۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۱۵۰۰۷۸۱۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356681
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۲۴۴۷۷۵۲۵۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376166
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. - اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند - صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ - شرکت ارزش آفرینان صبا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱۵۳۲ - شرکت مجتمع فولاد خراسان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸ - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ - شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ پ۹۶۰۱۱۹۳۰۲۲۷۸۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395966
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاهباز به شماره ملی۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان صبا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱۵۳۲به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نبی زاده به شماره ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع فولاد خراسان شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم عباسی به شماره ملی ۲۰۳۱۵۰۴۵۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۰۲۳۳۸۹۷۳۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۴۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۴/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیارد ریال به مبلغ هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۶۰۴۱۴۲۲۱۱۴۳۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900558
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۷۴۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین شده و به تصویب هیئت مدیره رسید.. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و با تصویب هیئت مدیره،. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد،. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،. پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت و تصویب آن توسط هیئت مدیره،. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،. پیشنهاد صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی توسط مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره،. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره،. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر،. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها،. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی و تصویب هیئت مدیره،. پیشنهاد تقسیم سود به هیئت مدیره جهت تصویب و پیشنهاد آن به مجمع عمومی صاحبان سهام،. تهیه اصلاحیه اساسنامه و تصویب آن در هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده،. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت،. همکاری با سازمان و بازرس/حسابرس برای اجرای وظایف خود،. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد شد. پ۹۶۱۲۰۷۵۳۵۹۱۹۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982914
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۷۰۱۲۸۲۱۸۸۵۵۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370112
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۲۰۴۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان ناوک، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد شرقی، کدپستی ۱۵۱۸۶۴۷۸۶۴ تغییر یافت پ۹۷۱۰۰۱۸۵۱۱۴۶۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک