شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102793480


شماره ثبت:
238487
تعداد بازدید:
43
تأسیس:
1383/10/17
آدرس:
تهران ميدان آرژانتين خيابان شهيد احمد قصيركوچه نوزدهم پلاك 20 طبقه سوم واحد 6 1513843717

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی افشین 981818
آقای عباس وفادار 1170319
حمیدرضا امیرشریفی 1238400
سعید ذولفقاری 1238400
آقای محمد کاشانی 1238400
آقای علی اصغر بهرامیان 1238400
سیدمحمدرضا سیدنورانی 1527661
محمدجواد سلیمی 9544839
میرزاعلی آیت اللهی 11065236
سید عماد علویان 11065236
آقای محمود صدر 11065236
عباس آرگون 11065236
آقای سجاد عادلی 13869205
آقای وحید زندیه 13869205
سید مهدی طبائی عقدائی 13869205
آقای رحمان بیگلر 13869205
آقای مهدی امیدی 14376690

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 853705
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ سعید ذوالفقاری به نمایندگی از شرکت به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۲۰۲۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894861
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به کدملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۳۸۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981818
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ماده۳۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تایدواتر خاورمیانه به ش م۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ بنمایندگی محمدجواد سلیمی به ک م۲۹۰۴۴۱۸۷۱ شرکت خط دریا بندر به ش م۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ بنمایندگی علی افشین به ک م۲۶۹۱۱۰۴۵۰۸ شرکت رهیاب رایانه گستر به ش م۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ بنمایندگی محمد کاشانی به ک م۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ شرکت خدمات دریایی راهنما ترابر به ش م۱۰۱۰۴۰۳۱۵۸۵ علی اصغر بهرامیان به ک م۴۵۷۸۶۵۶۱۰۱ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش به ش م۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۲۸ بنمایندگی سعید ذوالفقاری به ک م۰۰۶۳۹۱۵۵۷۱ محمدجواد سلیمی به سمت رئیس هیئت مدیره , علی افشین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , سعید ذوالفقاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۴۱۱۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170319
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پندار به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس وفادار به کد ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه عملکرد سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۸۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170320
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی / مطالبات حال شده / سود و انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۶۳/۲۷۵/۱۲۵/۲۴ ریال بموجب گواهی شماره ۹۵۰ مورخ ۱۷/۴/۹۲ بانک ملی ایران شعبه وحدت کد ۹۰ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۰۰۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان گرمسار غربی بهار دوم کوچه بهار سوم پلاک ۴۱ طبقه دوم کدپستی ۱۴۳۵۸۶۴۳۴۳ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۰۵۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238400
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ نماینده شرکت رهاب رایانه گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا امیرشریفی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۹۰۵۶۰ نماینده شرکت تایدواتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ بعنوان عضو هیات مدیره، علی افشین به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۴۵۰۸ نماینده شرکت خط دریا بندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ بعنوان نایب رئیس، علی اصغر بهرامیان به شماره ملی ۴۵۷۸۶۵۶۱۰۱ نماینده شرکت راهنما ترابر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۵۸۵ به عنوان عضو هیات مدیره، سعید ذولفقاری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۱۵۵۷۱ به نمایندگی از شرکت دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۲۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق بهادار اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۱۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر سید محمدرضا سید نورانی به کدملی ۰۰۴۳۷۷۲۱۶۱ به نمایندگی از شرکت تایدو اترخاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۴۹۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542994
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۳ و تاییدیه شماره ۲۷۲۳۱۷/۱۲۱ مورخ ۲۸/۳/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۸۵۳۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۲۶۹۱/۱۲۱مورخ ۱۵/۰۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیرکوچه نوزدهم پلاک ۲۰ طبقه سوم واحد ۶ کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۷۱۷ انتقال یافت. پ۹۳۰۶۲۳۵۹۳۲۴۳۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544839
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۰ محمدجواد سلیمی به کدملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ بنمایندگی جدید شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957500
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873677
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۸۹ سید عمار علویان به کدملی ۴۷۲۲۳۹۸۳۷۲ نماینده جدید شرکت دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ به جای محسن صیقلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886348
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به کدملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065236
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به نمایندگی میرزاعلی آیت اللهی به کدملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ و شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به نمایندگی عباس آرگون به کدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ و شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۲۸ به نمایندگی سید عماد علویان به کدملی ۴۷۲۲۳۹۸۳۷۲ انتخاب گردیدند. که میرزاعلی آیت اللهی به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا کاشانی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ضمیمه صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875420
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۰۵۸۸۷۹۲۵۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487802
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۱۳۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۷/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضا سید نورانی ۰۰۴۳۷۷۲۱۶۱به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای سید مهدی طبائی عقدائی ۰۴۵۱۹۷۹۷۷۱ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای علی اصغر بهرامیان به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سجاد عادلی به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی راهنما ترابر با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۵۸۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سعید ذوالفقاری به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، و عقود و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی در حدود اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. (پس از تصویب هیات مدیره) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه استخدامی که به تصویب هئیت مدیره خواهد رسید. (نصب و عزل مدیران با تصویب هیات مدیره انجام پذیرد) پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی داخلی. دریافت مطالبات پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، پرداخت. واخواست اوراق. عقد هرگونه قرارداد تجاری، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر، واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر. (پس از تصویب هیات مدیره) خرید و فروش و اجاره اموال غیر منقول مورد نیاز شرکت پس از مجوز از هیات مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصای یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق با حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توفیق مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره امور شرکت مربوط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. معاملات با اشخاص وابسته اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. پ۹۶۰۴۰۷۳۱۱۴۰۴۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487805
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۱۳۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۷/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۰۷۶۰۴۲۶۵۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487810
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۱۳۴۸ , ۱۲۲ مورخ ۷/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت تایدواتر خاور میانه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ شرکت بین المللی و توسعه عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندربه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ شرکت خدمات دریایی راهنما ترابر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۵۸۵ پ۹۶۰۴۰۷۹۰۳۶۵۸۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۳۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تایدواتر خاور میانه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به نمایندگی سید مهدی طبائی عقدائی با شماره ملی ۰۴۵۱۹۷۹۷۷۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت خدمات دریایی راهنما ترابر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۵۸۵ به نمایندگی سجاد عادلی با شماره ملی ۱۸۸۲۲۰۱۲۰۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی و توسعه عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ به نمایندگی رحمان بیگلر با شماره ملی ۶۱۵۹۸۸۶۹۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رهیاب رایانه گستر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ به نمایندگی وحید زندیه با شماره ملی ۳۹۳۲۸۳۰۱۵۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندربه شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به نمایندگی سعید ذوالفقاری با شماره ملی ۰۰۶۳۹۱۵۵۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، و عقود و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۱۲۳۱۳۳۶۸۴۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۳۰۰ / ۱۲۲ مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۲۱۶۴۶۱۶۷۰۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376690
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۴۲۰۵۵/۱۲۲مورخ۱۳/۹/۹۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی امیدی ک م ۴۸۴۹۸۵۲۴۴۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸بجای آقای رحمان بیگلر به عنوان عضو هیات مدیره ومدیر عامل برای باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه