شرکت توسعه بازار سرمایه تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102789730


شماره ثبت:
238106
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/10/15
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-لويزان-خيابان شهيد حميدرضا بيات-خيابان شهيد جعفر طجرلو-پلاك 63-ساختمان رفاهي-طبقه همكف 1678695181

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی مشرقی آرانی 1085545
مریم باقری کلهرودی 1085545
آقای امید علیجانی 1085545
سید حمیدرضا تقوی سنگدهی 1135954
امیرحسین احمدزادهء نامدار 9987279
آقای مصطفی ازگلی 9987279
آقای فرید فیوضاتی حق 9987279
محمد مهرپاک 9987279
محمدشهاب سیدجلالی 12671139
آقای مهدی شهریاری 13246750
آقای حنظله فندرسکی 13246750
آقای امیرحسین موسوی 13246750
رسول محمدی 13754019
آقای آرش فرهادی 13754019
فرشید گل زاده کرمانی 13754019
آقای مهدی مرادی 13754026

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1085545
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی شماره ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ش. م ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی امید علیجانی به کدملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان ش. م ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ به نمایندگی محمدشهاب سیدجلالی گنابادی به شماره ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به نمایندگی حمیدرضا غیایی به شماره ۰۰۵۳۰۳۹۵۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به ش م ۱۰۱۰۳۶۲۰۷۷۲ به نمایندگی مصطفی ازگلی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهرآسا به ش. م ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ به نمایندگی فرید فیوضاتی حق به شناسه ملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مریم باقری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۶۲۵۵ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد چک و سایر مدارک تعهدآور با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره موضوع بندهای ۷ ۴ ۱ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۸۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۵۹۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135954
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا تقوی سنگدهی به کدملی ۵۷۸۹۷۴۶۹۴۲ به نمایندگی شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ بجای حمیدرضا غیائی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۸۲۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417776
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی خیابان آفریقا خیابان ناهید شرقی پلاک ۲۶ طبقه چهارم واحد شماره ۱۴ (واحد شمال شرقی) به کدپستی ۱۹۱۵۶۸۴۸۶۵ تغییر یافت پ۹۳۱۱۱۲۲۴۵۶۶۸۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987279
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ شرکت سرمایه گذاری مهر آسا شرکت توسعه ساختمانی مهر آریا بوم به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱/۹۰محمد شهاب سید جلالی گنابادی به کد ملی۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به نمایندگی شرکت مدیریت ساخت و توسعه آیسان به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین احمدزاده نامدار به کد ملی۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فیوضاتی حق به کد ملی۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهرآسا به سمت مدیرعامل مصطفی ازگلی به کد ملی۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن و محمد مهرپاک به کد ملی۳۸۷۳۳۳۳۸۱۳ به نمایندگی شرکت ساختمان مهرآریا بوم بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641672
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ مورد تایید و تصویب قرارگرفت.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۴۱۱۱۴۵۵۰۷۱۷۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671139
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شهاب سیدجلالی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه ایسان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امید علیجانی به شماره ملی ۲۲۱۷۹۳۴۶۶۱ به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی ازگلی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به نمایندگی ازشرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۰۷۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فرید فیوضاتی حق به شماره ملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امیرحسین موسوی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۸۸۹۵۴ به نمایندگی از شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق، اسناد، چک وسایر مدارک تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت خواهد بود. با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بند‌های ۱ و ۴ و ۷ و۱۸الی ۲۱ماده ۸۰ اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: بند (۱): نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. بند (۴): نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد و پاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. بند (۷): دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. بند (۱۸): اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … … شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و … …. وکارشناس واموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت بند (۱۹): تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. بند (۲۰): تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند (۲۱): تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت. پ۹۴۱۲۰۳۱۵۸۳۹۷۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246750
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شهاب سید جلالی گنابادی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه آیسان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حنظله فندرسکی به شماره ملی ۲۲۴۰۰۰۹۱۳۶ به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی شهریاری به شماره ملی ۰۴۹۱۷۰۲۴۹۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۰۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای فرید فیوضاتی حق به شماره ملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شنا سه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای امیرحسین موسوی به شماره ملی ۰۴۰۷۸۸۹۵۴ ۰به نمایندگی ازشرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد، چک وسایر مدارک تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت خواهد بود. بند‌های ۱، ۴، ۷و۱۸الی ۲۱ماده ۵۰اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد و پاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … …شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هریک ازمراحع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداداسنادودادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و … …. وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سودوزیان شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372762
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ شرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ آقای محمد شهاب سید جلالی گنابادی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۰۸۵۰۶ مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۱۱۶۴۵۸۵۷۲۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400102
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شهاب سید جلالی گنابادی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ رئیس هیئت مدیره و آقای حنظله فندرسکی به شماره ملی ۲۲۴۰۰۰۹۱۳۶ به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین موسوی به شماره ملی ۰۴۰۷۸۸۹۵۴ ۰به نمایندگی ازشرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شهریاری به شماره ملی ۰۴۹۱۷۰۲۴۹۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه آیسان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ عضو هیئت مدیره و آقای فرید فیوضاتی حق به شماره ملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد، چک وسایر مدارک تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت خواهد بود. با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بند‌های ۱، ۴، ۷و۱۸الی ۲۱ماده ۵۰اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: بند (۱): نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. بند (۴): نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد و پاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. بند (۷): دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. بند (۱۸): اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور. شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هریک ازمراحع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار. وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت بند (۱۹): تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. بند (۲۰): تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند (۲۱): تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سودوزیان شرکت. پ۹۶۰۲۰۴۷۳۷۵۲۶۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754014
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۲۰۲۴۹۹۹۸۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754019
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول محمدی به شماره ملی ۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای فرشید گل زاده کرمانی با کدملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره وآقای آرش فرهادی با کدملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای فرید فیوضاتی حق با کدملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی مرادی با کدملی ۰۰۶۷۱۶۵۶۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر مدارک تعهدآور با ۲ امضا از ۳ امضای هر یک از آقایان رسول محمدی، فرشید گل زاده کرمانی و فرید فیوضاتی حق همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های عادی و اداری با امضای هریک از ایشان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بندهای ۱، ۷ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و.. شرکت و نیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرش شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. اعطای وکالت پ۹۶۰۹۲۰۹۱۹۸۸۰۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754026
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۳۸۷۳ فرشید گل زاده کرمانی به شناسه ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ آقای رسول محمدی به شناسه ملی ۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱ آقای آرش فرهادی به شناسه ملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ آقای مهدی مرادی به شناسه ملی ۰۰۶۷۱۶۵۶۵۶ پ۹۶۰۹۲۰۹۸۴۵۳۰۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970613
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش فرهادی با کد ملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. دارندگان امضای مجاز کلیه اوراق، اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر مدارک تعهدآور با امضای آقایان رسول محمدی وفرشید گل زاده کرمانی متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران لویزان خیابان شهید حمیدرضا بیات خیابان شهید جعفر طجرلو پلاک ۶۳ ساختمان رفاهی طبقه همکف کدپستی ۱۶۷۸۶۹۵۱۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اختیارات تفویضی به مدیرعامل با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بند‌های ۱، ۷و۱۸الی ۲۱ماده ۵۰اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: بند (۱): نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. بند (۷): دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. بند (۱۸): اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … …شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هریک ازمراحع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست ودعوا و انکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها و معرفی بدهکار و … …. وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت بند (۱۹): تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. بند (۲۰): تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند (۲۱): تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سودوزیان شرکت. پ۹۷۰۱۱۹۴۲۸۸۰۸۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه