شرکت سرمایه گذاری شفادارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102784472


شماره ثبت:
237561
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1383/10/6
آدرس:
تهران شهرك غرب بلوار فرحزادي بلوار شهيد دادمان خيابان فخار مقدم نبش گلبرگ چهارم شرقي پلاك 13 طبقه 5 1468943111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا مهرعلی 626677
حسین پاپی 626677
هوشنگ خستوئی 10710989
آقای منصور سمیعی 13419941
سید داود زارع اسکندری 13419941
عبدالرضا مصری 13419941
محمد پاریزی 13518697
آقای امیدوار رضائی میرقائد 13518697
آقای ایرج ندیمی 13518697
آقای محمود باقری مزید آبادی 13518697

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626676
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا داروسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۹۵۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626677
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا داروسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیدوار رضائی میرقائد به کدملی ۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ سیدداود زارع اسکندری به کدملی ۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶ بنمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ حسین پاپی به کدملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ حمیدرضا مهرعلی به کدملی ۰۰۳۲۳۱۷۱۹۰ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ منصور سمیعی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ امیدوار رضائی میرقائد به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدداود زارع اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۹۵۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673050
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۶/۹۰ و تنفس‌های مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۲۴۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۴۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ ۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۵۹۰ ۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ ۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ ۵ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۵۴۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603491
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ ومجوز شماره ۲۷۴۷۴۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۵/۴/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۸ ۵۲۳۸۱۸ ۳۲۵ بجای آقای حسین پاپی به شماره ملی ۶ ۹۴۵۲۲۰ ۴۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۵۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و برای باقیمانده دوره تصدی در هیأت مدیره. سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۸ ۵۲۳۸۱۸ ۳۲۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای منصور سمیعی به شماره ملی ۸ ۲۵۱۴۲۱ ۰۰۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای عبدالرضا مصری به شماره ملی ۰ ۱۴۲۲۲۰ ۳۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی ۴ ۰۴۹۸۷۱ ۱۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید داود زارع اسکندری به شماره ملی۶ ۲۸۰۲۶۹ ۰۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارت مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۲۱۷۷۳۳۱۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603495
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ ومجوزشماره ۲۷۴۷۷۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۵/۴/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا مصری به شماره ملی ۰ ۱۴۲۲۲۰ ۳۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویابه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین پاپی به شماره ملی ۶ ۹۴۵۲۲۰ ۴۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت عضو آقای امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی ۴ ۰۴۹۸۷۱ ۱۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ ه سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید داود زارع اسکندری به شماره ملی۶ ۲۸۰۲۶۹ ۰۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ بسمت عضو آقای منصور سمیعی به شماره ملی ۸ ۲۵۱۴۲۱ ۰۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۲۷۵۶۸۷۴۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692590
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۱۰۶ , ۱۲۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۱۹۳۳۲۵۸۳۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797019
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیدوار رضائی میرقائد به کدملی ۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ سیدداود زارع اسکندری به کدملی ۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶ بنمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ حسین پاپی به کدملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ حمیدرضا مهرعلی به کدملی ۰۰۳۲۳۱۷۱۹۰ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ منصور سمیعی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ امیدوار رضائی میرقائد به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدداود زارع اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436076
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586900
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710989
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۶/۹۰ و تنفس‌های مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی ۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127845
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۱۳۲۹۵۵۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۶۸۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار شماره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۸۷۲۰ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ پ۹۵۰۳۰۵۶۵۸۹۷۷۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271875
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۶۴۴۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۰/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد پاریزی به شماره ملی۰۰۳۲۹۱۰۲۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به شماره ملی۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات تامبلغ پانصد میلیون ریال عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه شرکت سرمایه گذاری شفادارو، معاونین، مدیران و کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، تشویق، سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت می‌باشد اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مرجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده برعلیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۵۱۱۰۴۱۳۶۴۱۲۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271881
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۰۷۹۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۰۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۱۰۴۹۰۲۱۷۸۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419941
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

پیرو آگهی صادره به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۴۹۱۸ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ محمد پاریزی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۱۰۲۵۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالرضا مصری به شماره ملی ۳۲۵۱۴۲۲۲۰۰ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و امیدوار رضایی میرقائد به شماره ۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴ به نمایندگی از شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۸۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید داود زارع اسکندری به شماره ملی ۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۲۱۸۳۶۷۶۹۲۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۰۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۳/۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوذر ندیمی به شماره ملی ۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۵۹۰ جایگزین آقای محمد پاریزی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۱۰۲۵۸ و آقای محمود باقری مزید آبادی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۵۷۶۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ جایگزین آقای عبدالرضا مصری به شماره ملی ۳۲۵۱۴۲۲۲۰۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی ۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور سمیعی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات تامبلغ یک میلیارد ریال. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه شرکت سرمایه گذاری شفادارو، معاونین، مدیران و کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، تشویق، سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مرجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده برعلیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۴۲۶۲۱۰۳۱۵۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546547
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره۲۳۴۸۳/۱۲۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۶ ماده و ۲۴تبصره تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت سرمایه گذاری شفادارو از سهامی خاص به سهامی عام ۱ نام شرکت و شماره ثبت شرکت سرمایه گذاری شفادارو ثبت شده به شماره ۲۳۷۵۶۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر رادر اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: دارویی، غذایی و شیمیایی یا بهداشتی و درمانی در داخل و خارج از کشور ۲ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوق سرمایه پذیر ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۴ ۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا ازطریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت. ۵ ۲ تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۷ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند: ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۲ ۳ حمل ونقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات. ب موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری. ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار. ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار. ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقرارت منع نشده باشند. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: آدرس و کدپستی شرکت: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید دادمان، خیابان شهید فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ چهارم شرقی، پلاک ۱۳، کدپستی ۱۴۶۸۹۴۳۱۱۱. شرکت فاقد شعب است. ۴ مدت شرکت: نا محدود ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه پرداخت شده مبلغ ۱ , ۱۷۹ , ۴۳۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت شرکت شماره ثبت شناسه ملی بهره برداری و صنایع چوب فریم ۳۳۶ ۱۰۷۶۰۰۶۸۷۲۰ امیدوار رضایی میر قائد نجف ۱۱۷۳ ۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴ رئیس هیئت مدیره ملی مسکن و صنایع ساختمان ۵۶۴۲۵ ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ سیدداود زارع اسکندری علیرضا ۴ ۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶ عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۸۹۵۸۴ ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ ابوذر ندیمی علی ۵۸۶ ۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵ عضو موظف هیئت مدیره گروه صنعتی بلا ۵۶۶۸۸ ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ محمود باقری مزیدآبادی محمد کاظم ۳۰۹۶ ۰۰۵۴۳۵۷۶۳۲ عضو موظف هیئت مدیره مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ۴۸۵۵۷ ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ منصور سمیعی محمد ۱۱۸۵ ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود، وضع اندوخته قانونی از سود خالص و تقسیم دارایی شرکت بعد از تصفیه شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال مالی به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد ۵۹ و ۶۰ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ جمعا مبلغ ۲ , ۱۵۸ , ۸۶۹ میلیون ریال و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است در تاریخ مزبور جمعا مبلغ ۴۲۱ , ۵۷۵ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو تراز و حساب سود و زیان سالهای مالی ۱۳۹۴و۱۳۹۵و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منتقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۵۱۱۳۸۵۲۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546580
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۵۱۸ , ۱۲۲ مورخه ۱/۰۵/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۵۱۵۵۹۹۴۹۷۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590170
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

پیرو آگهی مکانیزه بشماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۷۶۴۷ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ اعلام می‌دارد که نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است صحیح می‌باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۶۱۱۶۲۲۳۴۱۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174580
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۸۵۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۶۸۷۲۰ شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۸۱۵ پ۹۷۰۵۲۷۲۳۲۹۳۹۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه