شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102780031


شماره ثبت:
237110
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1383/9/29
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-آپادانا-كوچه فرهاد-كوچه گلزار-پلاك 2-طبقه اول-واحد شمالي 1557615383

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا اسلامیان 10424797
امین شیرکانی 10424797
آقای کریم مؤمنی 10424797
نادر غفاری 10424797
آقای یوسف شادمان 13624560
آقای خلیل بهبهانی 13624560
آقای مهندس مهدی کیوان آرا 13624560
آقای محسن احمدزاده پورناکی 13624560
آقای عادل علی بازی 13624560

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1532674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به عنوان و بازرسقانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید اعضای هیأت مدیره را به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع برق و انرژی صبا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۱۰۱۳۳۹۵۵۰ پ۹۳۰۴۲۵۴۲۲۱۳۴۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532675
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم مومنی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا (به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳) بعنوان رئیس هیات مدیره آقای امین شیرکانی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰) بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدرضا اسلامیان به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷) بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل آقای خلیل بهبهانی به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا (به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای جواد درویشوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (به شناسه ملی ۱۱۰۱۳۳۹۵۵۰) بعنوان عضو هیات مدیره اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، بروات و سفته‌ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و اشخاصی که وی تعیین می‌نماید امضاء گردد. اختیارات بندهای ۱۲، ۸، ۷، ۲ و بندهای ۹، ۴ (در چهارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره) و بند ۱۶ ذیل ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین اختیارات معاملات شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۴۲۵۱۶۴۵۸۴۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱تصویب شد سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیر لانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۱۴۹۵۶۹۰۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424797
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ محمدرضا اسلامیان به کد ملی ۰۰۵۷۲۷۰۴۹۱ به جای سید مهدی متولیان به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم مومنی به کد ملی ۱۱۴۰۹۳۴۳۳۳ به نمایندگی شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل بهبهانی به کد ملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین شیرکانی به کد ملی ۳۵۰۱۳۴۵۵۲۶ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و نادر غفاری به کد ملی ۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها بروات و سفته‌ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۲ ۷ ۸ ۱۲ و بندهای ۴ و ۹ و بند ۱۶ از ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954615
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649189
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۱۱۹۹۱۴۳۹۰۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380112
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای اصلی هیات مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳ شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت گروه مپنا به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی: ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ پ۹۶۰۱۲۱۲۴۰۵۰۲۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کیوان آراء با کدملی ۱۲۸۳۸۱۸۴۱۸ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای یوسف شادمان با کدملی ۱۴۶۴۲۶۸۷۴۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محسن احمدزاده پورناکی با کدملی ۲۸۰۰۴۰۶۱۲۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای عادل علی بازی باکدملی ۴۲۵۰۹۱۸۷۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات‌ها و سفته‌ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید امضاء گردد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۲، ۷، ۸ و ۱۲ و بندهای ۴ و ۹ (در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره) و بند ۱۶ (بدون بحث صلح و سازش) ذیل ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین اختیارات معاملات شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۷۰۲۴۵۵۹۲۳۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688827
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۱۰۶۳۶۲۰۲۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۲۳۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۶۰۹۱۲۵۳۶۱۹۰۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آپادانا کوچه فرهاد کوچه گلزار پلاک ۲ طبقه اول واحد شمالی کدپستی ۱۵۵۷۶۱۵۳۸۳ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۲۸۳۴۶۲۵۴۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۴۰۷۰۷/۱۲۲مورخ ۶/۸/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره به مدت ۲سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳ گروه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ پ۹۷۰۸۱۹۱۹۹۲۲۸۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه