سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102776786
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان شهيد محمد باقر خدامي-كوچه شادي-پلاك 1-طبقه همكف 1994753486
14
افراد
16
آگهی‌ها
236782
شماره ثبت
1383/9/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727898
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیرسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۹۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیرسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ و گیتا زمانفر به کدملی ۰۰۴۹۹۵۸۷۷۱ و بهرام حصاری اصل به کدملی ۰۳۲۰۲۴۵۶۶۷ و مسعود صادقی به کدملی ۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱ و محمد توده رنجبر به کدملی ۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲ به سمت اعضاء اصلی و بهروز نوروزی به کدملی ۳۲۵۶۱۲۱۷۸۰ و سیدباقر میرخشخو به کدملی ۲۷۲۲۳۲۱۳۶۱ به سمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۲۰۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853624
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مسعود صادقی به کدملی۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حجتی پور به کدملی۴۳۲۱۶۵۶۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به ش. ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام حصاری اصل به کدملی۳۲۰۲۴۵۶۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با سه امضاء مدیرعامل و از میان آقایان محمد توده رنجبر و مسعود صادقی یک امضا و علی حجتی پور و گیتی زمان فر یک امضا متفقا همراه با مهرشرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۱۸۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236566
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیال سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۳۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401881
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هوشیار ممیز بشماره ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش بشماره ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۲/۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۰۲۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619783
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۲/۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با کد ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آریا حسابرسان پارسا با کد ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند بهروز نوروزی با کد ملی ۳۲۵۶۱۲۱۷۸۰ وشرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹و محمد توده رنجبر با کد ملی ۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲ وسید باقر میرخوشخو با کد ملی ۲۷۲۲۳۲۱۳۶۱ ومسعود صادقی با کد ملی ۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱ پ۹۳۰۶۲۵۹۹۴۸۴۳۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363587
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) بشماره ثبت۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مسعود صادقی به کدملی۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حجتی پور به کدملی۴۳۲۱۶۵۶۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به ش. ملی۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام حصاری اصل به کدملی۳۲۰۲۴۵۶۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با سه امضاء مدیرعامل و از میان آقایان محمد توده رنجبر و مسعود صادقی یک امضا و علی حجتی پور و گیتی زمان فر یک امضا متفقا همراه با مهرشرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794871
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به سمت بازرس اصلی و صغری شهراسبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد توده رنجبر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا گیتا زمانفر محسن پوررفیع عربانی مسعود صادقی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و بهرام حصاری اصل احمد باقرزاده خلخالی بعنوان اعضای علی البدل. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061309
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا، بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۵۰۷۱۷۶۳۷۳۱۷۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177510
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل افخمی با شماره ملی ۳۵۵۹۷۶۳۲۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ بجای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۰۶۲۱۵۵۹۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ شرکت عمران سامان حریم شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۲۸۱۶ محمد توده رنجبر به شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲ محمد آقائی به شماره ملی ۵۵۷۹۲۰۵۳۵۱ مسعود صادقی به شماره ملی ۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱ پ۹۶۰۳۰۳۳۳۹۹۸۷۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود صادقی به شماره ملی ۰۶۰۲۲۴۲۰۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عادل افخمی به شماره ملی ۳۵۵۹۷۶۳۲۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد توده رنجبر به شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای روح اله بلکوتی به شماره ملی ۶۳۱۹۵۵۵۷۹۳ به نمایندگی از شرکت عمران سامان حریم شرق به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد آقائی به شماره ملی ۵۵۷۹۲۰۵۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز صفوتی به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۸۴۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی همراه با دو امضاء شامل مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت به جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه و پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۶۰۳۱۰۶۷۳۲۳۵۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757508
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید محمد باقر خدامی کوچه شادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی ۱۹۹۴۷۵۳۴۸۶ تغییر یافت پ۹۶۰۹۲۱۱۵۰۷۶۳۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۱/۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۲۳۲۲۷۹۴۳۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عمیدی مهر با شماره ملی ۰۰۴۷۴۷۲۵۹۶ به جای عادل افخمی با کدملی ۳۵۵۹۷۶۳۲۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد توده رنجبر با شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲ به جای بهروز صفوتی با شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۸۴۹ به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای درمقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت به جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه و پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی همراه با دو امضاء شامل مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۳۹۳۰۹۱۹۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208781
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ (حسابرسین) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۶۱۹۲۲۳۳۲۰۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک